Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 136 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2006 z dnia 23 maja 2006 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowych laboratoriów referencyjnych (1)

Data ogłoszenia:2006-05-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 136 POZ 3

Strona 1 z 4
24.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 136/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 776/2006 z dnia 23 maja 2006 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowych laboratoriów referencyjnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 32 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

i Anisakis), oporności na antybiotyki, białek zwierzęcych w paszach, pozostałości pestycydów, mikotoksyn w żywności i paszach, metali ciężkich w żywności i paszach, dioksyn i PCB w żywności i paszach oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 określa ogólne zadania, obowiązki i wymogi związane ze wspólnotowymi laboratoriami referencyjnymi ds. żywności, pasz i zdrowia zwierząt. Wspólnotowe laboratoria referencyjne są wymienione w załączniku VII do tego rozporządzenia. Wykaz ten obejmuje wszystkie wspólnotowe laboratoria referencyjne ds. pasz i żywności, które wcześniej wyznaczono w innych aktach prawnych. Wyznaczenie wspólnotowych laboratoriów referencyjnych powinno przyczynić się do osiągania wysokiej jakości i jednolitości wyników analitycznych. Działalność wspólnotowych laboratoriów referencyjnych powinna obejmować wszystkie dziedziny prawa paszowego i żywnościowego oraz zdrowia zwierząt, a zwłaszcza te dziedziny, w których istnieje konieczność otrzymywania dokładnych wyników analitycznych i diagnostycznych. W szeregu sektorów objętych prawodawstwem wspólnotowym w zakresie żywności, pasz i zdrowia zwierząt należy wyznaczyć dodatkowe wspólnotowe laboratoria referencyjne w zakresie tych dziedzin, dla których jeszcze one nie powstały, a zwłaszcza w odniesieniu do pryszczycy, brucelozy, Listeria monocytogenes, gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, w tym werotoksycznych szczepów E. coli (VTEC), Campylobacter, pasożytów (zwłaszcza włosienia, tasiemca bąblowcowego

W lipcu 2005 r. Komisja wezwała do składania wniosków w celu wyboru i wyznaczenia nowych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych. Ocenę wniosków zakończono w grudniu 2005 r., a o wynikach powiadomiono właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich. Po dokonaniu oceny Komisja jest zdania, że kandydatów wybranych w ramach każdej dziedziny należy wyznaczyć jako nowe wspólnotowe laboratoria referencyjne. Należy zaktualizować pewne szczegółowe informacje dotyczące istniejących wspólnotowych laboratoriów referencyjnych wymienionych w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 882/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

(2)

(7)

(3)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(4)

Artykuł 1 Załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 23 maja 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1.

L 136/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.5.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 136 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L136 - 41 z 200624.5.2006

  Decyzja podjęta w drodze wspólnego porozumienia na szczeblu szefów państw lub rządów przez rządy państw członkowskich, których walutą jest euro z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

 • Dz. U. L136 - 32 z 200624.5.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L136 - 31 z 200624.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L136 - 22 z 200624.5.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L136 - 21 z 200624.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L136 - 18 z 200624.5.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/47/WE z dnia 23 maja 2006 r. ustanawiająca specjalne warunki dotyczące obecności Avena fatua w materiale siewnym roślin zbożowych (Wersja skokyfikowana) (1)

 • Dz. U. L136 - 9 z 200624.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2006 z dnia 23 maja 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

 • Dz. U. L136 - 1 z 200624.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 775/2006 z dnia 23 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.