Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 135 POZ 15

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a rządem Gruzji w sprawie statusu w Gruzji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie południowego Kaukazu oraz jego zespołu wspierającego

Data ogłoszenia:2006-05-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 135 POZ 15

Strona 1 z 2
23.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 135/15

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a rządem Gruzji w sprawie statusu w Gruzji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie południowego Kaukazu oraz jego zespołu wspierającego

RZĄD GRUZJI, dalej zwany „Stroną Przyjmującą”, z jednej strony, oraz UNIA EUROPEJSKA, dalej zwana „UE”, z drugiej strony, razem dalej zwane „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC: — wspólne działanie Rady 2003/496/WPZiB z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu, — wspólne działanie Rady 2003/872/WPZiB z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie przedłużenia i zmiany mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu, — wspólne działanie Rady 2005/330/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu, — wspólne działanie Rady 2005/582/WPZiB z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie przedłużenia i zmiany mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu, — list SG/WP Javiera Solany do premiera Gruzji Zuraba Nogaidelego z dnia 6 lipca 2005 r. i jego odpowiedź z dnia 31 sierpnia 2005 r., — wspólne działanie Rady 2006/121/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu,


UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej (SPUE) oraz członkowie jego zespołu wspierającego, w tym personel administracyjny i techniczny oraz personel miejscowy, przestrzegają przepisów prawa Strony Przyjmującej i powstrzymują się od jakichkolwiek działań i jakiejkolwiek działalności niezgodnych z bezstronnym i międzynarodowym charakterem pełnionych przez siebie obowiązków lub niezgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Artykuł 2 Immunitety i przywileje Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej oraz jego zespołu wspierającego Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej oraz członkowie jego zespołu wspierającego zatrudnieni przez Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej – z wyłączeniem personelu administracyjnego i technicznego (w tym personelu miejscowego) – uzyskują przywileje i immunitety równorzędne z przywilejami i immunitetami przyznawanymi przedstawicielom dyplomatycznym na podstawie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 r., dalej zwanej „Konwencją wiedeńską”. Przywileje i immunitety przyznaje się także członkom rodziny Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej oraz rodzinom członków jego zespołu wspierającego, o których mowa powyżej. Artykuł 3 Status Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej oraz jego zespołu wspierającego Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej oraz jego zespół wspierający uzyskują status równorzędny ze statusem misji dyplomatycznej zgodnie z Konwencją wiedeńską.

2. Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej regularnie i terminowo powiadamia rząd Strony Przyjmującej o liczbie, nazwiskach i obywatelstwie członków zespołu wspierającego, w tym personelu administracyjnego i technicznego oraz personelu miejscowego, przebywających na terytorium Strony Przyjmującej, przedkładając listę notyfikacyjną Ministerstwu Spraw Zagranicznych Strony Przyjmującej.

L 135/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.5.2006

Artykuł 4 Immunitety i przywileje personelu administracyjnego i technicznego Personelowi administracyjnemu i technicznemu zatrudnionemu przez SPUE przyznaje się przywileje i immunitety równorzędne przywilejom i immunitetom, z których korzysta – zgodnie z Konwencją wiedeńską – personel administracyjny i techniczny misji dyplomatycznych. Artykuł 5 Status personelu miejscowego Członkowie personelu miejscowego zatrudnieni przez Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej i posiadający obywatelstwo Strony Przyjmującej lub przebywający stale na jej terytorium uzyskują status równorzędny ze statusem przyznawanym – zgodnie z Konwencją wiedeńską – pracownikom miejscowym zatrudnionym w misjach dyplomatycznych na terytorium Strony Przyjmującej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 135 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L135 - 17 z 200623.5.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 134/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 23 z dnia 27.1.2006)

 • Dz. U. L135 - 14 z 200623.5.2006

  Decyzja Rady 2005/366/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Gruzji w sprawie statusu w Gruzji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie południowego Kaukazu oraz jego zespołu wspierającego

 • Dz. U. L135 - 13 z 200623.5.2006

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony

 • Dz. U. L135 - 12 z 200623.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do projektu rozporządzenia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego zatwierdzenia systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych (1)

 • Dz. U. L135 - 11 z 200623.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do projektu rozporządzenia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie kół do samochodów osobowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L135 - 9 z 200623.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 774/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny oraz jabłka)

 • Dz. U. L135 - 3 z 200623.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie już dopuszczonego dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L135 - 1 z 200623.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.