Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 125 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/171/WE w celu przedłużenia okresu ważności warunków odstępstwa dla opakowań szklanych w zakresie poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych dyrektywą 94/62/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1823) (1)

Data ogłoszenia:2006-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 125 POZ 43

12.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/43

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/171/WE w celu przedłużenia okresu ważności warunków odstępstwa dla opakowań szklanych w zakresie poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych dyrektywą 94/62/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1823)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/340/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Ważność decyzji 2001/171/WE powinna zatem zostać przedłużona bezterminowo. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na podstawie art. 21 dyrektywy 94/62/WE,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (1), w szczególności jej art. 11 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Artykuł 6 decyzji 2001/171/WE zostaje skreślony.

Odstępstwo ustanowione decyzją Komisji 2001/171/WE z dnia 19 lutego 2001 r. (2) dla opakowań szklanych w zakresie poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych dyrektywą 94/62/WE wygasa w dniu 30 czerwca 2006 r. Zapewnienie przestrzegania we wszystkich państwach członkowskich wartości granicznej 100 ppm ustanowionej na mocy art. 11 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE będzie możliwe jedynie w wypadku ograniczenia tempa recyklingu szkła, jednak takie ograniczenie nie jest pożądane z uwagi na ochronę środowiska.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2006 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/20/WE (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 62 z 2.3.2001, str. 20.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 125 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 38 z 200612.5.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie wspierania pobierania energii elektrycznej z lądu przez statki zacumowane w portach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L125 - 31 z 200612.5.2006

  Decyzja komisji z dnia 8 maja 2006 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia zakazu stosowania na swym terytorium niektórych odmian kukurydzy wymienionych we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych, zgodnie z dyrektywą Rady 2002/53/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1790)

 • Dz. U. L125 - 25 z 200612.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiająca standardowe formularze służące przekazywaniu wniosków i orzeczeń na mocy dyrektywy Rady 2004/80/WE odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw

 • Dz. U. L125 - 24 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L125 - 23 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L125 - 22 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 719/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L125 - 20 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L125 - 18 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 717/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L125 - 1 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 716/2006 z dnia 5 maja 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz magnezji całkowicie wypalonej (spiekanej) pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.