Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 125 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 716/2006 z dnia 5 maja 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz magnezji całkowicie wypalonej (spiekanej) pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2006-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 125 POZ 1

Strona 1 z 15
12.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 716/2006 z dnia 5 maja 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz magnezji całkowicie wypalonej (spiekanej) pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

szczególnych warunków oraz poprzez nałożenie stawki ad valorem wysokości 63,3 % we wszystkich pozostałych przypadkach.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 2. Wniosek o dokonanie przeglądu uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 9 i art. 11 ust. 2,

(4)

uwzględniając projekt przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(5)

W następstwie publikacji zawiadomienia w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania środków antydumpingowych na przywóz magnezji całkowicie wypalonej pochodzącej z ChRL (5), w listopadzie 2004 r. służby Komisji otrzymały wniosek o przegląd tych środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez stowarzyszenie Eurométaux, działające w imieniu producentów Wspólnoty (zwanych dalej „producentami składającymi wniosek”), reprezentujące znaczny udział, w tym wypadku ponad 50 %, we wspólnotowej produkcji magnezji całkowicie wypalonej. W uzasadnieniu wniosku podano, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponowienia dumpingu i zaistnienia szkody dla przemysłu wspólnotowego. Po konsultacji z Komitetem Doradczym Komisja ustaliła, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające przeprowadzenie przeglądu, i rozpoczęła dochodzenie (6) zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

1. Obowiązujące środki

(1)

(6)

W grudniu 1993 r. Rada w drodze rozporządzenia (WE) nr 3386/93 (2) („dochodzenie pierwotne”) nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz magnezji całkowicie wypalonej (spiekanej) („produkt objęty postępowaniem”) pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Wspomniane środki miały formę minimalnej ceny przywozowej. Po przeglądzie wygaśnięcia wspomniane środki antydumpingowe zostały utrzymane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 360/2000 (3) z lutego 2000 r.

3. Dochodzenie

(2) (7)

(3)

W następstwie przeglądu okresowego Rada, na mocy rozporządzenia (WE) nr 986/2003 (4), zmieniła formę obowiązujących środków antydumpingowych poprzez utrzymanie ceny minimalnej, jednak z zastrzeżeniem

(8)

O rozpoczęciu przeglądu służby Komisji oficjalnie powiadomiły producentów ze Wspólnoty składających wniosek, pozostałych producentów ze Wspólnoty, producentów eksportujących w ChRL (zwanych dalej „chińskimi eksporterami”), importerów, handlowców, zainteresowanych użytkowników i ich zrzeszenia oraz przedstawicieli rządu kraju wywozu. Służby Komisji przesłały kwestionariusze do wszystkich, którzy zgłosili się w terminie określonym w zawiadomieniu o rozpoczęciu przeglądu, oraz do wymienionych stron.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). 2) Dz.U. L 306 z 11.12.1993, str. 16. ( (3) Dz.U. L 46 z 18.2.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 986/2003 (Dz.U. L 143 z 11.6.2003, str. 5). (4) Dz.U. L 143 z 11.6.2003, str. 5.

(5) Dz.U. C 215 z 27.8.2004, str. 2. (6) Dz.U. C 38 z 15.2.2005, str. 2.

L 125/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 125 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 43 z 200612.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/171/WE w celu przedłużenia okresu ważności warunków odstępstwa dla opakowań szklanych w zakresie poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych dyrektywą 94/62/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1823) (1)

 • Dz. U. L125 - 38 z 200612.5.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie wspierania pobierania energii elektrycznej z lądu przez statki zacumowane w portach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L125 - 31 z 200612.5.2006

  Decyzja komisji z dnia 8 maja 2006 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia zakazu stosowania na swym terytorium niektórych odmian kukurydzy wymienionych we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych, zgodnie z dyrektywą Rady 2002/53/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1790)

 • Dz. U. L125 - 25 z 200612.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiająca standardowe formularze służące przekazywaniu wniosków i orzeczeń na mocy dyrektywy Rady 2004/80/WE odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw

 • Dz. U. L125 - 24 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L125 - 23 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L125 - 22 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 719/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L125 - 20 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L125 - 18 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 717/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.