Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 122 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 704/2006 z dnia 8 maja 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991 (od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.)

Data ogłoszenia:2006-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 122 POZ 8

Strona 1 z 3
L 122/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.5.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 704/2006 z dnia 8 maja 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 (od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

z tego kontyngentu z datą ich przystąpienia, okres kontyngentowy należy podzielić na dwa podokresy, a ilość dostępną w ramach tego kontyngentu należy rozłożyć na te okresy, biorąc pod uwagę tradycyjne modele wymiany handlowej między Wspólnotą a krajami dostawcami w ramach tego kontyngentu.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Wskazane jest wyznaczenie okresu referencyjnego dla przywozu objętego rozporządzeniem, który byłby wystarczająco długi, by dać reprezentatywne wyniki, na tyle aktualne, by odzwierciedlały ostatnie tendencje w branży.

(1)

Zgodnie z harmonogramem CXL Światowej Organizacji Handlu (WTO) Wspólnota zobowiązana jest otworzyć roczny kontyngent przywozowy wynoszący 53 000 ton mrożonej wołowiny objętej kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 (numer zlecenia 09.4003). Należy ustanowić przepisy wykonawcze na rok kontyngentowy 2006/2007, rozpoczynający się dnia 1 lipca 2006 r.

Do celów kontrolnych wnioski o uprawnienia do przywozu powinny być składane w państwach członkowskich, w których przedsiębiorstwo figuruje w krajowym rejestrze VAT.

(7)

W celu uniknięcia spekulacji należy ustanowić zabezpieczenie uprawnień do przywozu dla każdego wnioskodawcy w ramach kontyngentu.

(2)

Kontyngentem 2005/2006 zarządzano zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 715/2005 z dnia 12 maja 2005 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentem taryfowym mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 (od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.) (2). Rozporządzenie to wprowadziło metodę zarządzania opartą na kryteriach oceny działalności przywozowej, zapewniających przyznanie kontyngentu profesjonalnym podmiotom gospodarczym będącym w stanie przywozić wołowinę bez uciekania się do niepożądanej spekulacji.

(8)

W celu nałożenia na przedsiębiorstwa obowiązku ubiegania się o pozwolenie na przywóz dla wszystkich przydzielonych uprawnień do przywozu, należy ustalić, aby obowiązek taki stanowił podstawowy wymóg w rozumieniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolnych (3).

(9)

(3)

Doświadczenie zdobyte podczas stosowania tej metody wykazuje, że wyniki są pozytywne i właściwe będzie utrzymanie tej samej metody zarządzania kontyngentem na rok kontyngentowy od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (4) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2377/80 (5) powinny stosować się do pozwoleń na przywóz wydawanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem z wyjątkiem przypadków, gdzie mają zastosowanie odstępstwa.

(4)

W związku ze zbliżającym się wejściem w życie traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, bez uszczerbku dla art. 39 traktatu, i aby umożliwić podmiotom gospodarczym z tych państw korzystanie

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 121 z 13.5.2005, str. 48.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 122 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L122 - 28 z 20069.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie mianowania dwóch członków oraz dwóch zastępców członków z Czech do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L122 - 27 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

 • Dz. U. L122 - 24 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 9 maja 2006 r.

 • Dz. U. L122 - 19 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 21 oraz interpretacji 7 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L122 - 17 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie zezwoleń na czas określony oraz załączników I i III (1)

 • Dz. U. L122 - 16 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 w odniesieniu do okresu, w jakim państwa członkowskie mogą wydawać zatwierdzenia o ograniczonym terminie ważności (1)

 • Dz. U. L122 - 13 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 22/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L122 - 7 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1845/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L122 - 5 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2006 z dnia 8 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L122 - 3 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 701/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustanawiające zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do zakresu czasowego zbierania danych dotyczących cen w zharmonizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych (1)

 • Dz. U. L122 - 1 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 700/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 3690/93 ustanawiające wspólnotowy system ustalający zasady dotyczące minimum informacji, jakie mają być zawarte w licencjach połowowych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.