Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 121 POZ 36

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do warunków dostępu drobiu do wybiegów

Data ogłoszenia:2006-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 121 POZ 36

L 121/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 699/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do warunków dostępu drobiu do wybiegów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W celu zmniejszenia negatywnego wpływu stosowania takich środków zwierzęta powinny mieć stały dostęp do wystarczającej ilości suchej paszy objętościowej oraz odpowiedniego materiału pozwalającego wszystkim ptakom na spożywanie paszy, grzebanie i kąpiele w piasku, stosownie do ich potrzeb.


uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 13 tiret drugie,

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z zasadami produkcji rolnictwa ekologicznego zwierzęta gospodarskie powinny mieć dostęp do wybiegów i terenów wypasu, jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne.

Biorąc pod uwagę, że ograniczenia są już stosowane w niektórych państwach członkowskich, istnieje pilna potrzeba wprowadzenia środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

(2)

Obowiązujące przepisy dotyczące produkcji ekologicznej przewidują wyjątek od tej zasady w odniesieniu do ssaków, w przypadku których wymogi wspólnotowe lub krajowe związane z określonymi problemami zdrowotnymi zwierząt nie dopuszczają dostępu tych zwierząt do terenów na wolnym powietrzu. Jednak w przypadku drobiu hodowanego zgodnie z zasadami hodowli ekologicznej nie przewidziano takiego wyjątku.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W części B załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 dodaje się następujący punkt 8.4.7:

(3)

Z uwagi na istniejące obecnie obawy dotyczące rozprzestrzeniania się grypy ptaków należy uwzględnić środki ostrożności, zgodnie z którymi drób będzie musiał pozostawać w pomieszczeniach zamkniętych. W celu zapewnienia spójności i jasności oraz w celu zagwarantowania ciągłości systemu produkcji drobiu hodowanego zgodnie z zasadami hodowli ekologicznej, należy również zezwolić hodowcom na trzymanie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, bez narażenia ich na stratę statusu ekologicznego, w przypadkach, w których ograniczenia, w tym ograniczenia weterynaryjne ustanawiane na podstawie wspólnotowego prawodawstwa w celu ochrony zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt, nie dopuszczają dostępu drobiu do wybiegów lub terenów wypasu.

„8.4.7. Niezależnie od przepisów ustanowionych w pkt 8.4.2 i 8.4.5, drób może być trzymany w pomieszczeniach zamkniętych, w przypadku gdy ograniczenia, w tym ograniczenia weterynaryjne ustanawiane na podstawie wspólnotowego prawodawstwa w celu ochrony zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt, nie dopuszczają dostępu drobiu do wybiegów lub dostęp ten ograniczają.

(4)

Czasowe ograniczenie dostępu do wybiegów dla drobiu, który jest przyzwyczajony do takiego rodzaju stałego dostępu, może niekorzystnie wpływać na jego dobrostan.

Jeśli drób trzymany jest w pomieszczeniach zamkniętych, ptaki mają stały dostęp do wystarczającej ilości suchej paszy objętościowej i odpowiedniego materiału pozwalającego ptakom na zaspokojenie swych potrzeb etologicznych.

(1) Dz.U L 198 z 22.7.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 592/2006 (Dz.U. L 104 z 13.4.2006, str. 13).

Do dnia 15 października 2006 r. Komisja zbada stosowanie niniejszego ustępu, w szczególności w odniesieniu do wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt.”.

6.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 121/37

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 maja 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 121 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L121 - 55 z 20066.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 maja 2006 r. wprowadzająca odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2848/98 w odniesieniu do przeniesienia ostatecznego terminu dostaw surowca tytoniowego w Grecji w ramach zbioru w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1784)

 • Dz. U. L121 - 43 z 20066.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/432/WE ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich produktów mięsnych do spożycia przez ludzi i uchylającą decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1319) (1)

 • Dz. U. L121 - 38 z 20066.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2006 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań z wdrażania dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 438) (1)

 • Dz. U. L121 - 30 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2006 z dnia 5 maja 2006 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 w zakresie oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących kosztów pracy i zarobków (1)

 • Dz. U. L121 - 29 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 343/2006 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L121 - 27 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2006 z dnia 5 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L121 - 14 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 695/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 397/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej z Pakistanu

 • Dz. U. L121 - 1 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 694/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz zarządców zawarte w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.