Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2006 z dnia 19 maja 2006 r. wprowadzające w życie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/36/WE w zakresie zbierania i wymiany informacji na temat bezpieczeństwa statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty oraz zarządzania systemem informacyjnym (1)

Data ogłoszenia:2006-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 16

Strona 1 z 3
L 134/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 768/2006 z dnia 19 maja 2006 r. wprowadzające w życie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/36/WE w zakresie zbierania i wymiany informacji na temat bezpieczeństwa statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty oraz zarządzania systemem informacyjnym

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa statków powietrznych państwa trzeciego korzystających z portów lotniczych Wspólnoty (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) ustanawia Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego jako jeden wyspecjalizowany organ ekspertów odpowiedzialny za udzielanie pomocy Komisji i podejmowanie koniecznych działań na mocy uprawnień przyznanych jej w wymienionym rozporządzeniu lub innym prawodawstwie wspólnotowym.

(5)

Dyrektywa 2004/36/WE wprowadza zharmonizowane podejście do skutecznego wykonywania międzynarodowych norm bezpieczeństwa we Wspólnocie poprzez zharmonizowanie reguł i procedur dotyczących kontroli na ziemi statków powietrznych państw trzecich lądujących w portach lotniczych położonych w państwach członkowskich. Dyrektywa wymaga, aby państwa członkowskie przeprowadzały kontrole na ziemi statków powietrznych państw trzecich, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie, że nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa, lądujących w którymkolwiek ze wspólnotowych portów lotniczych otwartych dla międzynarodowego ruchu lotniczego zgodnie ze zharmonizowaną procedurą oraz aby uczestniczyły w zbieraniu i wymianie informacji na temat przeprowadzonych kontroli na ziemi. Wspólnotowe zobowiązania państw członkowskich wynikające z dyrektywy 2004/36/WE mogą być w znacznym stopniu wykonywane poprzez uczestnictwo w programie SAFA (ocena bezpieczeństwa zagranicznych statków powietrznych) zapoczątkowanym w roku 1996 przez Europejską Konferencję Lotnictwa Cywilnego (ECAC), zarządzanie którym powierzono Wspólnym Władzom Lotniczym (JAA). W szczególności JAA zarządza bazą danych SAFA, ułatwia zharmonizowane szkolenie inspektorów i personelu biorącego udział w programie, zapewnia opracowywanie procedur i propozycji mających na celu ulepszanie programu i jego narzędzi oraz przekazywanie zgromadzonych informacji. Należy usprawnić system zbierania i wymiany informacji określony w dyrektywie 2004/36/WE poprzez wyznaczenie jednego wyspecjalizowanego organu ekspertów odpowiedzialnego za zarządzanie systemem SAFA we Wspólnocie.

W kontekście trwającego obecnie procesu przejścia od systemu Wspólnych Władz Lotniczych (JAA) do Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, należy powierzyć agencji zadania związane z programem SAFA do tej pory prowadzonym przez JAA. Przesunięcie to powinno przyczynić się do wzmocnienia programu i zapewnienia jego kontynuacji.

(6)

W celu kontynuacji programu SAFA i prawidłowej wymiany informacji na temat bezpieczeństwa statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty, konieczne jest by wspólnotowy system SAFA zawierał możliwie jak najwięcej informacji, w tym na temat kontroli na ziemi, które nie były wymagane w dyrektywie 2004/36/WE, ale które zostały przeprowadzone zgodnie z procedurą ustanowioną w załączniku II do dyrektywy 2004/36/WE.

(7)

(2)

Konieczne jest by wspólnotowy system SAFA zapewniał utrzymanie wartości dodanej wynikającej z operacyjnej i technicznej współpracy z międzynarodowymi organizacjami.

(8)

Wspólnotowemu systemowi SAFA powinny również towarzyszyć odpowiednie działania, takie jak kontynuacja prac nad podręcznikiem procedur kontroli na ziemi oraz szkolenia przygotowywane przez Wspólne Władze Lotnicze (JAA), mające na celu zapewnienie wspólnych norm dla przeprowadzania kontroli na ziemi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 54 z 200620.5.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 746/2006 w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii (Dz.U. L 130 z dnia 18.5.2006)

 • Dz. U. L134 - 45 z 200620.5.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/362/WPZiB z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L134 - 43 z 200620.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2006 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji i Tajlandii

 • Dz. U. L134 - 34 z 200620.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do pozycji dotyczących Brazylii, Czarnogóry i Serbii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 579) (1)

 • Dz. U. L134 - 33 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka z Niemiec do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L134 - 32 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka z Litwy do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L134 - 24 z 200620.5.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Gruzji, dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L134 - 23 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Gruzji, dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L134 - 21 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L134 - 19 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zawieszające składanie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz cukru C od dnia 23 maja 2006 r. i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 w odniesieniu do środków przejściowych mających zastosowanie do cukru C

 • Dz. U. L134 - 14 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1081/1999 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój

 • Dz. U. L134 - 12 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2006 z dnia 19 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 1 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.