Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 119 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego od olejów mineralnych wykorzystywanych jako paliwo do produkcji tlenku glinu w regionach Gardanne i Shannon oraz na Sardynii, wprowadzonego odpowiednio przez Francję, Irlandię i Włochy (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4436) (1)

Data ogłoszenia:2006-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 119 POZ 12

Strona 1 z 22
L 119/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.5.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego od olejów mineralnych wykorzystywanych jako paliwo do produkcji tlenku glinu w regionach Gardanne i Shannon oraz na Sardynii, wprowadzonego odpowiednio przez Francję, Irlandię i Włochy (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4436)

(Jedynie teksty w języku francuskim, angielskim i włoskim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2006/323/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2, pierwszy akapit, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), Po wezwaniu zainteresowanych stron do przestawienia uwag na mocy postanowień przywołanych powyżej (1) i uwzględniając je, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA Prawodawstwo wspólnoty dotyczące harmonizacji przepisów podatkowych

(1)

nych wykorzystywanych do produkcji tlenku glinu w regionie Shannon z podatku akcyzowego (zwane dalej „zwolnieniem irlandzkim”) na mocy następujących decyzji: — decyzji Rady 92/510/EWG z dnia 19 października 1992 r. zezwalającej państwom członkowskim na dalsze stosowanie w odniesieniu do niektórych olejów mineralnych, wykorzystywanych do szczególnych celów, obowiązujących obniżonych stawek podatku akcyzowego lub zwolnienia z podatku akcyzowego, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 8 ust. 4 dyrektywy 92/81/EWG (3); — decyzji Rady 97/425/WE z dnia 30 czerwca 1997 r. zezwalającej państwom członkowskim na stosowanie i dalsze stosowanie, w odniesieniu do niektórych olejów mineralnych wykorzystywanych do szczególnych celów, obowiązujących obniżonych stawek podatku akcyzowego lub zwolnienia z podatku akcyzowego, zgodnie z procedurą ustanowioną w dyrektywie 92/81/EWG (4); — decyzji Rady 1999/880/WE z dnia 17 grudnia 1999 r. zezwalającej państwom członkowskim na stosowanie i dalsze stosowanie, w odniesieniu do niektórych olejów mineralnych wykorzystywanych do szczególnych celów, obowiązujących obniżonych stawek podatku akcyzowego lub zwolnienia z podatku akcyzowego, zgodnie z procedurą ustanowioną w dyrektywie 92/81/EWG (5);

(3) Dz.U. L 316 z 31.10.1992, str. 16. (4) Dz.U. L 182 z 10.7.1997, str. 22. (5) Dz.U. L 331 z 23.12.1999, str. 73.

Począwszy od 1983 r., Irlandia zwolniła ciężkie oleje opałowe wykorzystywane do produkcji tlenku glinu w regionie Shannon z krajowych podatków akcyzowych. Włochy i Francja przyznały podobne zwolnienia w odniesieniu do paliw (materiałów opałowych) używanych w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych odpowiednio na Sardynii i w regionie Gardanne, począwszy odpowiednio od 1993 r. i od 1997 r. W art. 6 dyrektywy Rady 92/82/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatków akcyzowych od olejów mineralnych (2) została ustanowiona minimalna stawka podatku akcyzowego dla ciężkiego oleju opałowego, którą państwa członkowskie były zobowiązane stosować, począwszy od 1 stycznia 1993 r. Jednakże Rada zezwoliła Irlandii na zwolnienie olejów mineral-

(1) Dz.U. C 30 z 2.2.2002, str. 17, str. 21 i str. 25. (2) Dz.U. L 316 z 31.10.1992, str. 19.

4.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/13

— decyzji Rady 2001/224/WE z dnia 12 marca 2001 r. dotyczącej obniżonych stawek podatku akcyzowego oraz zwolnienia od tego podatku niektórych olejów mineralnych używanych do celów szczególnych (6).

(2)

Na mocy decyzji 97/425/WE, 1999/880/WE i 2001/224/WE, a także decyzji Rady 93/697/WE z dnia 13 grudnia 1993 r. zezwalającej niektórym państwom członkowskim na stosowanie lub dalsze stosowanie, w odniesieniu do niektórych olejów mineralnych wykorzystywanych do szczególnych celów, obowiązujących obniżonych stawek podatku akcyzowego lub zwolnienia z podatku akcyzowego, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 8 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 119 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 11 z 20064.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 682/2006 z dnia 3 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1375/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L119 - 5 z 20064.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 681/2006 z dnia 2 maja 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L119 - 3 z 20064.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 680/2006 z dnia 3 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 1 z 20064.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 679/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i (EWG) nr 2777/75 w zakresie stosowania nadzwyczajnych środków wspierania rynku

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.