Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 119 POZ 12 - Strona 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego od olejów mineralnych wykorzystywanych jako paliwo do produkcji tlenku glinu w regionach Gardanne i Shannon oraz na Sardynii, wprowadzonego odpowiednio przez Francję, Irlandię i Włochy (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4436) (1)

Data ogłoszenia:2006-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 119 POZ 12 - Strona 18

Strona 18 z 22

(96)

(92)

Biorąc pod uwagę, że państwa członkowskie i zainteresowane strony nie miały możliwości przedstawienia swoich uwag na temat sytuacji prawnej stworzonej przez dyrektywę 2003/96/WE, Komisja uważa za stosowne przedłużenie formalnej procedury badania pomocy w odniesieniu do stosowania środków od 1 stycznia 2004 r.

7. WINDYKACJA POMOCY

(93)

Na mocy art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 659/1999, w wypadku gdy zostały podjęte decyzje negatywne w sprawach pomocy przyznanej niezgodnie z prawem, Komisja podejmuje decyzję, że zainteresowane państwo członkowskie ma zastosować wszelkie konieczne środki w celu odzyskania pomocy od jej beneficjenta. Komisja nie wymaga windykacji pomocy, jeżeli byłoby to sprzeczne z ogólną zasadą prawa wspólnotowego.


Podstawą wszystkich decyzji Rady powołanych w motywach 1, 2 i 3 niniejszej decyzji był wniosek Komisji. Generalnie nie należy się spodziewać, że Komisja przedłożyłaby wnioski Radzie, dotyczące zatwierdzenia krajowych środków, które mogłyby być niezgodne z innymi postanowieniami Traktatu bez zwracania uwagi na taką ewentualność, szczególnie gdy te wnioski dotyczą bardzo szczególnej kwestii i niewielkiej liczby beneficjentów, tak jak w tym wypadku, i gdy celem tych postanowień jest niedopuszczenie do zakłócenia konkurencji w obrębie Wspólnoty. Oprócz takiego ogólnego oczekiwania, z całą pewnością nikt nie spodziewałby się, że Komisja przedstawiłaby Radzie wniosek w sprawie przedłużenia istniejących zwolnień, gdyby miała ona stwierdzić, że jakakolwiek pomoc w ramach obowiązujących zwolnień mogłaby zostać uznana za niezgodną ze wspólnym rynkiem.

(97)

(94)

Należy zatem zbadać, czy w tym wypadku może mieć zastosowanie którakolwiek ogólna zasada prawa wspól-

(29) Zob. np. decyzja Komisji z dnia 30.6.2004 w sprawie C 42/2003 (Dz.U. L 165 z 25.6.2005, str. 21), decyzja z dnia 13.2.2002 w sprawie N 449/01 (Dz.U. C 137 z 8.6.2002, str. 24), decyzja z dnia 11.12.2002 w sprawie N 74/A/2002 (Dz.U. C 104 z 30.4.2003, str. 9) i decyzja z dnia 11.12.2001 w sprawach NN 3A/2001 i NN 4A/2001 (Dz.U. C 104 z 30.4.2003, str. 6). Te sprawy mają tu szczególne zastosowanie, ponieważ również dotyczyły zwolnień podatkowych w odniesieniu do energii. Natomiast wskazówki dotyczące tego, jakie stanowisko może zająć Komisja w odniesieniu do zbyt niskiego podatku znajdują się w decyzji Komisji w sprawie częściowego odzyskania podatku od ścieków w Danii, decyzja z dnia 3.4.2002 w sprawie NN 30/A-C/2001 (Dz.U. C 292 z 27.11.2002, str. 6).

W żadnej z decyzji wymienionych w motywach 1, 2 i 3, za wyjątkiem decyzji 2001/224/WE, nie ma mowy o jakiejkolwiek ewentualnej sprzeczności z zasadami dotyczącymi pomocy państwa ani nie nawiązuje się do obowiązku zgłoszenia pomocy. Ponadto w preambule do decyzji 92/510/EWG stwierdza się, że „Komisja i wszystkie państwa członkowskie zgodnie uznają, że te zwolnienia są właściwie uzasadnione w świetle specjalnych polityk i nie powodują zakłócenia konkurencji ani nie mają wpływu na funkcjonowanie rynku wewnętrznego”. To samo sformułowanie znajduje się w decyzjach 93/697/WE i 96/273/WE. Decyzje 97/425/WE, 99/255/WE i 99/880/WE odwołują się do tego, że „zwolnienia i obniżenia podatkowe będą poddawane regularnej weryfikacji przez Komisję w celu zapewnienia, że są zgodne z funkcjonowaniem wspólnego rynku i innymi celami Traktatu” (podkreślenie dodano). Z tego

(30) Sprawa C-5/89 Komisja przeciwko Niemcom Zb. Orz. z 1990 str. I3437, punkt 14, i sprawa C-169/95 Hiszpania przeciwko Komisji Zb. Orz. z 1997 str. I-135, punkt 51; sprawa T-55/99 CETM przeciwko Komisji Zb. Orz. z 2000 str. II-3207, punkt 121.

4.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/25

zapisu wynika, że jeden z elementów definicji pomocy państwa, podanej w art. 87 Traktatu, a mianowicie zakłócenie konkurencji, nie został uwzględniony.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 119 POZ 12 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 11 z 20064.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 682/2006 z dnia 3 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1375/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L119 - 5 z 20064.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 681/2006 z dnia 2 maja 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L119 - 3 z 20064.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 680/2006 z dnia 3 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 1 z 20064.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 679/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i (EWG) nr 2777/75 w zakresie stosowania nadzwyczajnych środków wspierania rynku

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.