Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do pozycji dotyczących Brazylii, Czarnogóry i Serbii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 579) (1)

Data ogłoszenia:2006-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 34

Strona 1 z 4
L 134/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2006

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do pozycji dotyczących Brazylii, Czarnogóry i Serbii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 579)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/360/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W wyniku pojawienia się ognisk pryszczycy w Brazylii, decyzją Komisji 2005/753/WE (4) zmieniono decyzję 79/542/EWG w celu zmienienia części I załącznika II do decyzji 79/542/EWG, i w związku z tym, przywozy wołowiny w formie odkostnionej ze stanów Mato Grosso do Sul, Parana i Sao Paulo zostały wstrzymane.


uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności zdanie wprowadzające jej art. 8, jej art. 8 ust. 1 akapit pierwszy i jej art. 8 ust. 4,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

W celu zapewnienia jasności, spójności i przejrzystości regionalizacji przewidzianej decyzją 79/542/EWG dotyczącą świeżego mięsa oraz decyzją 2005/432/WE dotyczącą produktów mięsnych, konieczna jest zmiana niektórych opisów dotyczących granic w podziale regionalnym oraz ograniczeń czasowych w odniesieniu do Brazylii.

(1)

Część I załączników I i II do decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1979 r. ustalającej wykaz państw trzecich lub części państw trzecich oraz ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy przywozie do Wspólnoty niektórych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa (2) zawiera wykaz państw trzecich i części państw trzecich, z których państwom członkowskim zezwala się na przywóz niektórych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa.

Ponadto Serbia i Czarnogóra są republikami mającymi własne obszary celne, które stanowią Federację. Zatem powinny one zostać oddzielnie wprowadzone do wykazu państw trzecich i części państw trzecich, z których przywozy produktów mięsnych są dozwolone.

(6)

Należy zatem 79/542/EWG.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(2)

Decyzja Komisji 2005/432/WE z dnia 3 czerwca 2005 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz produktów mięsnych do spożycia przez ludzi z państw trzecich i uchylająca decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (3) zawiera wykaz państw trzecich i części państw trzecich, z których przywóz produktów mięsnych ma być dozwolony. Decyzja ta określa też wzór świadectw zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt oraz zasady obróbki wymaganej dla produktów.

(7)

Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Część 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

(4) Dz.U. L 282 z 26.10.2005, str. 22.

(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11. (2) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2005/753/WE (Dz.U. L 282 z 26.10.2005, str. 22). (3) Dz.U. L 151 z 14.6.2005, str. 3.

20.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/35

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 134/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II (ŚWIEŻE MIĘSO) Część I WYKAZ PAŃSTW TRZECICH I ICH CZĘŚCI (*)

Świadectwo weterynaryjne Kraj Kod terytorium Opis terytorium Wzór/Wzory 1 2 3 4 SG 5

Specjalne warunki 6

AL – Albania AR – Argentyna

AL-0 AR-0 AR-1

Cały kraj Cały kraj Prowincje Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe oraz Tucuman La Pampa i Santiago del Estero Cordoba Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego

— EQU BOV A 1 oraz 2

AR-2 AR-3 AR-4

BOV BOV BOV, OVI, RUW, RUF BOV

A A

1 oraz 2 1 oraz 2 1

AR-5

Formoza (tylko terytorium Ramon Lista) i Salta (tylko departament Rivadavia) Salta (tylko departamenty General Jose de San Martin, Oran, Iruya i Santa Victoria) Chaco, Formosa (z wyjątkiem terytorium Ramon Lista), Salta (z wyjątkiem departamentów General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya oraz Santa Victoria), Jujuy Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, z wyjątkiem obszaru buforowego 25 km od granicy z Boliwią i Paragwajem, rozciągającego się od okręgu Santa Catalina w prowincji Jujuy do okręgu Laishi w prowincji Formosa Obszar buforowy 25 km od granicy z Boliwią i Paragwajem, rozciągający się od okręgu Santa Catalina w prowincji Jujuy do okręgu Laishi w prowincji Formosa Cały kraj

A

1 oraz 2

AR-6

BOV

A

1 oraz 2

AR-7

BOV

A

1 oraz 2

AR-8

BOV

A

1 oraz 2

AR-9

AU – Australia

AU-0

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW —

BA – Bośnia Hercegowina

BA-0

Cały kraj

20.5.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 54 z 200620.5.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 746/2006 w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii (Dz.U. L 130 z dnia 18.5.2006)

 • Dz. U. L134 - 45 z 200620.5.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/362/WPZiB z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L134 - 43 z 200620.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2006 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji i Tajlandii

 • Dz. U. L134 - 33 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka z Niemiec do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L134 - 32 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka z Litwy do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L134 - 24 z 200620.5.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Gruzji, dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L134 - 23 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Gruzji, dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L134 - 21 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L134 - 19 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zawieszające składanie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz cukru C od dnia 23 maja 2006 r. i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 w odniesieniu do środków przejściowych mających zastosowanie do cukru C

 • Dz. U. L134 - 16 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2006 z dnia 19 maja 2006 r. wprowadzające w życie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/36/WE w zakresie zbierania i wymiany informacji na temat bezpieczeństwa statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty oraz zarządzania systemem informacyjnym (1)

 • Dz. U. L134 - 14 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1081/1999 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój

 • Dz. U. L134 - 12 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2006 z dnia 19 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 1 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.