Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 135 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie już dopuszczonego dodatku paszowego (1)

Data ogłoszenia:2006-05-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 135 POZ 3

Strona 1 z 3
23.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 135/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 773/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie już dopuszczonego dodatku paszowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Komisji przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wnioski te powinny zatem być nadal traktowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 oraz art. 9d ust. 1 i art. 9e ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków paszowych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25,

(6)

Przedłożono dane na poparcie wniosku o zezwolenie na stosowanie preparatu zawierającego mikroorganizmy z grupy Kluyveromyces marxianus-fragilis B0399 MUCL 41579 u prosiąt. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał opinię na temat stosowania tego preparatu w dniu 28 stycznia 2004 r. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki dopuszczenia określone w art. 9e ust. 1 dyrektywy 70/524/EWG. Należy zatem zezwolić na stosowanie preparatu zawierającego mikroorganizmy, określonego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, przez okres czterech lat.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje zezwalanie na stosowanie dodatków paszowych w żywieniu zwierząt.

(2)

Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o zezwolenie na dodatki paszowe złożonych zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1453/2004 (3) zezwolono bez ograniczeń czasowych na stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 600.94) jako powlekanej, płynnej i stałej postaci enzymu E1609 u kurcząt przeznaczonych na tucz, indyków przeznaczonych na tucz oraz u prosiąt. Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o rozszerzenie zezwolenia na ten preparat enzymatyczny w odniesieniu do kaczek oraz o uwzględnienie w zezwoleniu postaci granulatu w odniesieniu do tego gatunku zwierząt. W dniu 30 listopada 2005 r. EFSA wydał opinię na temat takiego stosowania preparatu, w której stwierdził, że nie stwarza on zagrożenia dla tej dodatkowej kategorii zwierząt. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki zezwolenia na takie zastosowanie preparatu określone w art. 9e ust. 1 dyrektywy 70/524/EWG. Należy zatem zezwolić na stosowanie preparatu enzymatycznego określonego w załączniku II do niniejszego rozporządzenia przez okres czterech lat.

(3)

Wnioski o zezwolenie na dodatki paszowe określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia zostały złożone przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(7)

(4)

Wstępne uwagi na temat tych wniosków, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane

(1) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37). (2) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

Przedłożono dane na poparcie wniosku o zezwolenie na stosowanie enzymu E1609 w formie granulatu u kurcząt przeznaczonych na tucz, indyków przeznaczonych na tucz i u prosiąt. W dniu 30 listopada 2005 r. EFSA wydał opinię na temat takiego stosowania tego preparatu. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki zezwolenia na stosowanie tego preparatu określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Należy zatem zezwolić na stosowanie preparatu enzymatycznego określonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia bez ograniczeń czasowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 135 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L135 - 17 z 200623.5.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 134/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 23 z dnia 27.1.2006)

 • Dz. U. L135 - 15 z 200623.5.2006

  Umowa między Unią Europejską a rządem Gruzji w sprawie statusu w Gruzji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie południowego Kaukazu oraz jego zespołu wspierającego

 • Dz. U. L135 - 14 z 200623.5.2006

  Decyzja Rady 2005/366/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Gruzji w sprawie statusu w Gruzji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie południowego Kaukazu oraz jego zespołu wspierającego

 • Dz. U. L135 - 13 z 200623.5.2006

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony

 • Dz. U. L135 - 12 z 200623.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do projektu rozporządzenia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego zatwierdzenia systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych (1)

 • Dz. U. L135 - 11 z 200623.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do projektu rozporządzenia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie kół do samochodów osobowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L135 - 9 z 200623.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 774/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny oraz jabłka)

 • Dz. U. L135 - 1 z 200623.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.