Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2006 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji i Tajlandii

Data ogłoszenia:2006-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 43

20.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/43

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 maja 2006 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji i Tajlandii (2006/361/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

że wymieniony produkt jest subsydiowany i w wyniku tego poniesiona została znacząca szkoda, co zostało uznane za wystarczające uzasadnienie otwarcia postępowania.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 14,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu postępowania władze Malezji i Tajlandii, producentów eksportujących w Malezji i Tajlandii, importerów/przedsiębiorstwa handlowe i ich stowarzyszenia, zainteresowanych użytkowników, przedstawicieli krajów wywozu objętych postępowaniem, a także skarżących. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

a także mając na uwadze, co następuje:

B. WYCOFANIE SKARGI A. PROCEDURA (1) (5)

W dniu 30 czerwca 2005 r. Komisja ogłosiła, w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2), wszczęcie postępowania antysubsydyjnego w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty niektórych worków i toreb plastikowych, zawierających przynajmniej 20 % polietylenu, o grubości nieprzekraczającej 100 mikrometrów, pochodzących z Malezji i Tajlandii, zgłaszanych zwykle w ramach kodów CN ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 oraz ex 3923 29 90.

Pismem z dnia 10 lutego 2006 r. skierowanym do służb Komisji skarżący oficjalnie wycofali skargę.

(6)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia podstawowego postępowanie może zostać zakończone w przypadku wycofania skargi, chyba że jego zakończenie nie leżałoby w interesie Wspólnoty.

(2)

W tym samym dniu Komisja ogłosiła wszczęcie dochodzenia antydumpingowego w odniesieniu do przywozu niektórych worków i toreb plastikowych, zawierających przynajmniej 20 % polietylenu, o grubości nieprzekraczającej 100 mikrometrów, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Malezji i Tajlandii.

(7)

Komisja stwierdziła, iż obecne postępowanie powinno zostać zakończone, ponieważ dochodzenie nie ujawniło żadnych okoliczności wskazujących, iż takie zakończenie nie leżałoby w interesie Wspólnoty. Zainteresowane strony zostały odpowiednio poinformowane i umożliwiono im przedstawienie uwag. Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń.

(3)

Postępowanie antysubsydyjne zostało wszczęte zgodnie z art. 10 rozporządzenia podstawowego w następstwie skargi złożonej w dniu 18 maja 2005 r. przez trzydziestu europejskich producentów niektórych worków i toreb plastikowych („skarżący”) reprezentujących ponad 25 % wspólnotowej produkcji tych worków i toreb. Skarga zawierała dowody prima facie wykazujące,

(8)

Mając na uwadze powyższe Komisja stwierdza, iż postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu do Wspólnoty niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji i Tajlandii powinno zostać zakończone bez nakładania środków wyrównawczych.

(1) Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1, rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. C 159 z 30.6.2005, str. 15.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Doradczego,

L 134/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2006

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych, zawierających przynajmniej 20 % polietylenu, o grubości nieprzekraczającej 100 mikrometrów, pochodzących z Malezji i Tajlandii, zostaje niniejszym zakończone.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 maja 2006 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 54 z 200620.5.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 746/2006 w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii (Dz.U. L 130 z dnia 18.5.2006)

 • Dz. U. L134 - 45 z 200620.5.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/362/WPZiB z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L134 - 34 z 200620.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do pozycji dotyczących Brazylii, Czarnogóry i Serbii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 579) (1)

 • Dz. U. L134 - 33 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka z Niemiec do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L134 - 32 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka z Litwy do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L134 - 24 z 200620.5.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Gruzji, dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L134 - 23 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Gruzji, dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L134 - 21 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L134 - 19 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zawieszające składanie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz cukru C od dnia 23 maja 2006 r. i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 w odniesieniu do środków przejściowych mających zastosowanie do cukru C

 • Dz. U. L134 - 16 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2006 z dnia 19 maja 2006 r. wprowadzające w życie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/36/WE w zakresie zbierania i wymiany informacji na temat bezpieczeństwa statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty oraz zarządzania systemem informacyjnym (1)

 • Dz. U. L134 - 14 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1081/1999 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój

 • Dz. U. L134 - 12 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2006 z dnia 19 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 1 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.