Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 124 POZ 15

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczące zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2006-05-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 124 POZ 15

Strona 1 z 3
11.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 124/15

TŁUMACZENIE

POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczące zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej A. List od Wspólnoty Europejskiej Genewa, dnia 22 marca 2006 r. Szanowny Panie, Zgodnie z negocjacjami prowadzonymi na mocy art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994, dotyczącymi zmian koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, oraz w celu zakończenia tych negocjacji Wspólnoty Europejskie i Stany Zjednoczone Ameryki (Stany Zjednoczone) uzgadniają, co następuje: Nie później niż w dniu 1 kwietnia 2006 r. WE włączy do swojej listy koncesyjnej dla obszaru celnego WE-25 (WE 25 państw) w sposób wiążący koncesje, które były zawarte na liście koncesyjnej CXL dla obszaru celnego WE-15 (WE 15 państw) wraz ze zmianami określonymi w Załączniku do niniejszego listu. WE obniży stawki taryfowe oraz dostosuje kontyngenty taryfowe zgodnie z Załącznikiem w możliwie najszybszym terminie, jednak nie później niż dnia 1 lipca 2006 r. Kontyngenty taryfowe są dostępne w pełnej wysokości określonej na cały rok, bez względu na termin ustanowienia tych kontyngentów. Na wniosek którejkolwiek ze stron prowadzi się konsultacje dotyczące kwestii zawartych w niniejszym Porozumieniu. Byłbym wdzięczny, gdyby zechciał Pan potwierdzić, po zbadaniu zgodnie z procedurami krajowymi, że rząd Stanów Zjednoczonych przyjmuje niniejsze Porozumienie oraz że list niniejszy wraz z pozytywną odpowiedzią na niego stanowią Porozumienie, które wejdzie w życie w dniu wystosowania Pańskiego listu. Z wyrazami szacunku,


W imieniu Wspólnot Europejskich

L 124/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.5.2006

ZAŁĄCZNIK 0304 20 58 (filety zamrożone z morszczuka): stawka cła związanego w wysokości 6,1 % 0304 20 85 (filety zamrożone z mintaja): stawka cła związanego w wysokości 14,2 % 0304 90 05 (surimi): stawka cła związanego 14,2 % 3920 91 00 (polibutyral winylu): stawka cła związanego 6,1 % 7609 00 00 (rury z aluminium): stawka cła związanego 5,9 % 8102 93 00 (drut z molibdenu): stawka cła związanego 6,1 %. — dodanie 4 003 ton (erga omnes) w ramach kontyngentu taryfowego WE na „mięso z bydła, zamrożone; ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone; bez kości” oraz „jadalne podroby z bydła, zamrożone; przepona gruba i przepona cienka. Mięso przywożone przeznaczone do przetwarzania” (numer pozycji taryfowej 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91), — zmiana kontyngentu taryfowego WE (erga omnes) na „bydło żywe, jałówki i krowy (inne niż do uboju) następujących ras górskich: siwe, brunatne, żółte, łaciate ras Simental i Pinzgauer” na 710 sztuk (numery pozycji taryfowych 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69), ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 6 %, — zmiana kontyngentu taryfowego WE (erga omnes) na „bydło żywe, byki, krowy i jałówki (inne niż do uboju) następujących ras górskich: łaciate ras Simental, Schwyz i Fribourg” na 711 sztuk (numery pozycji taryfowych 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69, 0102 90 79), ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 4 %, — zmiana kontyngentu taryfowego WE (erga omnes) na „bydło żywe o masie 300 kg lub mniejszej przeznaczone do opasu” na 24 070 sztuk (numery pozycji taryfowych 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49), ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 16 % + 582 EUR za tonę, — krajowy (USA) kontyngent taryfowy w wysokości 16 665 ton na drób (numery pozycji taryfowych wraz ze stawkami celnymi w ramach kontyngentu poniżej): 0207 11 10 (131 EUR za 0207 11 30 (149 EUR za 0207 11 90 (162 EUR za 0207 12 10 (149 EUR za tonę) tonę) tonę) tonę) 0207 12 90 (162 EUR za 0207 13 10 (512 EUR za 0207 13 20 (179 EUR za 0207 13 30 (134 EUR za tonę) tonę) tonę) tonę) 0207 13 40 (93 EUR za 0207 13 50 (301 EUR za 0207 13 60 (231 EUR za 0207 13 70 (504 EUR za tonę) tonę) tonę) tonę) 0207 14 10 (795 EUR za 0207 14 20 (179 EUR za 0207 14 30 (134 EUR za 0207 14 40 (93 EUR za tonę) tonę) tonę) tonę) 0207 14 50 (0 %) 0207 14 60 (231 EUR za 0207 14 70 (0 %) tonę) 0207 24 10 (170 EUR za tonę)

0207 24 90 (186 EUR za 0207 25 10 (170 EUR za 0207 25 90 (186 EUR za 0207 26 10 (425 EUR za tonę) tonę) tonę) tonę) 0207 26 20 (205 EUR za 0207 26 30 (134 EUR za 0207 26 40 (93 EUR za 0207 26 50 (339 EUR za tonę) tonę) tonę) tonę) 0207 26 60 (127 EUR za 0207 26 70 (230 EUR za 0207 26 80 (415 EUR za 0207 27 10 (0 %) tonę) tonę) tonę) 0207 27 20 (0 %) 0207 27 30 (134 EUR za 0207 27 40 (93 EUR za 0207 27 50 (339 EUR za tonę) tonę) tonę)

0207 27 60 (127 EUR za 0207 27 70 (230 EUR za 0207 27 80 (0 %) tonę) tonę) — dodanie 49 ton (erga omnes) do kontyngentu taryfowego WE na „tusze kurczaków, świeże, schłodzone lub zamrożone” (numery pozycji taryfowych 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90), — dodanie 4 070 ton (erga omnes) do kontyngentu taryfowego WE na „kawałki kurczaków, świeże, schłodzone lub zamrożone” (numery pozycji taryfowych 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60), — dodanie 1 605 ton (erga omnes) do kontyngentu taryfowego WE na „kawałki z ptactwa” (numer pozycji taryfowej 0207 14 10), ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 795 EUR za tonę,

11.5.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 124 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L124 - 29 z 200611.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/380/WE ustanawiającą grupę ekspertów pozarządowych do spraw ładu korporacyjnego i prawa spółek

 • Dz. U. L124 - 26 z 200611.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2006 r. zezwalająca Rzeczypospolitej Polskiej na wprowadzenie zakazu stosowania na swym terytorium szesnastu genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy o modyfikacji genetycznej MON 810 wymienionych we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych, zgodnie z dyrektywą 2002/53/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1795)

 • Dz. U. L124 - 21 z 200611.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2006 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1702)

 • Dz. U. L124 - 13 z 200611.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L124 - 12 z 200611.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 715/2006 z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L124 - 11 z 200611.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 714/2006 z dnia 10 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1164/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L124 - 10 z 200611.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 713/2006 z dnia 10 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1695/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L124 - 8 z 200611.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2006 z dnia 10 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L124 - 1 z 200611.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 711/2006 z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące wprowadzenia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.