Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 135 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Rady 2005/366/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Gruzji w sprawie statusu w Gruzji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie południowego Kaukazu oraz jego zespołu wspierającego

Data ogłoszenia:2006-05-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 135 POZ 14

L 135/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.5.2006

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2005/366/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Gruzji w sprawie statusu w Gruzji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie południowego Kaukazu oraz jego zespołu wspierającego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24,


Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Umowę między Unią Europejską a rządem Gruzji w sprawie statusu w Gruzji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie południowego Kaukazu oraz jego zespołu wspierającego. Tekst umowy jest dołączony do niniejszej decyzji.

uwzględniając zalecenie Prezydencji,

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 2

(1)

W związku z decyzją o wzmocnieniu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie południowego Kaukazu w sytuacji powstałej po zamknięciu misji OBWE monitorującej granice w Gruzji, w dniu 28 lipca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/582/WPZiB w sprawie zmiany i przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu (1).

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy, aby stała się ona wiążąca dla Unii. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4

(2)

Zgodnie z decyzją Rady z dnia 3 października 2005 r. upoważniającą Prezydencję, wspieraną w razie potrzeby przez Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela, do podjęcia negocjacji, Prezydencja wynegocjowała umowę między Unią Europejską a rządem Gruzji w sprawie statusu SPUE w regionie południowego Kaukazu oraz jego zespołu wspierającego.

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 2006 r. W imieniu Rady

U. PLASSNIK

(3)

Umowę tę należy zatwierdzić,

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 92. Wspólne działanie zmienione wspólnym działaniem 2006/121/WPZiB (Dz.U. L 49 z 21.2.2006, str. 14).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 135 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L135 - 17 z 200623.5.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 134/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 23 z dnia 27.1.2006)

 • Dz. U. L135 - 15 z 200623.5.2006

  Umowa między Unią Europejską a rządem Gruzji w sprawie statusu w Gruzji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie południowego Kaukazu oraz jego zespołu wspierającego

 • Dz. U. L135 - 13 z 200623.5.2006

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony

 • Dz. U. L135 - 12 z 200623.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do projektu rozporządzenia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego zatwierdzenia systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych (1)

 • Dz. U. L135 - 11 z 200623.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do projektu rozporządzenia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie kół do samochodów osobowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L135 - 9 z 200623.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 774/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny oraz jabłka)

 • Dz. U. L135 - 3 z 200623.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie już dopuszczonego dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L135 - 1 z 200623.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.