Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 123 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

Data ogłoszenia:2006-05-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 123 POZ 37

Strona 1 z 76
10.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/37

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

URZĄD NADZORU EFTA, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61-63

oraz protokół 26,


UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Try-

bunału Sprawiedliwości (2), w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. a) i art. 24 oraz art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale (3),

PO KONSULTACJI z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa dnia 8 lipca 2004 r. zgodnie z procedurą okre-

śloną w art. 29 w części II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale,

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE: (1)

Dnia 21 kwietnia 2004 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie (WE) nr 794/2004 (4) w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/99 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania [ex] art. 93 Traktatu WE [obecnie art. 88] (5). Dnia 30 kwietnia 2004 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie przestarzałości niektórych dokumentów dotyczących polityki pomocy państwa, których nie zamierza już stosować (6). Przepisy EOG o pomocy państwa mają być jednolicie stosowane na całym Europejskim Obszarze Gospodarczym. W celu ułatwienia przygotowania przez Państwa EFTA zgłoszeń o pomocy państwa oraz ich oceny przez Urząd pożądane jest ustanowienie obowiązkowego formularza zgłoszeniowego. Standardowy formularz zgłoszeniowy, jak również arkusz informacji zbiorczej oraz arkusze informacji uzupełniających odnoszą się do wszystkich istniejących wytycznych w sprawie pomocy państwa. Należy określić uproszczony system dokonywania zgłoszeń w przypadku zmian w istniejącej pomocy. Takie uproszczone procedury powinny być przyjęte jedynie wtedy, gdy Urząd jest regularnie informowany o realizacji danej istniejącej pomocy. Z uwagi na pewność prawną należy wyjaśnić, iż niewielkie wzrosty kosztów wynoszące do 20 % pierwotnego budżetu systemu pomocy, w szczególności dokonane w celu uwzględnienia skutków inflacji, nie muszą być zgłaszane Urzędowi, gdyż jest mało prawdopodobne, aby miały one wpływ na pierwotną ocenę zgodności, pod warunkiem że pozostałe warunki systemu pomocy pozostają niezmienne.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) Zwane dalej Porozumieniem EOG. (2) Zwane dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale. (3) Protokół 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, zmieniony przez Państwa EFTA dnia 10 grudnia 2001 r. Zmiany weszły w życie dnia 28 sierpnia 2003 r. (4) Dz.U. L 140 z 30.4.2004, str. 1. (5) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1. (6) Dz.U. C 115 z 30.4.2004, str. 1.

L 123/38

(8)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.5.2006

Artykuł 21 w części II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale wymaga od Państw EFTA przedłożenia Urzędowi sprawozdań rocznych dotyczących wszystkich istniejących programów pomocy lub pomocy indywidualnej przyznanej poza zatwierdzonym programem pomocy, wobec której nie nałożono decyzją warunkową żadnych szczególnych obowiązków sprawozdawczych. W celu umożliwienia Urzędowi wykonania swoich obowiązków w zakresie monitorowania pomocy Urząd musi otrzymywać dokładne informacje od Państw EFTA na temat rodzajów i kwot pomocy przyznawanej w ramach istniejących programów pomocy. Informacje wymagane w sprawozdaniach rocznych mają umożliwić Urzędowi monitorowanie poziomów całkowitej pomocy oraz wypracowanie ogólnego poglądu na temat wpływu różnych rodzajów pomocy na konkurencję. W tym celu Urząd może również poprosić Państwa EFTA o dostarczenie, w trybie doraźnym, dodatkowych danych dotyczących wybranych zagadnień.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 123 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L123 - 33 z 200610.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 197/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 34: Stopy referencyjne, stopy dyskontowe i stopy procentowe stosowane w przypadku zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem

 • Dz. U. L123 - 28 z 200610.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 196/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty ósmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 9B: Skargi – formularz skarg dotyczących pomocy państwa, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem

 • Dz. U. L123 - 24 z 200610.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 264/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty siódmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 22: Pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz pomoc na zamykanie przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali

 • Dz. U. L123 - 8 z 200610.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 263/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 26A: Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych

 • Dz. U. L123 - 1 z 200610.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 262/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowych wytycznych odnośnie do metody analizy pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.