Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 45

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2006/362/WPZiB z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

Data ogłoszenia:2006-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 45

Strona 1 z 6
20.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/45

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2006/362/WPZiB z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi ograniczających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 We wspólnym stanowisku 2006/276/WPZiB dodaje się art. 1a i 1b w brzmieniu:

W dniu 10 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi i uchylające wspólne stanowisko wprowadzające ograniczenia 2004/661/WPZiB (1) podróży wobec prezydenta Aleksandra Łukaszenki, członków władz i niektórych urzędników z Białorusi. Rada uważa za stosowne, zgodnie z jej konkluzjami z dnia 10 kwietnia 2006 r., dokonać także zamrożenia funduszy i zasobów gospodarczych osób, o których mowa powyżej, które odegrały rolę w łamaniu międzynarodowych standardów wyborczych i prześladowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz opozycji demokratycznej w związku z wyborami prezydenckimi w dniu 19 marca 2006 r. Te finansowe środki ograniczające powinny być poddawane przeglądowi mając na uwadze szybkie uwolnienie i rehabilitację wszystkich osób przetrzymywanych ze względów politycznych oraz w świetle: reform kodeksu wyborczego przeprowadzonych w celu wypełnienia zobowiązań podjętych w ramach OBWE oraz innych standardów międzynarodowych w zakresie demokratycznych wyborów – według zaleceń OBWE/ODIHR, sposobu przeprowadzania wyborów w przyszłości, jak również konkretnych działań władz mających na celu poszanowanie wartości demokratycznych, państwa prawnego, praw człowieka i podstawowych wolności, w tym wolności słowa i mediów oraz wolności zgromadzeń i stowarzyszeń politycznych. Właściwe jest zatem dokonanie pewnych zmian technicznych w załącznikach do wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB. W celu realizacji tych środków konieczne jest działanie Wspólnoty,

„Artykuł 1a 1. Zamrożeniu ulegają wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do, będące własnością, znajdujące się w posiadaniu lub pod kontrolą, osób odpowiedzialnych za łamanie międzynarodowych standardów wyborczych podczas wyborów prezydenckich na Białorusi w dniu 19 marca 2006 r. oraz za prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej oraz związanych z nimi osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku IV.

(2)

2. Nie udostępnia się żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio, osobom wymienionym w załączniku IV lub na ich rzecz.

(3)

Artykuł 1b 1. Właściwy organ państwa członkowskiego może zezwolić na odblokowanie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych funduszy lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznaje za stosowne, po ustaleniu, że fundusze lub zasoby gospodarcze, o których mowa, są:

(4)

a) niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób wymienionych w załączniku IV i członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym na pokrycie płatności związanych z żywnością, czynszem lub kredytem hipotecznym, lekarstwami i leczeniem medycznym, podatkami, składkami ubezpieczeniowymi i opłatami na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej,

(5)

(1) Dz.U. L 101 z 11.4.2006, str. 5.

b) przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrot poniesionych wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych,

L 134/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 54 z 200620.5.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 746/2006 w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii (Dz.U. L 130 z dnia 18.5.2006)

 • Dz. U. L134 - 43 z 200620.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2006 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji i Tajlandii

 • Dz. U. L134 - 34 z 200620.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do pozycji dotyczących Brazylii, Czarnogóry i Serbii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 579) (1)

 • Dz. U. L134 - 33 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka z Niemiec do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L134 - 32 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka z Litwy do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L134 - 24 z 200620.5.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Gruzji, dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L134 - 23 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Gruzji, dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L134 - 21 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L134 - 19 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zawieszające składanie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz cukru C od dnia 23 maja 2006 r. i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 w odniesieniu do środków przejściowych mających zastosowanie do cukru C

 • Dz. U. L134 - 16 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2006 z dnia 19 maja 2006 r. wprowadzające w życie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/36/WE w zakresie zbierania i wymiany informacji na temat bezpieczeństwa statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty oraz zarządzania systemem informacyjnym (1)

 • Dz. U. L134 - 14 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1081/1999 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój

 • Dz. U. L134 - 12 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2006 z dnia 19 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 1 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.