Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 121 POZ 30

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2006 z dnia 5 maja 2006 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 w zakresie oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących kosztów pracy i zarobków (1)

Data ogłoszenia:2006-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 121 POZ 30

Strona 1 z 5
L 121/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 698/2006 z dnia 5 maja 2006 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 w zakresie oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących kosztów pracy i zarobków

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 z dnia 9 marca 1999 r. dotyczące statystyk strukturalnych odnoszących się do zarobków i kosztów pracy (1), w szczególności jego art. 11 ppkt (iv),

Artykuł 1 1. Zawartość i kryteria oceny dla sprawozdania dotyczącego jakości, o którym mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 530/1999, zostały ustanowione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 530/1999 zawarte zostały w rozporządzeniach Komisji (WE) nr 452/2000 (2) i (WE) nr 72/2002 (3), które określiły zawartość i kryteria oceny sprawozdania dotyczącego jakości, przekazywanego Komisji (Eurostatowi) po każdym okresie sprawozdawczym.

Zmienne wymienione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia są określone w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 1726/1999 oraz w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 1916/2000.

(2)

Informacje dostarczone w sprawozdaniu dotyczącym jakości muszą odnosić się do pewnych zmiennych. Zmienne te określono w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1726/1999 (4) i rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1916/2000 (5).

(3)

Zmiany w środkach oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących zarobków i kosztów pracy są konieczne w wyniku zmian wprowadzonych do rozporządzeń (WE) nr 1726/1999 i (WE) nr 1916/2000, odpowiednio, przez rozporządzenia (WE) nr 1737/2005 i (WE) nr 1738/2005. Harmonizacja oceny jakości statystyk dotyczących kosztów pracy i zarobków jest również niezbędna dla uzyskania przejrzystości i zmniejszenia obciążeń krajowych urzędów statystycznych.

2. Informacje określone w Załączniku są dostarczane z zastrzeżeniem odstępstw zawartych w prawodawstwie wspólnotowym dla statystyk strukturalnych dotyczących zarobków i kosztów pracy, badania siły roboczej, statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw i rachunków narodowych.

Artykuł 2 Sprawozdanie dotyczące jakości przesyłane jest do Eurostatu najpóźniej 24 miesiące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, dla którego dane były zbierane, o ile nie określono inaczej w Załączniku.

(4)

Należy zatem zastąpić rozporządzenia (WE) nr 452/2000 oraz (WE) nr 72/2002 niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 3 Rozporządzenie (WE) nr 452/2000 i rozporządzenie (WE) nr 72/2002 zostają uchylone.

(1) Dz.U. L 63 z 12.3.1999, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 55 z 29.2.2000, str. 53. (3) Dz.U. L 15 z 17.1.2002, str. 7. (4) Dz.U. L 203 z 3.8.1999, str. 28. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1737/2005 (Dz.U. L 279 z 22.10.2005, str. 11). (5) Dz.U. L 229 z 9.9.2000, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1738/2005 (Dz.U. L 279 z 22.10.2005, str. 32).

Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 121/31

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 maja 2006 r. W imieniu Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 121 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L121 - 55 z 20066.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 maja 2006 r. wprowadzająca odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2848/98 w odniesieniu do przeniesienia ostatecznego terminu dostaw surowca tytoniowego w Grecji w ramach zbioru w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1784)

 • Dz. U. L121 - 43 z 20066.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/432/WE ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich produktów mięsnych do spożycia przez ludzi i uchylającą decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1319) (1)

 • Dz. U. L121 - 38 z 20066.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2006 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań z wdrażania dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 438) (1)

 • Dz. U. L121 - 36 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do warunków dostępu drobiu do wybiegów

 • Dz. U. L121 - 29 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 343/2006 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L121 - 27 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2006 z dnia 5 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L121 - 14 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 695/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 397/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej z Pakistanu

 • Dz. U. L121 - 1 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 694/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz zarządców zawarte w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.