Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 122 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 22/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji i Szwecji

Data ogłoszenia:2006-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 122 POZ 13

9.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 705/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 22/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji i Szwecji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:


Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 9 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 22/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł otrzymuje brzmienie: „Rozporządzenie Komisji (WE) nr 22/2006 z dnia 9 stycznia 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji i Szwecji”; 2) artykuł 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 W ramach przetargu stałego na wewnętrznym rynku wspólnotowym agencje interwencyjne w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji i Szwecji oferują na sprzedaż ogólną ilość 1 493 136,672 ton cukru przyjętego do skupu interwencyjnego i dostępnego w sprzedaży na rynku wewnętrznym. Przedmiotowe państwa członkowskie oraz ilości określono w załączniku I.”; 3) załącznik I zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2

Ilości odsprzedaży ustalone obecnie w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 22/2006 (2) odzwierciedlają sytuację zapasów interwencyjnych na dzień 31 grudnia 2005 r. Od tej pory agencje interwencyjne niektórych z wyżej wymienionych państw członkowskich oraz Niemiec i Słowenii przyjęły znaczące ilości cukru. Ilości te powinny zostać włączone do oferty sprzedaży w drodze przetargu stałego na wewnętrznym rynku wspólnotowym. Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 22/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

(2)

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16). (2) Dz.U. L 5 z 10.1.2006, str. 3.

L 122/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.5.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Państwa członkowskie posiadające cukier pochodzący ze skupu interwencyjnego

Państwo członkowskie

Agencja interwencyjna

Ilości znajdujące się w posiadaniu agencji interwencyjnej i dostępne w sprzedaży na rynku wewnętrznym (w tonach)

Belgia

Bureau d’intervention et de restitution belge Rue de Trèves, 82 B-1040 Bruxelles Tel. (32-2) 287 24 11 Fax (32-2) 287 25 24

40 648,092

Republika Czeska

Státní zemědělský intervenční fond Oddělení pro cukr a škrob Ve Smečkách 33 CZ-110 00 PRAHA 1 Tel.: (420) 222 871 427 Fax: (420) 222 871 563

77 937,72

Niemcy

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn Tel. (49-228) 68 45 35 12/38 50 Fax (49-228) 68 45 36 24

40 000

Hiszpania

Fondo Español de Garantía Agraria Beneficencia, 8 E-28004 Madrid Tel. (34) 913 47 64 66 Fax (34) 913 47 63 97 Intervention Section on Farm Investment Subsidies & Storage Division Department of Agriculture & Food Johnstown Castle Estate Wexford Tel. (353-5) 36 34 37 Fax (353-5) 34 28 41

8 300

Irlandia

12 000

Włochy

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool Via Torino, 45 00185 Roma Tel. (0039-06) 49 499 558 Fax (0039-06) 49 499 761

784 974,7

Węgry

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) (Agricultural and Rural Development Agency) H-1095 Budapest Soroksári út 22–24. Tel: (36-1) 219 62 13 Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

232 311,9

Polska

Agencja Rynku Rolnego Biuro Cukru Dział Dopłat i Interwencji ul. Nowy Świat 6/12 PL-00-400 Warszawa Tel. (48 22) 661 71 30 Faks (48 22) 661 72 77

208 226,26

9.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/15

Państwo członkowskie

Agencja interwencyjna

Ilości znajdujące się w posiadaniu agencji interwencyjnej i dostępne w sprzedaży na rynku wewnętrznym (w tonach)

Słowenia

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160 1000 Ljubljana Telefon (386 1) 580 77 92 Telefaks (386 1) 478 92 06

9 700

Słowacja

Pôdohospodárska platobná agentúra Oddelenie cukru a ostatných komodít Dobrovičova 12 SK-815 26 Bratislava Tel.: (421-2) 58 24 32 55 Fax: (421-2) 534 26 65

20 000

Szwecja

Statens jordbruksverk S-551 82 Jönköping Tfn (46-36) 15 50 00 Fax (46-36) 19 05 46

59 038”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 122 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L122 - 28 z 20069.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie mianowania dwóch członków oraz dwóch zastępców członków z Czech do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L122 - 27 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

 • Dz. U. L122 - 24 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 9 maja 2006 r.

 • Dz. U. L122 - 19 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 21 oraz interpretacji 7 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L122 - 17 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie zezwoleń na czas określony oraz załączników I i III (1)

 • Dz. U. L122 - 16 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 w odniesieniu do okresu, w jakim państwa członkowskie mogą wydawać zatwierdzenia o ograniczonym terminie ważności (1)

 • Dz. U. L122 - 8 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 704/2006 z dnia 8 maja 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991 (od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.)

 • Dz. U. L122 - 7 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1845/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L122 - 5 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2006 z dnia 8 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L122 - 3 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 701/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustanawiające zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do zakresu czasowego zbierania danych dotyczących cen w zharmonizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych (1)

 • Dz. U. L122 - 1 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 700/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 3690/93 ustanawiające wspólnotowy system ustalający zasady dotyczące minimum informacji, jakie mają być zawarte w licencjach połowowych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.