Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 136 POZ 32

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

Data ogłoszenia:2006-05-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 136 POZ 32

Strona 1 z 6
L 136/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.5.2006

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz REPUBLIKA CHORWACJI (zwana dalej „Chorwacją”), z drugiej strony, (zwane dalej „Stronami”), STWIERDZAJĄC, że zostały zawarte umowy dwustronne dotyczące usług lotniczych między kilkoma państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Chorwacją, zawierające postanowienia sprzeczne z prawem wspólnotowym przyjętym przez te państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej, STWIERDZAJĄC, że Wspólnota Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie poszczególnych aspektów, które mogą zostać włączone do umów dwustronnych dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi, STWIERDZAJĄC, że na podstawie prawa Wspólnoty Europejskiej przewoźnicy lotniczy ze Wspólnoty ustanowieni w jednym z państw członkowskich mają prawo niedyskryminacyjnego dostępu do tras lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi, UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Wspólnotą Europejską a pewnymi państwami trzecimi, przewidujące dla obywateli tych państw trzecich możliwość nabywania prawa własności przewoźników lotniczych posiadających licencje wydane zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej, UZNAJĄC, że niektóre postanowienia umów dwustronnych dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Chorwacją, które są niezgodne z prawem Wspólnoty Europejskiej, muszą być doprowadzone do zgodności z tym prawem w celu ustanowienia solidnej podstawy prawnej dla świadczenia usług lotniczych między Wspólnotą Europejską a Chorwacją, a także w celu zachowania kontynuacji świadczenia takich usług lotniczych, STWIERDZAJĄC, że w ramach niniejszych negocjacji celem Wspólnoty Europejskiej nie jest zwiększenie ogólnego natężenia ruchu powietrznego między Wspólnotą Europejską a Chorwacją ani naruszenie równowagi między przewoźnikami lotniczymi ze Wspólnoty a przewoźnikami lotniczymi z Chorwacji, ani negocjowanie zmian w postanowieniach obecnie obowiązujących umów dwustronnych dotyczących praw przewozowych, STWIERDZAJĄC, że ponieważ większość umów dwustronnych dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Chorwacją nie przewiduje żadnych ograniczeń wielkości przewozów, natężenie ruchu u obu stron może potencjalnie wzrosnąć powyżej obecnego poziomu, UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Do celów niniejszej Umowy określenie „państwa członkowskie” oznacza państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej. 2. Odniesienia zawarte w umowach wymienionych w załączniku 1 do obywateli państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do obywateli państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. 3. Odniesienia zawarte w umowach wymienionych w załączniku 1 do przewoźników lotniczych lub linii lotniczych pochodzących z państwa członkowskiego będącego stroną

takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do przewoźników lotniczych lub linii lotniczych wyznaczonych przez to państwo członkowskie. Artykuł 2 Wyznaczenie przez państwo członkowskie 1. Postanowienia ust. 2 i 3 niniejszego artykułu zastępują odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych odpowiednio w załączniku II lit. a) i b) w odniesieniu, odpowiednio do wyznaczenia przez zainteresowane państwo członkowskie przewoźnika lotniczego, upoważnień i zezwoleń udzielonych mu przez Chorwację oraz odmowy, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia upoważnień lub zezwoleń udzielonych temu przewoźnikowi lotniczemu.

24.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 136/33

2. Po otrzymaniu wyznaczenia dokonanego przez państwo członkowskie Chorwacja udziela właściwych upoważnień i zezwoleń w najkrótszym przewidzianym przez procedury terminie, pod warunkiem że:

Artykuł 3 Prawa dotyczące kontroli regulacyjnej 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 136 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L136 - 41 z 200624.5.2006

  Decyzja podjęta w drodze wspólnego porozumienia na szczeblu szefów państw lub rządów przez rządy państw członkowskich, których walutą jest euro z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

 • Dz. U. L136 - 31 z 200624.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L136 - 22 z 200624.5.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L136 - 21 z 200624.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L136 - 18 z 200624.5.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/47/WE z dnia 23 maja 2006 r. ustanawiająca specjalne warunki dotyczące obecności Avena fatua w materiale siewnym roślin zbożowych (Wersja skokyfikowana) (1)

 • Dz. U. L136 - 9 z 200624.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2006 z dnia 23 maja 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

 • Dz. U. L136 - 3 z 200624.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2006 z dnia 23 maja 2006 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowych laboratoriów referencyjnych (1)

 • Dz. U. L136 - 1 z 200624.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 775/2006 z dnia 23 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.