Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 123 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 262/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowych wytycznych odnośnie do metody analizy pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi

Data ogłoszenia:2006-05-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 123 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 7

(2) Pomoc państwa odpowiadająca kwalifikowanym kosztom osieroconym zdefiniowanym w niniejszych wytycznych ma za zadanie ułatwić przedsiębiorstwom energetycznym przestawienie się na działanie w warunkach konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. Urząd może pozytywnie ocenić taką pomoc w zakresie, w jakim zakłócenie konkurencji zrównoważone jest wkładem pomocy na rzecz osiągnięcia wspólnego celu niedającego się osiągnąć przy pomocy mechanizmów rynkowych. Zakłócenie konkurencji wynikające z pomocy udzielonej na ułatwienie przedsiębiorstwom energetycznym przejścia z rynku w dużym stopniu zamkniętego do rynku częściowo zliberalizowanego nie może być sprzeczne ze wspólnym interesem, jeśli jego czas i oddziaływanie są ograniczone, jako że liberalizacja rynku energii elektrycznej leży w ogólnym interesie rynku EOG i uzupełnia działania na rzecz ustanowienia rynku wewnętrznego. Urząd uważa również, że pomoc przyznana na koszty osierocone pozwala przedsiębiorstwom energetycznym zmniejszyć ryzyko związane ze zobowiązaniami bądź inwestycjami poczynionymi przez nie w przeszłości, a tym samym może zachęcić je do utrzymania inwestycji w perspektywie długookresowej. Wreszcie, w przypadku braku rekompensaty kosztów osieroconych większe byłoby ryzyko, że dane przedsiębiorstwa mogłyby przenieść całość kosztów z tytułu zobowiązań lub gwarancji o charakterze nieekonomicznym na powiązanych z nimi klientów.


(1) W przypadku długoterminowych umów kupna lub sprzedaży koszty osierocone wyliczane będą zatem poprzez porównanie z warunkami, w jakich przedsiębiorstwa mogłyby zbywać lub nabywać przedmiotowy produkt na zliberalizowanym rynku, przy czym pozostałe warunki byłyby jednakowe. (2) Należy rozumieć, że inwestycje, które w wyniku liberalizacji rynku wewnętrznego energii elektrycznej nie podlegają zwrotowi lub nie są rentowne, mogą stanowić koszty osierocone w rozumieniu niniejszej metody także w przypadkach, w których zasadniczo wykraczają poza rok 2006. Ponadto zobowiązania lub gwarancje, które bezwzględnie wymagają dalszego uznawania po dniu 26 listopada 2006 r., gdyż w przeciwnym razie mogłyby powstać poważne zagrożenia w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego, ochrony socjalnej pracowników lub bezpieczeństwa sieci elektrycznej, mogą – należycie uzasadnione – stanowić kwalifikowane koszty osierocone w rozumieniu niniejszej metody.

L 123/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.5.2006

(3) Pomoc na zrekompensowanie kosztów osieroconych w przemyśle elektroenergetycznym może być w stosunku do innych zliberalizowanych sektorów usprawiedliwiona ponadto faktem, że liberalizacji rynku energii elektrycznej nie towarzyszył ani szybszy postęp technologiczny ani zwiększony popyt, oraz faktem, że w interesie ochrony środowiska, bezpieczeństwa dostaw i prawidłowego funkcjonowania gospodarki w państwach EOG trudno sobie wyobrazić czekanie z przyznaniem pomocy państwa do czasu napotkania trudności przez przedsiębiorstwa energetyczne.

(4) W tym kontekście Urząd uważa, że pomoc mająca na celu zrównoważenie kosztów osieroconych kwalifikuje się do odstępstwa na mocy art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG, jeśli ułatwia rozwój niektórych działań gospodarczych, nie zmieniając jednak warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem.

(5) Bez uszczerbku dla szczegółowych postanowień wynikających z wytycznych Urzędu w sprawie stosowania przepisów EOG dotyczących pomocy państwa, w tym także wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego (1), za zgodną z art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG Urząd może zasadniczo uznać pomoc przeznaczoną na zrównoważenie kwalifikowanych kosztów osieroconych, która spełnia niżej wymienione kryteria.

(a)

Pomoc musi służyć zrównoważeniu wyraźnie określonych i wyodrębnionych kosztów osieroconych. W żadnym wypadku nie może ona przekraczać kwoty kwalifikowanych kosztów osieroconych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 123 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L123 - 37 z 200610.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L123 - 33 z 200610.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 197/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 34: Stopy referencyjne, stopy dyskontowe i stopy procentowe stosowane w przypadku zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem

 • Dz. U. L123 - 28 z 200610.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 196/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty ósmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 9B: Skargi – formularz skarg dotyczących pomocy państwa, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem

 • Dz. U. L123 - 24 z 200610.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 264/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty siódmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 22: Pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz pomoc na zamykanie przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali

 • Dz. U. L123 - 8 z 200610.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 263/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 26A: Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.