Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 121 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/432/WE ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich produktów mięsnych do spożycia przez ludzi i uchylającą decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1319) (1)

Data ogłoszenia:2006-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 121 POZ 43

Strona 1 z 5
6.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 121/43

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/432/WE ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich produktów mięsnych do spożycia przez ludzi i uchylającą decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1319)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/330/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A 1) do dyrektywy 89/662/EWG oraz w zakresie czynników chorobotwórczych do dyrektywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 10 ust. 2 lit. c), uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą zasady zdrowia zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję i wprowadzanie do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jej zdanie wprowadzające art. 8, art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 2 lit. b) oraz art. 9 ust. 4 lit. b) i c), a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Tam, gdzie ma to zastosowanie, należy zapewnić właściwą korelację w związku z regionalizacją krajów trzecich, w szczególności Brazylii, Namibii i Republiki Południowej Afryki, do celów przywozu świeżego mięsa do Wspólnoty, dla zagwarantowania, że mięso wykorzystane w produktach mięsnych nie pochodzi od zwierząt z gospodarstw objętych ograniczeniami ze względu na choroby; należy wyjaśnić zastosowanie podrobów w niektórych produktach mięsnych oraz dokładnie określić wymogi dla mięsa dzikiego ptactwa stosowanego w produktach mięsnych.

(4)

Serbia i Czarnogóra są republikami posiadającymi własne obszary celne, które razem tworzą federację. Dlatego też powinny zostać odrębnie wpisane do wykazu krajów trzecich i części krajów trzecich, z których przywóz produktów mięsnych jest dozwolony.

(5)

Należy zatem 2005/432/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

Decyzja Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalająca wykaz państw trzecich lub części państw trzecich i ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i ludzi oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych dla przywożonych do Wspólnoty pewnych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa (3) określa warunki zdrowotne zwierząt przy przywozie do Wspólnoty żywych zwierząt, z wyjątkiem koniowatych oraz świeżego mięsa tych zwierząt z wyjątkiem przetworów mięsnych. Decyzja Komisji 2005/432/WE ustanawia warunki w zakresie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego dla przywozu do Wspólnoty partii niektórych produktów mięsnych, jak również wykaz krajów trzecich i części krajów trzecich, z których przywóz takich produktów jest dozwolony. Wyżej wymieniona decyzja ustanawia wzór świadectw zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt oraz zasady obróbki wymaganej dla tych produktów. (4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2005/432/WE wprowadza się następujące zmiany:

(2)

1) artykuł 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 4 Warunki zdrowia zwierząt dotyczące pochodzenia i obróbki produktów mięsnych Z zastrzeżeniem zgodności z warunkami dotyczącymi pochodzenia i obróbki produktów mięsnych określonych w załączniku I 1) i 2), państwa członkowskie zezwalają na przywóz produktów mięsnych pochodzących z następujących krajów trzecich i części krajów trzecich:

(1) Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 49. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 445/2004 (Dz.U. L 72 z 11.3.2004, str. 60). 2) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11. ( (3) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/259/WE (Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 65). (4) Dz.U. L 151 z 14.6.2005, str. 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 121 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L121 - 55 z 20066.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 maja 2006 r. wprowadzająca odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2848/98 w odniesieniu do przeniesienia ostatecznego terminu dostaw surowca tytoniowego w Grecji w ramach zbioru w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1784)

 • Dz. U. L121 - 38 z 20066.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2006 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań z wdrażania dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 438) (1)

 • Dz. U. L121 - 36 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do warunków dostępu drobiu do wybiegów

 • Dz. U. L121 - 30 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2006 z dnia 5 maja 2006 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 w zakresie oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących kosztów pracy i zarobków (1)

 • Dz. U. L121 - 29 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 343/2006 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L121 - 27 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2006 z dnia 5 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L121 - 14 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 695/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 397/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej z Pakistanu

 • Dz. U. L121 - 1 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 694/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz zarządców zawarte w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.