Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 128 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech i uchylająca decyzję 2006/274/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1945) (1)

Data ogłoszenia:2006-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 128 POZ 10

Strona 1 z 4
L 128/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 maja 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech i uchylająca decyzję 2006/274/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1945)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/346/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

mania i przedłużenia okresu obowiązywania środków wprowadzonych przez Niemcy na mocy dyrektywy Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (4).

(5)

Warunki zdrowotne dotyczące zwierząt oraz wymogi certyfikacyjne w zakresie handlu żywymi świniami ustanowiono w dyrektywie Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt, wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (5). Warunki zdrowotne dotyczące zwierząt oraz wymogi certyfikacyjne w zakresie handlu nasieniem trzody chlewnej ustanowiono w dyrektywie Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiającej warunki sanitarne odnośnie do zwierząt mające zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem bydła i trzody chlewnej oraz w przywozie (6). Warunki zdrowotne dotyczące zwierząt oraz wymogi certyfikacyjne w zakresie handlu komórkami jajowymi i zarodkami trzody chlewnej ustanowiono w decyzji Komisji 95/483/WE z dnia 9 listopada 1995 r. określającej wzór świadectwa stosowanego w wewnątrzwspólnotowym handlu komórkami jajowymi i zarodkami trzody chlewnej (7).

W Niemczech wystąpiły przypadki klasycznego pomoru świń. Ze względu na handel żywymi świniami oraz niektórymi produktami wieprzowymi przypadki te mogą stanowić zagrożenie dla stad w pozostałych państwach członkowskich. Niemcy podjęły środki w ramach dyrektywy Rady 2001/89/WE (2) w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń. Decyzja Komisji 2006/274/WE z dnia 6 kwietnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech i uchylająca decyzję 2006/254/WE (3) została przyjęta w celu utrzy-

(6)

(2)

(3)

(7)

(4)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). 2) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona aktem przy( stąpienia z 2003 r. (3) Dz.U. L 99 z 7.4.2006, str. 36. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/328/WE (Dz.U. L 120 z 5.5.2006, str. 25).

(4) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona aktem przystąpienia z 2003 r. (5) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1/2005 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, str. 1). 6) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 62. Dyrektywa ostatnio zmieniona ( rozporządzeniem Rady (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (7) Dz.U. L 275 z 18.11.1995, str. 30.

16.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/11

(8)

Decyzja Komisji 2002/106/WE z dnia 1 lutego 2002 r. zatwierdzająca Podręcznik diagnostyczny ustanawiający procedury diagnostyczne, metody pobierania próbek oraz kryteria oceny wyników badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia klasycznego pomoru świń (1) przewiduje protokoły nadzoru dostosowane do poziomu zagrożenia. Ponadto dnia 6 maja 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 128 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 8 z 200616.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 732/2006 z dnia 15 maja 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L128 - 5 z 200616.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 731/2006 z dnia 15 maja 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 maja 2006 r.

 • Dz. U. L128 - 3 z 200616.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 730/2006 z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie klasyfikacji przestrzeni powietrznej i możliwości wykonywania lotów z widocznością w przestrzeni powietrznej powyżej poziomu lotu FL 195 (1)

 • Dz. U. L128 - 1 z 200616.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 729/2006 z dnia 15 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.