Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 123 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 262/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowych wytycznych odnośnie do metody analizy pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi

Data ogłoszenia:2006-05-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 123 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 7

(b) Ustalenia dotyczące wypłaty pomocy muszą pozwalać na uwzględnienie rozwoju wydarzeń w zakresie konkurencji w przyszłości. Rozwój taki ocenić można przede wszystkim na podstawie wymiernych czynników (ceny, udział w rynku, inne odpowiednie czynniki wskazane przez państwo EFTA). Z uwagi na fakt, że zmiany warunków konkurencji mają bezpośredni wpływ na kwotę kwalifikowanych kosztów osieroconych, wysokość wypłaconej pomocy będzie z konieczności uzależniona od rozwoju rzeczywistej konkurencji, a wyliczenie pomocy wypłaconej w czasie uwzględniać musi zmiany w zakresie odpowiednich czynników celem oceny osiągniętego stopnia konkurencji.


(c)

Państwo EFTA musi zobowiązać się do wysyłania Urzędowi rocznych sprawozdań opisujących zwłaszcza sytuację w zakresie konkurencji na rynku energii elektrycznej tego państwa, wskazując między innymi zmiany zaobserwowane w ramach odpowiednich wymiernych czynników. Sprawozdania roczne zawierać będą szczegółowe informacje na temat sposobu wyliczenia kosztów osieroconych uwzględnianych w danym roku oraz wysokości wypłaconej pomocy.

(d) Degresywny charakter pomocy mającej na celu zrównoważenie kosztów osieroconych traktowany będzie przez Urząd przychylnie w toku przeprowadzania oceny; pomoże on danym przedsiębiorstwom przyspieszyć przygotowania do prowadzenia działalności na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej.

(e)

Maksymalna wysokość pomocy, jaką można wypłacić przedsiębiorstwu w celu zrównoważenia kosztów osieroconych, musi być z góry określona. Winna ona uwzględniać wzrost wydajności przedsiębiorstwa.

Podobnie z góry dokonać należy szczegółowych uzgodnień dotyczących obliczania i finansowania pomocy służącej zrównoważeniu kosztów osieroconych i maksymalnego okresu, na jaki można ją przyznać. Zgłoszenie pomocy zawierać winno w szczególności informacje, w jaki sposób wyliczenie kosztów osieroconych uwzględniać będzie zmiany czynników, o których mowa w lit. b).

(f)

Aby uniknąć kumulacji pomocy, państwo EFTA podejmie z wyprzedzeniem działania, których celem będzie niewypłacanie pomocy na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstwom korzystającym z pomocy z tytułu kosztów osieroconych. Urząd jest zdania, że wypłata rekompensaty za koszty osierocone związana z inwestycją w aktywa niezapewniające długookresowej rentowności nie ułatwia przemysłowi elektroenergetycznemu przestawienia się na warunki zliberalizowanego rynku, nie może zatem kwalifikować się do odstępstwa, o którym mowa w art. 61 ust. 3 lit c) Porozumienia EOG.

(6) Urząd zgłasza jednak bardzo poważne zastrzeżenia w odniesieniu do pomocy mającej na celu zrównoważenie kosztów osieroconych, która nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów lub która może z dużym prawdopodobieństwem doprowadzić do zakłóceń konkurencji sprzecznych ze wspólnym interesem z następujących powodów:

(a)

Pomoc nie jest powiązana z kwalifikowanymi kosztami osieroconymi odpowiadającymi przytoczonej wyżej definicji, ani z jednoznacznie określonymi kosztami osieroconymi o indywidualnym charakterze, albo też przekracza kwotę kwalifikowanych kosztów osieroconych.

(1) Dz.U. L 237 z 6.9.2001, str. 16.

10.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/7

(b) Pomoc ma zabezpieczyć w całości lub w części wpływy uzyskane przed wejściem w życie decyzji 168/1999, nieuwzględniając jednak rygorystycznie kwalifikowanych kosztów osieroconych, które mogą wynikać z wprowadzenia konkurencji. (c) Nie istnieje możliwość takiego dostosowania kwoty pomocy, aby należycie uwzględnić różnice pomiędzy założeniami ekonomicznymi i rynkowymi przyjętymi pierwotnie podczas szacowania kosztów osieroconych a ich rzeczywistą zmianą w czasie.

21.5. METODA FINANSOWANIA POMOCY MAJĄCEJ NA CELU ZRÓWNOWAŻENIE KOSZTÓW OSIEROCONYCH (1) Państwa EFTA posiadają swobodę wyboru takich metod finansowania pomocy mającej na celu zrównoważenie kosztów osieroconych, które uważają za najwłaściwsze.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 123 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L123 - 37 z 200610.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L123 - 33 z 200610.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 197/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 34: Stopy referencyjne, stopy dyskontowe i stopy procentowe stosowane w przypadku zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem

 • Dz. U. L123 - 28 z 200610.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 196/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty ósmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 9B: Skargi – formularz skarg dotyczących pomocy państwa, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem

 • Dz. U. L123 - 24 z 200610.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 264/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty siódmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 22: Pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz pomoc na zamykanie przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali

 • Dz. U. L123 - 8 z 200610.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 263/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 26A: Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.