Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 122 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie zezwoleń na czas określony oraz załączników I i III (1)

Data ogłoszenia:2006-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 122 POZ 17

9.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 707/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie zezwoleń na czas określony oraz załączników I i III

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nych instrukcji dotyczących obsługi wydawanych przez posiadacza certyfikatu typu i wykonywania okresowych przeglądów programu obsługi.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(5)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (1), a w szczególności art. 5 ust. 4 i 6 ust. 3,

Konieczne jest wyraźne stwierdzenie, że personel korzystający z przywilejów certyfikacyjnych powinien być w stanie w ciągu 24 godzin okazać licencję na dowód kwalifikacji, jeżeli zażąda tego upoważniona osoba.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 zostało wprowadzone w życie rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (2) oraz rozporządzeniem (WE) nr 1702/2003 z dnia 24 września 2003 r. ustanawiającym zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (3).

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są oparte na opiniach wydanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. b) i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 54 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Artykuł 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2042/2003 stanowi, że państwa członkowskie mogą wydawać zezwolenia na czas określony, w odniesieniu do przepisów załącznika II i IV, do dnia 28 września 2005 r.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2042/2003 wprowadza się następujące zmiany:

(3)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (dalej zwana „Agencją”) podjęła ocenę następstw przepisów dotyczących okresu ważności zezwoleń i doszła do wniosku, że powinien zostać wyznaczony nowy termin, tak by państwa członkowskie mogły dostosować przepisy krajowe do systemu zezwoleń na czas nieokreślony. Wyniki zakończenia śledztwa w sprawie zaistniałych wypadków, dotyczącego przestarzałych statków powietrznych i bezpieczeństwa zbiorników paliwa, wskazują na potrzebę uwzględnienia nowych lub zmienio-

1) w art. 7 ust. 4 datę „28 września 2005 r.” zastępuje się datą „28 września 2007 r.”;

(4)

2) w załączniku I ust. M.A.302 dodaje się lit. f) i g) w następującym brzmieniu:

(1) Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1701/2003 (Dz.U. L 243 z 27.9.2003, str. 5). 2) Dz.U. L 315 z 28.11.2003, str. 1. ( (3) Dz.U. L 243 z 27.9.2003, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 381/2005 (Dz.U. L 61 z 8.3.2005, str. 3).

„f) Program obsługi technicznej musi podlegać okresowym przeglądom, a w razie konieczności zmianom. Przeglądy zapewnią kontynuację ważności programu w świetle doświadczenia eksploatacyjnego, biorąc pod uwagę nowe i/lub zmodyfikowane instrukcje obsługi wydane przez posiadacza certyfikatu typu.

L 122/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.5.2006

g) Program obsługi technicznej musi odzwierciedlać mające zastosowanie obowiązkowe wymagania ustawowe określone w dokumentach wydanych przez posiadacza certyfikatu typu w celu zachowania zgodności z częścią 21A.61.”;

„66.A.55. Dowód kwalifikacji Personel korzystający z przywilejów certyfikacyjnych musi okazać w ciągu 24 godzin licencję na dowód kwalifikacji, jeżeli zażąda tego upoważniona osoba.”.

Artykuł 2 3) w załączniku III dodaje się ustęp w następującym brzmieniu: Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2006 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 122 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L122 - 28 z 20069.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie mianowania dwóch członków oraz dwóch zastępców członków z Czech do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L122 - 27 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

 • Dz. U. L122 - 24 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 9 maja 2006 r.

 • Dz. U. L122 - 19 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 21 oraz interpretacji 7 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L122 - 16 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 w odniesieniu do okresu, w jakim państwa członkowskie mogą wydawać zatwierdzenia o ograniczonym terminie ważności (1)

 • Dz. U. L122 - 13 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 22/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L122 - 8 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 704/2006 z dnia 8 maja 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991 (od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.)

 • Dz. U. L122 - 7 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1845/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L122 - 5 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2006 z dnia 8 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L122 - 3 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 701/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustanawiające zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do zakresu czasowego zbierania danych dotyczących cen w zharmonizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych (1)

 • Dz. U. L122 - 1 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 700/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 3690/93 ustanawiające wspólnotowy system ustalający zasady dotyczące minimum informacji, jakie mają być zawarte w licencjach połowowych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.