Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 118 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie środków zgłoszonych przez Włochy na rzecz przemysłu wydawniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2215) (1)

Data ogłoszenia:2006-05-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 118 POZ 8

Strona 1 z 11
L 118/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.5.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie środków zgłoszonych przez Włochy na rzecz przemysłu wydawniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2215)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/320/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia swoich uwag na temat przedmiotowych środków.


(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

Pismem z dnia 2 grudnia 2003 r. władze włoskie złożyły wniosek o przedłużenie terminu na przekazanie swoich uwag odnośnie do decyzji Komisji o wszczęciu procedury; Komisja wyraziła zgodę na przedłużenie terminu pismem z dnia 10 grudnia 2003 r. Władze włoskie przesłały uwagi i udzieliły dodatkowych informacji pismem z dnia 9 stycznia 2004 r., zarejestrowanym w dniu 14 stycznia 2004 r. Komisja otrzymała uwagi zainteresowanych stron. Przekazała je władzom włoskim, umożliwiając im ustosunkowanie się do nich; Komisja otrzymała komentarze władz włoskich pismem z dnia 3 marca 2004 r., zarejestrowanym w dniu 4 marca 2004 r.

2. OPIS ŚRODKÓW POMOCOWYCH

(5)

wezwawszy strony zainteresowane do przedstawienia swoich uwag (1) i uwzględniając przekazane uwagi,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA (1)

Pismami nr 15808 i 15809 z dnia 19 grudnia 2002 r., zarejestrowanymi w dniu 31 grudnia 2002 r., władze włoskie zgłosiły Komisji, zgodnie z artykułem 88 ust. 3 Traktatu WE, systemy pomocy na rzecz przedsiębiorstw działających we włoskim sektorze wydawniczym. Pismem z dnia 29 października 2003 r. Komisja powiadomiła Włochy o swojej decyzji o wszczęciu procedury w myśl art. 88 ust. 2 Traktatu WE względem dwóch zgłoszonych środków. Decyzja Komisji o wszczęciu procedury została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

(7)

(2)

Dwa środki pomocowe zgłoszone przez władze włoskie dotyczą pomocy przyznanych odpowiednio w formie dofinansowania do odsetek od kredytów bankowych udzielanych spółkom działającym w sektorze wydawniczym oraz w formie obniżenia należności podatkowych przedsiębiorstw wytwarzających wyroby wydawnicze (3).

(3)

(1) Dz.U. C 285 z 28.11.2003, str. 14. (2) Patrz: przypis 1.

(3) Za wyrób dopuszczalny uważa się wyrób wytworzony na nośniku papierowym, w tym książki, lub na nośniku informatycznym, przeznaczony do opublikowania lub do jakiegokolwiek innego publicznego rozpowszechnienia informacji za pomocą dowolnego środka, również elektronicznego, lub przez emisję radiową lub telewizyjną, za wyjątkiem wyrobów, które odtwarzają dźwięk i głos, wyrobów dyskograficznych lub kinematograficznych oraz dokumentów zawierających informacje o spółce, sporządzanych zarówno na użytek wewnętrzny, jak i zewnętrzny.

3.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/9

2.1. Pomoc w formie dofinansowania do odsetek

(8)

Pierwszy analizowany system pomocy ustanowiony jest na mocy art. 4–7 ustawy z dnia 7 marca 2001 r. nr 62 (4) o „Nowych przepisach dotyczących przemysłu wydawniczego i wyrobów wydawniczych oraz o zmianach ustawy nr 416 z dnia 5 sierpnia 1981 r.” (zwanej dalej ustawą nr 62/2001) oraz Dekretu Prezydenta Republiki nr 142 z dnia 30 maja 2002 r. w sprawie „Przepisów dotyczących ulg podatkowych dla przedsiębiorstw działających w sektorze wydawniczym” (5) (zwanego dalej DPR nr 142/2002).

(12)

pism i książek publikowanych na nośniku papierowym lub na nośniku informatycznym, nadawcy radiowi i telewizyjni, a także przedsiębiorstwa zajmujące się wyłącznie lub w dużej mierze wprowadzaniem do obrotu handlowego wyrobów wydawniczych oraz przedsiębiorstwa wydające dzienniki włoskie zagranicą. System skierowany jest do przedsiębiorstw mających siedzibę w jednym z państw członkowskich UE. Szacunkowa liczba beneficjentów wynosi od 101 do 500.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 118 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 20 z 20063.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie rozliczenia rachunków państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1750)

 • Dz. U. L118 - 18 z 20063.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/710/WE, 2005/733/WE i 2005/758/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów stosowania w przypadku niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii, Turcji i Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1710) (1)

 • Dz. U. L118 - 5 z 20063.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2006 z dnia 2 maja 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 3 maja 2006 r.

 • Dz. U. L118 - 4 z 20063.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 677/2006 z dnia 2 maja 2006 r. określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w art. 20a rozporządzenia (WE) nr 174/1999

 • Dz. U. L118 - 3 z 20063.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 676/2006 z dnia 2 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1980/2003 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do definicji i uaktualnionych definicji (1)

 • Dz. U. L118 - 1 z 20063.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 675/2006 z dnia 2 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.