Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 125 POZ 38

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie wspierania pobierania energii elektrycznej z lądu przez statki zacumowane w portach Wspólnoty (1)

Data ogłoszenia:2006-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 125 POZ 38

Strona 1 z 4
L 125/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2006

ZALECENIE KOMISJI z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie wspierania pobierania energii elektrycznej z lądu przez statki zacumowane w portach Wspólnoty

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/339/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

Organizację Morską (IMO). Ewolucja tych norm nie wystarcza, aby sprostać problemom dotyczącym jakości powietrza w portach Wspólnoty. Artykuł 4b dyrektywy Rady 1999/32/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. odnoszącej się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych oraz zmieniającej dyrektywę 93/12/EWG (5) zwalnia statki, które wyłączają wszystkie silniki i korzystają z energii elektrycznej z lądu podczas cumowania w portach, z wymogu używania paliwa żeglugowego o zawartości siarki nieprzekraczającej 0,1 % na jednostkę masy. Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (6) pozwala państwom członkowskim na stosowanie całkowitego lub częściowego zwolnienia z podatku lub obniżenia stawek podatkowych w odniesieniu do energii elektrycznej z zastrzeżeniem pewnych warunków,


W listopadzie 2002 roku Komisja przyjęła komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady – Strategia Unii Europejskiej w celu ograniczenia emisji do powietrza ze statków dalekomorskich (1), który wzywa władze portowe do wymagania, zachęcania do i ułatwiania pobierania energii elektrycznej z lądu przez statki zacumowane w portach. Parlament Europejski w swojej uchwale w sprawie strategii z dnia 4 grudnia 2003 r. (2) zaznaczył, że korzystanie z energii elektrycznej z lądu w portach można by ułatwić dzięki przygotowaniu sprawozdania opisującego pozytywne przykłady tych działań, jak również ich koszty i płynące z nich korzyści. Rada w swoich konkluzjach dotyczących strategii z dnia 22 grudnia 2003 r. (3) uznała, że nie wszystkie problemy dotyczące środowiska naturalnego są traktowane w odpowiedni sposób na poziomie międzynarodowym, a pogłębionych rozważań wymaga w szczególności to, na ile statki dalekomorskie przyczyniają się do podwyższenia stężenia pyłów i ozonu oraz gazów zawierających SO2 oraz NOx w otaczającym powietrzu. W związku ze swoim komunikatem w sprawie programu „Czyste powietrze dla Europy” (CAFE): W kierunku strategii tematycznej dotyczącej jakości powietrza (4) Komisja przeanalizowała ponownie wpływ żeglugi na stężenie zanieczyszczeń w otaczającym powietrzu i stwierdziła, że jest on znaczny, szczególnie w obszarach portowych. W niektórych obszarach portowych osiągnięcie norm jakości powietrza może być niemożliwe ze względu na emisje ze statków. CAFE stwierdza, że ograniczenie emisji ze statków jest coraz bardziej efektywną metodą z punktu widzenia kosztów w porównaniu z pozostałymi środkami zaradczymi podejmowanymi w innych sektorach. Większość emisji zanieczyszczeń ze statków zacumowanych w portach można ograniczać jedynie poprzez działania dotyczące silników statków, późniejsze oczyszczanie lub korzystanie z energii elektrycznej z lądu. Emisje zanieczyszczeń ze statków są regulowane na poziomie międzynarodowym przez Międzynarodową

COM(2002) 595 wersja ostateczna. Dz.U. C 89 E z 14.4.2004, str. 107. Dz.U. C 8 z 13.1.2004, str. 3. COM(2001) 245 wersja ostateczna.

(8)

(2)

(3)

NINIEJSZYM ZALECA:

(4)

1) Państwa członkowskie powinny rozważyć umożliwienie statkom cumującym w portach pobierania energii elektrycznej z lądu, w szczególności w portach, gdzie przekraczane są dopuszczalne wartości jakości powietrza lub gdzie wyrażane są obawy społeczne związane z dużą uciążliwością hałasu, a szczególnie w miejscach postoju statków znajdujących się w pobliżu obszarów mieszkalnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 125 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 43 z 200612.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/171/WE w celu przedłużenia okresu ważności warunków odstępstwa dla opakowań szklanych w zakresie poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych dyrektywą 94/62/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1823) (1)

 • Dz. U. L125 - 31 z 200612.5.2006

  Decyzja komisji z dnia 8 maja 2006 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia zakazu stosowania na swym terytorium niektórych odmian kukurydzy wymienionych we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych, zgodnie z dyrektywą Rady 2002/53/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1790)

 • Dz. U. L125 - 25 z 200612.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiająca standardowe formularze służące przekazywaniu wniosków i orzeczeń na mocy dyrektywy Rady 2004/80/WE odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw

 • Dz. U. L125 - 24 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L125 - 23 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L125 - 22 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 719/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L125 - 20 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L125 - 18 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 717/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L125 - 1 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 716/2006 z dnia 5 maja 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz magnezji całkowicie wypalonej (spiekanej) pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.