Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 136 POZ 18

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/47/WE z dnia 23 maja 2006 r. ustanawiająca specjalne warunki dotyczące obecności Avena fatua w materiale siewnym roślin zbożowych (Wersja skokyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2006-05-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 136 POZ 18

L 136/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.5.2006

DYREKTYWA KOMISJI 2006/47/WE z dnia 23 maja 2006 r. ustanawiająca specjalne warunki dotyczące obecności Avena fatua w materiale siewnym roślin zbożowych (Wersja skokyfikowana)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

przeniesienia do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku I, część B,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:


uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (1), w szczególności jej art. 11 ust. 2,

Artykuł 1 Państwa członkowskie wydają na wniosek urzędowe zaświadczenie przewidziane w art. 11 dyrektywy 66/402/EWG:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Komisji 74/268/EWG z dnia 2 maja 1974 r. ustanawiająca specjalne warunki dotyczące obecności Avena fatua w roślinach pastewnych i materiale siewnym roślin zbożowych (2) została znacząco zmieniona (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać skodyfikowana.

a) jeśli w uprawie nie stwierdzi się obecności Avena fatua w czasie inspekcji polowych przeprowadzonych urzędowo zgodnie z przepisami załącznika I tej dyrektywy oraz jeśli próbka co najmniej 1 kg, pobrana zgodnie z przepisami art. 7 tej dyrektywy, nie zawiera Avena fatua w czasie urzędowego badania; lub

(2)

Dyrektywa 66/402/EWG ustanawia tolerancję w odniesieniu do obecności Avena fatua w materiale siewnym roślin zbożowych.

b) jeśli próbka wielkości co najmniej 3 kg, pobrana zgodnie z przepisami art. 7 tej dyrektywy, nie zawiera Avena fatua w czasie urzędowego badania.

(3)

Tolerancja ta wydaje się być zbyt wysoka w odniesieniu do niektórych wymagań. W konsekwencji w dyrektywie 66/402/EWG przewidziane jest dodatkowe oznaczenie w przypadku materiału siewnego spełniającego specjalne warunki dotyczące obecności Avena fatua.

Artykuł 2 Państwa członkowskie mogą zarządzić, że urzędowe zaświadczenie wydaje się jedynie w jednym z dwóch przypadków przewidzianych w art. 1.

(4)

Specjalne warunki ustanowione w związku z tym zapewniają spełnienie tych wymagań, jednocześnie uwzględniając możliwości produkcji i kontroli materiału siewnego. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa.

Artykuł 3 Dyrektywa 74/268/EWG, zmieniona dyrektywą wymienioną w załączniku I, część A zostaje uchylona, bez naruszenia zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku I, część B.

(5)

(6)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów

Odesłania do uchylonej dyrektywy należy odczytywać jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II.

(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2309. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2004/117/WE (Dz.U. L 14 z 18.1.2005, str. 18). (2) Dz.U. L 141 z 24.5.1974, str. 19. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 78/511/EWG (Dz.U. L 157 z 15.6.1978, str. 34). (3) Zob. załącznik I, część A.

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

24.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 136/19

Artykuł 5 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 maja 2006 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 136/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.5.2006

ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ A Uchylona dyrektywa ze zmianą (określona w art. 3) Dyrektywa Komisji 74/268/EWG Dyrektywa Komisji 78/511/EWG CZĘŚĆ B Lista terminów przeniesienia do prawa krajowego (określonych w art. 3)

Dyrektywa Termin przeniesienia do prawa krajowego

(Dz.U. L 141 z 24.5.1974, str. 19) (Dz.U. L 157 z 15.6.1978, str. 34)

74/268/EWG 78/511/EWG

1 lipca 1974 r. 1 lipca 1980 r.

ZAŁĄCZNIK II TABELA KORELACJI

Dyrektywa 74/268/EWG Niniejsza dyrektywa

Artykuł 2 ust. 1 zdanie wprowadzające Artykuł 2 ust. 1 tiret pierwsze Artykuł 2 ust. 1 tiret drugie Artykuł 3 Artykuł 4 — — Artykuł 5 —

Artykuł 1 zdanie wprowadzające Artykuł 1 litera a) Artykuł 1 litera b) Artykuł 2 — Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Załączniki I–II

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 136 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L136 - 41 z 200624.5.2006

  Decyzja podjęta w drodze wspólnego porozumienia na szczeblu szefów państw lub rządów przez rządy państw członkowskich, których walutą jest euro z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

 • Dz. U. L136 - 32 z 200624.5.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L136 - 31 z 200624.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L136 - 22 z 200624.5.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L136 - 21 z 200624.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L136 - 9 z 200624.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2006 z dnia 23 maja 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

 • Dz. U. L136 - 3 z 200624.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2006 z dnia 23 maja 2006 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowych laboratoriów referencyjnych (1)

 • Dz. U. L136 - 1 z 200624.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 775/2006 z dnia 23 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.