Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 126 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 marca 2006 r. o wezwaniu Niemiec – zgodnie z art. 104 ust. 9 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską – do zastosowania środków zmierzających do takiego ograniczenia deficytu budżetowego, jakie zostanie uznane za niezbędne w celu zaradzenia sytuacji

Data ogłoszenia:2006-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 126 POZ 20

Strona 1 z 3
L 126/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 14 marca 2006 r. o wezwaniu Niemiec – zgodnie z art. 104 ust. 9 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską – do zastosowania środków zmierzających do takiego ograniczenia deficytu budżetowego, jakie zostanie uznane za niezbędne w celu zaradzenia sytuacji (2006/344/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 9,


(4)

w ramach Rady Europejskiej w Amsterdamie, Rada Europejska uroczyście wezwała wszystkie strony, a mianowicie państwa członkowskie, Radę i Komisję, do wprowadzania w życie paktu w sposób ścisły i terminowy.

uwzględniając zalecenie Komisji zgodne z art. 104 ust. 9,

W decyzji 2003/89/WE (3) Rada stwierdziła – zgodnie z art. 104 ust. 6 traktatu – że w Niemczech istnieje nadmierny deficyt.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Zgodnie z art. 104 ust. 1 Traktatu państwa członkowskie są zobowiązane unikać nadmiernego deficytu budżetowego.

(2)

Celem Paktu na rzecz stabilności i wzrostu jest stabilność finansów publicznych służąca poprawie warunków do zapewnienia stabilności cen i trwałego, silnego wzrostu sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy. Pakt na rzecz stabilności i wzrostu obejmuje rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (1).

Zgodnie z art. 104 ust. 7 traktatu oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1467/97 Rada w dniu 21 stycznia 2003 r. skierowała do Niemiec zalecenie, wzywając to państwo do zlikwidowania nadmiernego deficytu w możliwie szybkim terminie – najpóźniej do roku 2004. Zalecenie to zostało podane do wiadomości publicznej. Jak stwierdzono w komunikacie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r., z którego treścią w dniu 18 stycznia 2005 r. zgodziła się Rada: w świetle szczególnych okoliczności, o których mowa w konkluzjach Rady z dnia 25 listopada 2003 r., oraz z uwagi na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2004 r. za ostateczny termin ograniczenia nadmiernego deficytu należy uznać rok 2005.

(6)

(3)

W rezolucji dotyczącej Paktu na rzecz stabilności i wzrostu (2), przyjętej w dniu 17 czerwca 1997 r.

(1) Dz.U. L 209 z 2.8.1997, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1056/2005 (Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 5). (2) Dz.U. C 236 z 2.8.1997, str. 1.

Od 2002 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Niemczech znacznie przekracza zapisaną w traktacie wartość referencyjną wynoszącą 3 % PKB. Stosunek zadłużenia do PKB wzrósł z poziomu niższego od zapisanej w traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 60 % PKB w 2001 r. do prognozowanego poziomu 69 % PKB w 2006 r.

(3) Dz.U. L 34 z 11.2.2003, str. 16.

13.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/21

(7)

Według danych Eurostatu deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Niemczech osiągnął w 2005 roku poziom 3,3 % PKB. Dane te, podlegające dalszej ocenie pod względem jakościowym, oparte są na przekazanym Komisji w dniu 24 lutego 2006 r. wstępnym zgłoszeniu zgodnym z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (1). Ponadto, jak wynika z obecnie dostępnych informacji oraz z planów budżetowych przyjętych do tej pory przez rząd niemiecki, również w 2006 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych będzie się utrzymywał na poziomie wyższym niż wartość referencyjna zapisana w traktacie, co dowodzi, że nadmierny budżet nie został skorygowany.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 126 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 24 z 200613.5.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L126 - 23 z 200613.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L126 - 9 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 727/2006 z dnia 12 maja 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.)

 • Dz. U. L126 - 8 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 726/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 41. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L126 - 7 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 9. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L126 - 5 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 9. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L126 - 3 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 723/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 9. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L126 - 1 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.