Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 121 POZ 55

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 maja 2006 r. wprowadzająca odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2848/98 w odniesieniu do przeniesienia ostatecznego terminu dostaw surowca tytoniowego w Grecji w ramach zbioru w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1784)

Data ogłoszenia:2006-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 121 POZ 55

6.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 121/55

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 maja 2006 r. wprowadzająca odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2848/98 w odniesieniu do przeniesienia ostatecznego terminu dostaw surowca tytoniowego w Grecji w ramach zbioru w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1784)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny)

(2006/331/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

poziomu opadów deszczu niż średnia sezonowa i znacząco niższego poziomu temperatur, działania związane z pakowaniem i dostawą tytoniu zostały znacząco opóźnione. Należy zatem przenieść ostateczne terminy dostaw tytoniu do zakładów wstępnego przetwarzania w Grecji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Tytoniu,

(4)

Artykuł 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2848/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w zakresie systemu premii, określania kwot produkcyjnych i przyznawania specjalnej pomocy grupom producentów w sektorze surowca tytoniowego (2) określa ostateczne terminy dostaw surowca tytoniowego przez producentów do zakładów przetwórczych. Mimo że rozporządzenie (WE) nr 2848/98 zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2006 r. rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji ma ono nadal zastosowanie surowców (3), w odniesieniu do zbioru w 2005 r. na mocy art. 172 ust. 3b rozporządzenia (WE) nr 1973/2004. Z powodu szczególnie trudnych warunków klimatycznych w Grecji, w szczególności znacznie wyższego

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 16 rozporządzenia (WE) nr 2848/98, w odniesieniu do zbioru w 2005 r. ostateczne terminy określone we wspomnianym artykule przenosi się o trzydzieści dni. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 maja 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70. Rozporządzenie rozporządzeniem (WE) nr 1679/2005 (Dz.U. z 15.10.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 358 z 31.12.1998, str. 17. Rozporządzenie rozporządzeniem (WE) nr 1809/2004 (Dz.U. z 19.10.2004, str. 18). (3) Dz.U. L 345 z 20.11.2004, str. 1. Rozporządzenie rozporządzeniem (WE) nr 263/2006 (Dz.U. L 46 z str. 24).

zmienione L 271 zmienione L 318 zmienione 16.2.2006,

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 121 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L121 - 43 z 20066.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/432/WE ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich produktów mięsnych do spożycia przez ludzi i uchylającą decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1319) (1)

 • Dz. U. L121 - 38 z 20066.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2006 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań z wdrażania dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 438) (1)

 • Dz. U. L121 - 36 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do warunków dostępu drobiu do wybiegów

 • Dz. U. L121 - 30 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2006 z dnia 5 maja 2006 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 w zakresie oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących kosztów pracy i zarobków (1)

 • Dz. U. L121 - 29 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 343/2006 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L121 - 27 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2006 z dnia 5 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L121 - 14 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 695/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 397/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej z Pakistanu

 • Dz. U. L121 - 1 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 694/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz zarządców zawarte w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.