Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 126 POZ 24 - Strona 2

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

Data ogłoszenia:2006-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 126 POZ 24 - Strona 2

Strona 2 z 5

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/25

iii) przewoźnik lotniczy jest własnością, bezpośrednio lub poprzez udział większościowy, i pozostaje pod skuteczną kontrolą państw członkowskich lub obywateli państw członkowskich lub innych państw wymienionych w załączniku III lub obywateli tych innych państw. 3. Mołdowa może odmówić, cofnąć, zawiesić lub ograniczyć upoważnienia lub zezwolenia wydane przewoźnikowi lotniczemu wyznaczonemu przez państwo członkowskie, w przypadku gdy: i) przewoźnik lotniczy nie jest ustanowiony, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, na terytorium wyznaczającego państwa członkowskiego lub nie posiada ważnej licencji na prowadzenie działalności zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej; ii) państwo członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego nie sprawuje ani nie utrzymuje skutecznej kontroli regulacyjnej nad przewoźnikiem lotniczym lub właściwa władza lotnicza nie jest wyraźnie określona w wyznaczeniu; lub iii) przewoźnik lotniczy nie stanowi własności, bezpośrednio lub poprzez udział większościowy, lub nie pozostaje pod skuteczną kontrolą państw członkowskich lub obywateli państw członkowskich lub innych państw wymienionych w załączniku III lub obywateli tych innych państw. Wykonując swoje prawa na mocy niniejszego ustępu, Mołdowa nie stosuje dyskryminacji między wspólnotowymi przewoźnikami lotniczymi ze względu na ich narodowość. Artykuł 3 Bezpieczeństwo 1. Postanowienia ust. 2 niniejszego artykułu uzupełniają artykuły wymienione w załączniku II lit. c). 2. Jeżeli państwo członkowskie wyznaczyło przewoźnika lotniczego, nad którym kontrolę regulacyjną sprawuje i utrzymuje inne państwo członkowskie, prawa Mołdowy, wynikające z postanowień dotyczących bezpieczeństwa zawartych w umowie między państwem członkowskim, które wyznaczyło danego przewoźnika lotniczego, a Mołdową, mają w równym stopniu zastosowanie w stosunku do przyjmowania, wykonywania lub utrzymywania norm bezpieczeństwa przez to inne państwo członkowskie oraz do zezwolenia eksploatacyjnego tego przewoźnika lotniczego. Artykuł 4 Opodatkowanie paliwa lotniczego 1. Postanowienia ust. 2 niniejszego artykułu uzupełniają odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych w załączniku II lit. d).


2. Nie naruszając jakiegokolwiek innego postanowienia stanowiącego inaczej, żadne z postanowień każdej z umów wymienionych w załączniku II lit. d) nie uniemożliwia państwu członkowskiemu nakładania, w sposób niedyskryminacyjny, podatków, należności, ceł, opłat lub obciążeń na paliwo dostarczane na jego terytorium w celu użycia przez statek powietrzny wyznaczonego przewoźnika lotniczego z Mołdowy, operującego między punktem znajdującym się na terytorium tego państwa członkowskiego a innym punktem znajdującym się na terytorium tego państwa członkowskiego lub na terytorium innego państwa członkowskiego.

Artykuł 5 Taryfy za przewóz wewnątrz Wspólnoty Europejskiej 1. Postanowienia ust. 2 niniejszego artykułu uzupełniają artykuły wymienione w załączniku II lit. e).

2. Taryfy pobierane przez przewoźnika(-ów) lotniczego(-ych) wyznaczonego(-ych) przez Mołdowę zgodnie z umową wymienioną w załączniku I zawierającą postanowienie wymienione w załączniku II lit. e) za przewóz w całości wewnątrz Wspólnoty Europejskiej podlegają prawu Wspólnoty Europejskiej.

Artykuł 6 Załączniki do Umowy Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

Artykuł 7 Zmiany lub poprawki Zmiany lub poprawki do niniejszej Umowy mogą zostać dokonane przez Strony w każdym czasie za ich obopólną zgodą.

Artykuł 8 Wejście w życie i tymczasowe stosowanie 1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu otrzymania ostatniej pisemnej notyfikacji Stron o zakończeniu ich wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 126 POZ 24 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 23 z 200613.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L126 - 20 z 200613.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 marca 2006 r. o wezwaniu Niemiec – zgodnie z art. 104 ust. 9 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską – do zastosowania środków zmierzających do takiego ograniczenia deficytu budżetowego, jakie zostanie uznane za niezbędne w celu zaradzenia sytuacji

 • Dz. U. L126 - 9 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 727/2006 z dnia 12 maja 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.)

 • Dz. U. L126 - 8 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 726/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 41. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L126 - 7 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 9. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L126 - 5 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 9. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L126 - 3 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 723/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 9. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L126 - 1 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.