Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1081/1999 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój

Data ogłoszenia:2006-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 14

L 134/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 767/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1081/1999 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1081/1999 wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

1) w czwartej kolumnie „Wielkość kontyngentu (pogłowie)” tabeli w art. 1 ust. 1:

a także mając na uwadze, co następuje: a) „5 000” zastępuje się przez „710” dla numeru seryjnego 09.0001;

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/1999 (2) przewiduje otwarcie i zarządzanie w wieloletniej perspektywie kontyngentami taryfowymi na przywóz niektórych żywych zwierząt z gatunku bydła.

b) „5 000” zastępuje się przez „711” dla numeru seryjnego 09.0003;

(2)

Porozumienie w formie wymiany pism pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie handlu usługami sektora pocztowego (GATT) 1994 (3), zatwierdzone decyzją Rady (WE) nr 2006/333/WE (4), przewiduje dostosowanie od dnia 1 lipca 2006 r. taryfowego kontyngentu przywozowego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1081/1999.

2) w art. 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Dwie wielkości kontyngentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1, powinny zostać podzielone na dwie części po 500 sztuk i 210 sztuk odpowiednio dla numeru seryjnego 09.0001 oraz na dwie części po 500 sztuk i 211 sztuk odpowiednio dla numeru seryjnego 09.0003.

(3)

Ponadto, mając na uwadze dostępne ilości na przywóz w ramach tego kontyngentu, oraz w celu uproszczenia zarządzania właściwe jest zniesienie drugiej serii przydziału, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1081/1999.

a) Pierwsza część każdej wielkości kontyngentu przeznaczona jest dla importerów ze Wspólnoty, którzy mogą przedstawić dowód, że dokonywali przywozu w ramach kontyngentu zwierząt oznaczonych numerami seryjnymi 09.0001 i/lub 09.0003 przez okres 36 miesięcy poprzedzających dany rok przywozu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1081/1999.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

zmie307 zmie150

Jednak państwa członkowskie mogą przyjąć jako ilość referencyjną te prawa przywozu na poprzedzający rok przywozu, które na skutek błędu administracyjnego właściwego organu krajowego nie zostały przydzielone.

Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 131 z 27.5.1999, str. 15. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1096/2001 (Dz.U. L z 6.6.2001, str. 33). (3) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 15. (4) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 13.

(1)

b) Drugą część każdej wielkości kontyngentu przyznaje importerom, którzy mogą dostarczyć dowód na to, dokonywali przywozu z krajów trzecich co najmniej sztuk bydła objętego kodem CN 0102 przez okres miesięcy poprzedzających dany rok przywozu.”;

się że 75 12

3) skreśla się art. 9.

20.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/15

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 maja 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 54 z 200620.5.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 746/2006 w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii (Dz.U. L 130 z dnia 18.5.2006)

 • Dz. U. L134 - 45 z 200620.5.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/362/WPZiB z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L134 - 43 z 200620.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2006 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji i Tajlandii

 • Dz. U. L134 - 34 z 200620.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do pozycji dotyczących Brazylii, Czarnogóry i Serbii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 579) (1)

 • Dz. U. L134 - 33 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka z Niemiec do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L134 - 32 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka z Litwy do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L134 - 24 z 200620.5.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Gruzji, dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L134 - 23 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Gruzji, dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L134 - 21 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L134 - 19 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zawieszające składanie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz cukru C od dnia 23 maja 2006 r. i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 w odniesieniu do środków przejściowych mających zastosowanie do cukru C

 • Dz. U. L134 - 16 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2006 z dnia 19 maja 2006 r. wprowadzające w życie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/36/WE w zakresie zbierania i wymiany informacji na temat bezpieczeństwa statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty oraz zarządzania systemem informacyjnym (1)

 • Dz. U. L134 - 12 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2006 z dnia 19 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 1 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.