Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 121 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2006 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań z wdrażania dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 438) (1)

Data ogłoszenia:2006-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 121 POZ 38

Strona 1 z 4
L 121/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 lutego 2006 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań z 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 438)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

wdrażania

dyrektywy

(2006/329/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (1), w szczególności jej art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

z postanowieniami dyrektywy 96/61/WE obejmuje okres do 2006-2008 r. włącznie, najwłaściwszym pierwszym pełnym okresem sprawozdawczym będzie okres od dnia 1 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2008 r.

(4)

Środki określone w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 6 dyrektywy Rady 91/692/EWG (2),

Państwa członkowskie miały obowiązek wdrożyć dyrektywę 2000/76/WE do dnia 28 grudnia 2002 r. i mają obowiązek złożenia sprawozdań z jej wdrożenia zgodnie z kwestionariuszem, który zostanie opracowany przez Komisję. Ogólnym celem kwestionariusza jest – na podstawie odpowiedzi państw członkowskich – zebranie informacji na temat wdrażania dyrektywy 2000/76/WE oraz zbadanie podejść stosowanych przez państwa członkowskie w zakresie regulowania działalności spalarni lub współspalarni. Okres sprawozdawczy musi obejmować pierwszy pełny okres trzyletni od dnia 28 grudnia 2002 r. i powinien zostać określony przy uwzględnieniu wymogów sprawozdawczych dyrektywy 94/67/WE oraz 96/61/WE. Biorąc pod uwagę, że dyrektywa 2000/76/WE stosuje się w pełni do wszystkich istniejących instalacji począwszy od dnia 28 grudnia 2005 r. oraz uwzględniając fakt, iż znaczna większość instalacji eksploatowanych na terenie UE należy do grupy instalacji istniejących, a także, iż dyrektywa 94/67/WE zostanie uchylona z dniem 28 grudnia 2005 r., a sprawozdawczość zgodna

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Państwa członkowskie sporządzają swoje sprawozdania z wdrożenia dyrektywy 2000/76/WE zgodnie z jej art. 15 w oparciu o kwestionariusz znajdujący się w Załączniku. 2. Pierwsze sprawozdanie obejmuje okres trzyletni rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2006 r. i zostanie przekazane Komisji najpóźniej do dnia 30 września 2009 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 332 z 28.12.2000, str. 91.

(2) Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 48.

6.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 121/39

ZAŁĄCZNIK stanowiący podstawę sporządzania sprawozdań z wdrażania dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów Uwaga: Proszę podać odnośniki celem wskazania informacji, które zostały już przekazane Komisji. WDRAŻANIE DYREKTYWY Artykuł 2 ustęp 1 1. Ile spalarni oraz ile współspalarni w państwie członkowskim podlega zakresowi dyrektywy 2000/76/WE 2. Proszę opisać ewentualne problemy związane z definicjami podanymi w art. 3 a zauważone w trakcie transpozycji i wdrażania dyrektywy.

Artykuł 3

Artykuł 4 ustęp 1

3. Ile pozwoleń zostało wydanych zgodnie z art. 4 ust. 1 dla: (a) nowych spalarni (b) istniejących spalarni (c) nowych współspalarni (d) istniejących współspalarni Uwaga: „istniejące” instalacje zostały zdefiniowane w art. 3 ust. 6. Wszystkie pozostałe instalacje to „nowe” instalacje. 4. Czy w ramach niniejszej dyrektywy pozwolenia uzyskały jakiekolwiek instalacje ruchome 5. Ile spalarni oraz ile współspalarni musi jeszcze uzyskać pozwolenia zgodnie z art. 4 ust. 1

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 121 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L121 - 55 z 20066.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 maja 2006 r. wprowadzająca odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2848/98 w odniesieniu do przeniesienia ostatecznego terminu dostaw surowca tytoniowego w Grecji w ramach zbioru w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1784)

 • Dz. U. L121 - 43 z 20066.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/432/WE ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich produktów mięsnych do spożycia przez ludzi i uchylającą decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1319) (1)

 • Dz. U. L121 - 36 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do warunków dostępu drobiu do wybiegów

 • Dz. U. L121 - 30 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2006 z dnia 5 maja 2006 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 w zakresie oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących kosztów pracy i zarobków (1)

 • Dz. U. L121 - 29 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 343/2006 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L121 - 27 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2006 z dnia 5 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L121 - 14 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 695/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 397/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej z Pakistanu

 • Dz. U. L121 - 1 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 694/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz zarządców zawarte w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.