Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 119 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 681/2006 z dnia 2 maja 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

Data ogłoszenia:2006-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 119 POZ 5

Strona 1 z 3
4.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 681/2006 z dnia 2 maja 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92, a w szczególności jego art. 173, ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Stosowanie zasad i kryteriów określonych w wyżej wymienionych artykułach do elementów przekazanych Komisji zgodnie z art. 173 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 prowadzi do ustanowienia wartości jednostkowych określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w stosunku do produktów, o których mowa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wartości jednostkowe określone w art. 173 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawia się zgodnie z tabelą zawartą w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 maja 2006 r.

Artykuł 173 do 177 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 przewidują, że Komisja okresowo ustala wartości jednostkowe dla produktów wskazanych w klasyfikacji w załączniku 26 do tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 maja 2006 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. nione rozporządzeniem (WE) z 4.5.2005, str. 13). (2) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. nione rozporządzeniem (WE) z 11.6.2005, str. 5).

1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 648/2005 (Dz.U. L 117 1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 883/2005 (Dz.U. L 148

L 119/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.5.2006

ZAŁĄCZNIK

Wyszczególnienie Pozycja Gatunki, odmiany, kod CN EUR LTL SEK CYP LVL GBP Liczba wartości jednostkowych na 100 kg CZK MTL DKK PLN EEK SIT HUF SKK

1.10

Ziemniaki młode 0701 90 50

32,10 110,84 298,45

18,49 22,35 22,28 27,20 32,87 32,78 96,31 116,40 116,08 44,28 53,52 53,37 — 49,38 59,68 59,51 — — — 56,42 68,19 68,00 — 14,62 17,67 17,63 33,34 40,30 40,19 152,46 184,25 183,74

912,32 13,78

239,50 124,38

502,28 7 691,84

8 477,36 1 200,44

1.30

Cebula (inna niż do sadzenia) 0703 10 19

47,21 163,02 438,95

1 341,82 20,27

352,25 182,94

738,74 11 312,92

12 468,25 1 765,56

1.40

Czosnek 0703 20 00

167,21 577,35 1 554,58

4 752,20 71,78

1 247,54 647,90

2 616,32 40 065,95

44 157,66 6 252,94

1.50

Pory ex 0703 90 00

76,88 265,45 714,75

2 184,93 33,00

573,59 297,89

1 202,91 18 421,22

20 302,47 2 874,93

1.60 1.80

Kalafior 0704 10 00 Kapusta biała i czerwona 0704 90 10

— 85,73 296,01 797,03

— 2 436,45 36,80

— 639,61 332,18

— 1 341,38 20 541,77

— 22 639,58 3 205,87

1.90

Brokuły lub kalarepa oleracea var. italica) ex 0704 90 90

(Brassica

— — —

— —

— —

— —

— —

1.100

Kapusta pekińska ex 0704 90 90

97,96 338,24 910,73

2 784,02 42,05

730,86 379,57

1 532,74 23 472,20

25 869,28 3 663,21

1.110 1.130

Sałata głowiasta 0705 11 00 Marchew ex 0706 10 00

— 25,39 87,67 236,05

— 721,58 10,90

— 189,43 98,38

— 397,27 6 083,70

— 6 704,99 949,46

1.140

Rzodkiewka ex 0706 90 90

57,89 199,88 538,20

1 645,23 24,85

431,91 224,31

905,78 13 871,02

15 287,59 2 164,80

1.160

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 119 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 12 z 20064.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego od olejów mineralnych wykorzystywanych jako paliwo do produkcji tlenku glinu w regionach Gardanne i Shannon oraz na Sardynii, wprowadzonego odpowiednio przez Francję, Irlandię i Włochy (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4436) (1)

 • Dz. U. L119 - 11 z 20064.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 682/2006 z dnia 3 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1375/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L119 - 3 z 20064.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 680/2006 z dnia 3 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 1 z 20064.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 679/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i (EWG) nr 2777/75 w zakresie stosowania nadzwyczajnych środków wspierania rynku

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.