Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 125 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiająca standardowe formularze służące przekazywaniu wniosków i orzeczeń na mocy dyrektywy Rady 2004/80/WE odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw

Data ogłoszenia:2006-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 125 POZ 25

12.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/25

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiająca standardowe formularze służące przekazywaniu wniosków i orzeczeń na mocy dyrektywy Rady 2004/80/WE odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw (2006/337/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Należy opracować standardowe formularze służące przekazywaniu wniosków o kompensatę oraz orzeczeń w sprawie tych wniosków w sytuacjach transgranicznych,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając dyrektywę Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnoszącą się do kompensaty dla ofiar przestępstw (1), w szczególności jej art. 14, po konsultacji z komitetem powołanym na mocy art. 15 ust. 1 dyrektywy 2004/80/WE, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1. Standardowe formularze służące przekazywaniu wniosków o kompensatę, o których mowa w art. 6 ust. 2 dyrektywy 2004/80/WE, przedstawiono w załączniku I. 2. Standardowe formularze służące przekazywaniu orzeczeń w sprawie wniosków o kompensatę, o których mowa w art. 10 dyrektywy 2004/80/WE, przedstawiono w załączniku II.

Dyrektywa 2004/80/WE nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia do dnia 1 stycznia 2006 r. systemu współpracy w celu ułatwiania dostępu do kompensaty w przypadku gdy przestępstwo zostało popełnione w państwie członkowskim innym niż to, w którym zamieszkuje ofiara.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 kwietnia 2006 r. W imieniu Komisji

Franco FRATTINI

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 261 z 6.8.2004, str. 15.

L 125/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2006

ZAŁĄCZNIK I

12.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/27

L 125/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2006

12.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/29

ZAŁĄCZNIK II

L 125/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2006

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 125 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 43 z 200612.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/171/WE w celu przedłużenia okresu ważności warunków odstępstwa dla opakowań szklanych w zakresie poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych dyrektywą 94/62/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1823) (1)

 • Dz. U. L125 - 38 z 200612.5.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie wspierania pobierania energii elektrycznej z lądu przez statki zacumowane w portach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L125 - 31 z 200612.5.2006

  Decyzja komisji z dnia 8 maja 2006 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia zakazu stosowania na swym terytorium niektórych odmian kukurydzy wymienionych we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych, zgodnie z dyrektywą Rady 2002/53/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1790)

 • Dz. U. L125 - 24 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L125 - 23 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L125 - 22 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 719/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L125 - 20 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L125 - 18 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 717/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L125 - 1 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 716/2006 z dnia 5 maja 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz magnezji całkowicie wypalonej (spiekanej) pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.