Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 24

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Gruzji, dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

Data ogłoszenia:2006-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 24

Strona 1 z 4
L 134/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2006

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Rządem Gruzji, dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz RZĄD GRUZJI, z drugiej strony, (zwane dalej „Stronami”), STWIERDZAJĄC, że zostały zawarte umowy dwustronne dotyczące usług lotniczych między kilkoma państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Gruzją, zawierające postanowienia sprzeczne z prawem wspólnotowym, STWIERDZAJĄC, że Wspólnota Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie poszczególnych aspektów, które mogą zostać włączone do umów dwustronnych dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi, STWIERDZAJĄC, że na podstawie prawa Wspólnoty Europejskiej przewoźnicy lotniczy ze Wspólnoty ustanowieni w Państwie Członkowskim mają prawo niedyskryminacyjnego dostępu do tras lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi, UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Wspólnotą Europejską a pewnymi państwami trzecimi przewidujące dla obywateli tych państw trzecich możliwość nabywania prawa własności przewoźników lotniczych posiadających licencje wydane zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej, UZNAJĄC, że niektóre postanowienia umów dwustronnych dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Gruzją, które są niezgodne z prawem Wspólnoty Europejskiej, muszą być doprowadzone do pełnej zgodności z tym prawem w celu ustanowienia solidnej podstawy prawnej dla świadczenia usług lotniczych między Wspólnotą Europejską a Gruzją, a także w celu zachowania kontynuacji świadczenia takich usług lotniczych, STWIERDZAJĄC, że postanowienia umów dwustronnych dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Gruzją, które nie są sprzeczne z prawem Wspólnoty Europejskiej, nie muszą zostać zmienione ani zastąpione, STWIERDZAJĄC, że w ramach niniejszych negocjacji celem Wspólnoty Europejskiej nie jest zwiększenie ogólnego natężenia ruchu powietrznego między Wspólnotą Europejską a Gruzją ani naruszenie równowagi między przewoźnikami lotniczymi ze Wspólnoty a przewoźnikami lotniczymi z Gruzji, ani negocjowanie zmian w postanowieniach obecnie obowiązujących umów dwustronnych dotyczących praw przewozowych, UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Do celów niniejszej Umowy „państwa członkowskie” oznaczają państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej.

4. Prawa przewozowe są w dalszym ciągu przyznawane na zasadzie umów dwustronnych.

2. Zawarte w umowach wymienionych w załączniku I odniesienia do obywateli państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do obywateli państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej.

Artykuł 2 Wyznaczenie przez państwo członkowskie 1. Postanowienia ust. 2 i 3 niniejszego artykułu zastępują odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych odpowiednio w załączniku II lit. a) i b) w odniesieniu do, odpowiednio, wyznaczenia przez zainteresowane państwo członkowskie przewoźnika lotniczego, upoważnień i zezwoleń udzielonych mu przez Gruzję oraz odmowy, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia upoważnień lub zezwoleń udzielonych przewoźnikowi lotniczemu.

3. Zawarte w umowach wymienionych w załączniku I odniesienia do przewoźników lotniczych lub linii lotniczych pochodzących państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do przewoźników lotniczych lub linii lotniczych wyznaczonych przez to państwo członkowskie.

20.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/25

2. Po otrzymaniu wyznaczenia dokonanego przez państwo członkowskie Gruzja udziela właściwych upoważnień i zezwoleń w najkrótszym przewidzianym przez procedury terminie, pod warunkiem, że: i) przewoźnik lotniczy jest ustanowiony na terytorium wyznaczającego państwa członkowskiego, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, i posiada ważne zezwolenie eksploatacyjne zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej; ii) państwo członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu operatora lotniczego sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przewoźnikiem lotniczym, a właściwa władza lotnicza jest wyraźnie określona w wyznaczeniu; i iii) przewoźnik lotniczy jest i pozostaje własnością, bezpośrednio lub poprzez udział większościowy, państw członkowskich lub obywateli państw członkowskich, lub innych państw wymienionych w załączniku III lub obywateli tych państw, i pozostaje pod stałą i skuteczną kontrolą państw lub obywateli.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 54 z 200620.5.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 746/2006 w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii (Dz.U. L 130 z dnia 18.5.2006)

 • Dz. U. L134 - 45 z 200620.5.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/362/WPZiB z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L134 - 43 z 200620.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2006 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji i Tajlandii

 • Dz. U. L134 - 34 z 200620.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do pozycji dotyczących Brazylii, Czarnogóry i Serbii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 579) (1)

 • Dz. U. L134 - 33 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka z Niemiec do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L134 - 32 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka z Litwy do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L134 - 23 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Gruzji, dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L134 - 21 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L134 - 19 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zawieszające składanie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz cukru C od dnia 23 maja 2006 r. i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 w odniesieniu do środków przejściowych mających zastosowanie do cukru C

 • Dz. U. L134 - 16 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2006 z dnia 19 maja 2006 r. wprowadzające w życie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/36/WE w zakresie zbierania i wymiany informacji na temat bezpieczeństwa statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty oraz zarządzania systemem informacyjnym (1)

 • Dz. U. L134 - 14 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1081/1999 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój

 • Dz. U. L134 - 12 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2006 z dnia 19 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 1 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.