Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 121 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 695/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 397/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej z Pakistanu

Data ogłoszenia:2006-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 121 POZ 14

Strona 1 z 13
L 121/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2006

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 695/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 397/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej z Pakistanu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. (1) w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3,


(4)

W okresie po nałożeniu środków antydumpingowych Komisja otrzymała informacje o tym, iż zmieniły się okoliczności związane z bezpieczeństwem, tzn. przeszkody uniemożliwiające przeprowadzenie wizyt weryfikacyjnych zostały usunięte. W takim przypadku Komisja postanowiła wszcząć przegląd tymczasowy ograniczony do kwestii dumpingowych w celu dokonania przeglądu ustaleń na podstawie w pełni zweryfikowanych danych, które lepiej odzwierciedlają sytuację eksporterów w Pakistanie.

2. Wszczęcie postępowania uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, W dniu 3 sierpnia 2004 r. Komisja, po konsultacji z Komitetem Doradczym, ogłosiła (3) wszczęcie z urzędu, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, częściowego tymczasowego przeglądu ograniczonego do dumpingu środków antydumpingowych nałożonych przez ostateczne rozporządzenie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) A. PROCEDURA

1. Poprzednie dochodzenie

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 397/2004 (2) („rozporządzenie ostateczne”) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 13,1 % na przywóz bielizny pościelowej z włókien bawełnianych czystych lub z domieszką włókien sztucznych lub lnu (przy czym len nie może być włóknem dominującym), bieloną, farbowaną lub z nadrukiem, pochodzącą z Pakistanu.

(6)

Komisja oficjalnie poinformowała o wszczęciu postępowania zainteresowanych producentów eksportujących i ich stowarzyszenia, władze pakistańskie oraz stowarzyszenia producentów wspólnotowych. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(2)

Środek ten został nałożony na podstawie dostępnych faktów, z uwagi na to, iż niemożliwe było zweryfikowanie na miejscu wysoce nieprzekonujących danych liczbowych przedstawionych w kwestionariuszu przez sześć przedsiębiorstw objętych kontrolą wyrywkową, z następujących powodów. Podczas weryfikacji drugiego przedsiębiorstwa Komisja otrzymała list z groźbą pozbawienia życia, zaadresowany osobiście do urzędników przeprowadzających weryfikację. Biorąc pod uwagę szczególny, osobisty charakter tego listu, Komisja uznała, iż warunki konieczne do przeprowadzenia weryfikacji nie zostały spełnione, a wspomniane okoliczności w znaczący sposób uniemożliwiają prowadzenie dochodzenia. W rezultacie wizyty weryfikacyjne musiały zostać przerwane.

Pewna liczba producentów eksportujących oraz Pakistańskie Stowarzyszenie Eksporterów Bielizny Pościelowej, będące jednym z kilku stowarzyszeń producentów bielizny pościelowej w Pakistanie, jak również stowarzyszenie producentów wspólnotowych (EUROCOTON), które w pierwotnym dochodzeniu występowało jako skarżący, przedstawiły swoje opinie na piśmie. Zgodzono się na przesłuchanie stron, które o to wnosiły i które wskazały powody, dla których powinny zostać wysłuchane.

3. Kontrola wyrywkowa

(7)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 66 z 4.3.2004, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 121 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L121 - 55 z 20066.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 maja 2006 r. wprowadzająca odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2848/98 w odniesieniu do przeniesienia ostatecznego terminu dostaw surowca tytoniowego w Grecji w ramach zbioru w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1784)

 • Dz. U. L121 - 43 z 20066.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/432/WE ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich produktów mięsnych do spożycia przez ludzi i uchylającą decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1319) (1)

 • Dz. U. L121 - 38 z 20066.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2006 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań z wdrażania dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 438) (1)

 • Dz. U. L121 - 36 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do warunków dostępu drobiu do wybiegów

 • Dz. U. L121 - 30 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2006 z dnia 5 maja 2006 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 w zakresie oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących kosztów pracy i zarobków (1)

 • Dz. U. L121 - 29 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 343/2006 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L121 - 27 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2006 z dnia 5 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L121 - 1 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 694/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz zarządców zawarte w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.