Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 128 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 730/2006 z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie klasyfikacji przestrzeni powietrznej i możliwości wykonywania lotów z widocznością w przestrzeni powietrznej powyżej poziomu lotu FL 195 (1)

Data ogłoszenia:2006-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 128 POZ 3

Strona 1 z 2
16.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 730/2006 z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie klasyfikacji przestrzeni powietrznej i możliwości wykonywania lotów z widocznością w przestrzeni powietrznej powyżej poziomu lotu FL 195

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

powinna być jednolita dla wszystkich lotów wykonywanych w tej części przestrzeni powietrznej.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie w sprawie przestrzeni powietrznej) (1), w szczególności jego art. 4, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie ramowe) (2), w szczególności jego art. 8 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Załącznik 2 (4) rozdział 4 punkt 5 Konwencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 1944 r. wprowadza ograniczenia dla lotów z widocznością („loty VFR”) powyżej poziomu lotu FL 290 odnoszące się do przestrzeni powietrznej o zredukowanych minimach separacji pionowej, a punkt 4 tego rozdziału wymaga uzyskania zezwolenia na loty VFR powyżej poziomu FL 200. Procedury występowania o zezwolenie na możliwość wykonywania lotów VFR w przestrzeni powietrznej powyżej poziomu lotu FL 195 aż do poziomu lotu FL 285 włącznie muszą być jawne i przejrzyste we wszystkich państwach członkowskich, bez ograniczania uprawnionych możliwości wykonywania lotów VFR i elastyczności służb ruchu lotniczego. Państwa członkowskie powinny zapewnić bezpieczne przejście do klasyfikacji przestrzeni powietrznej powyżej poziomu lotu FL 195 jako przestrzeni powietrznej klasy C. Ponieważ państwa członkowskie potrzebują czasu w celu zmiany ich klasyfikacji przestrzeni powietrznej, stosowanie niniejszego rozporządzenia powinno zostać odroczone do dnia 1 lipca 2007 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej,

(5)

Zgodnie z załącznikiem 11 (3) rozdział 2 punkt 6 Konwencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 1944 r. wymagana jest klasyfikacja przestrzeni powietrznej w postaci przestrzeni powietrznych służb ruchu lotniczego o określonych rozmiarach, oznaczonych alfabetycznie od klasy A do klasy G, w ramach których mogą być wykonywane określone rodzaje lotów i dla których wskazano służby ruchu lotniczego oraz przepisy dotyczące wykonywania lotów. Na mocy art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) została wyznaczona do zbadania zharmonizowanej klasyfikacji przestrzeni powietrznej dla Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. W przygotowanych w rezultacie sprawozdaniach z dnia 30 grudnia 2004 r. i dnia 30 kwietnia 2005 r. zaproponowano wprowadzenie przestrzeni powietrznej klasy C jako odpowiedniej klasyfikacji dla części przestrzeni powietrznej powyżej poziomu lotu FL 195. Niniejsze rozporządzenie w pełni uwzględnia te sprawozdania. Dla zachowania spójności w stosowaniu takiej klasyfikacji przez państwa członkowskie konieczne jest ustanowienie zharmonizowanej klasyfikacji przestrzeni powietrznej oraz zapewnienie możliwości wykonywania lotów z widocznością w takiej przestrzeni. Pomimo braku określenia w niniejszym rozporządzeniu górnej granicy przestrzeni powietrznej, klasyfikacja przestrzeni powietrznej powyżej poziomu lotu FL 195

(6)

(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przedmiot i zakres 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 128 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 10 z 200616.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech i uchylająca decyzję 2006/274/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1945) (1)

 • Dz. U. L128 - 8 z 200616.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 732/2006 z dnia 15 maja 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L128 - 5 z 200616.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 731/2006 z dnia 15 maja 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 maja 2006 r.

 • Dz. U. L128 - 1 z 200616.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 729/2006 z dnia 15 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.