Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 126 POZ 24 - Strona 3

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

Data ogłoszenia:2006-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 126 POZ 24 - Strona 3

Strona 3 z 5

2. Do czasu wejścia w życie zgodnie z ust. 1 Strony stosują niniejszą Umowę od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony dokonały wzajemnej notyfikacji zakończenia niezbędnych w tym celu procedur.

3. Umowy oraz inne porozumienia między państwami członkowskimi a Mołdową, które w dniu podpisania niniejszej Umowy nie weszły jeszcze w życie i nie są tymczasowo stosowane, są wymienione w załączniku I lit. b). Niniejszą Umowę stosuje się do wszystkich takich umów i ustaleń z dniem ich wejścia w życie lub rozpoczęcia tymczasowego stosowania.


L 126/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2006

Artykuł 9 Wygaśnięcie Umowy 1. W przypadku wygaśnięcia umowy wymienionej w załączniku I wygasają jednocześnie wszystkie postanowienia niniejszej Umowy odwołujące się do danej umowy wymienionej w załączniku I. 2. W przypadku wygaśnięcia wszystkich umów wymienionych w załączniku I wygasa jednocześnie niniejsza Umowa.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani, należycie w tym celu umocowani, złożyli podpisy pod niniejszą Umową.

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w Luksemburgu, dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące szóstego w językach: angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i mołdawskim.

13.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/27

Por Ia Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunitą europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részéről Għall-Komunitą Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen Pentru Comunitatea Europeanā

Por la República de Moldavia Za Moldavskou republiku For Republikken Moldova Für die Republik Moldau Moldova Vabariigi nimel Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας For the Republic of Moldova Pour la République de Moldavie Per Ia Repubblica moldova Moldovas Republikas vārdā Moldovos Respublikos vardu A Moldovai Köztársaság részéről Għar-Repubblika tal-Moldovja Voor de Republiek Moldavië W imieniu Republiki Mołdowy Pela República da Moldávia Za Moldavskú republiku Za Republiko Moldavijo Moldovan tasavallan puolesta För Republiken Moldavien Pentru Republica Moldova

L 126/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2006

ZAŁĄCZNIK I Wykaz umów, o których mowa w art. 1 niniejszej Umowy a) Umowy dotyczące usług lotniczych między Republiką Mołdowy a państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, które w dniu podpisania niniejszej Umowy były już zawarte, podpisane lub są stosowane tymczasowo

— Umowa o transporcie lotniczym między Rządem Federalnym Austrii a Rządem Republiki Mołdowy, podpisana w Wiedniu dnia 20 lipca 1993 r. (zwana dalej „Umową Mołdowa – Austria”); Ostatnio zmieniona protokołem ustaleń sporządzonym w Wiedniu dnia 10 października 2002 r.;

— Umowa między Rządem Republiki Cypryjskiej a Rządem Republiki Mołdowy dotycząca usług lotniczych, podpisana w Kiszyniowie dnia 15 lipca 2002 r. (zwana dalej „Umową Mołdowa – Cypr”);

— Umowa o transporcie lotniczym między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Republiki Mołdowy, podpisana w Kiszyniowie dnia 24 lutego 2004 r. (zwana dalej „Umową Mołdowa – Republika Czeska”);

— Umowa o transporcie lotniczym między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Republiki Mołdowy, podpisana w Kiszyniowie dnia 21 maja 1999 r. (zwana dalej „Umową Mołdowa – Niemcy”);

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 126 POZ 24 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 23 z 200613.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L126 - 20 z 200613.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 marca 2006 r. o wezwaniu Niemiec – zgodnie z art. 104 ust. 9 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską – do zastosowania środków zmierzających do takiego ograniczenia deficytu budżetowego, jakie zostanie uznane za niezbędne w celu zaradzenia sytuacji

 • Dz. U. L126 - 9 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 727/2006 z dnia 12 maja 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.)

 • Dz. U. L126 - 8 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 726/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 41. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L126 - 7 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 9. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L126 - 5 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 9. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L126 - 3 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 723/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 9. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L126 - 1 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.