Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 136 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2006 z dnia 23 maja 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

Data ogłoszenia:2006-05-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 136 POZ 9

Strona 1 z 6
24.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 136/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 777/2006 z dnia 23 maja 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1), w szczególności jego art. 22 ust. 4 i 5,


po konsultacjach z komitetem powołanym na mocy art. 29 dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (2) dla środków określonych w art. 22 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 304/2003,

dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (6), do listy chemikaliów zawartej w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003 należy włączyć niektóre chemikalia, o których mowa. Listy powinny również odzwierciedlać fakt, że żadne z chemikaliów, o których mowa, nie zostały zgłoszone w ramach wspólnotowego programu oceny istniejących substancji na mocy dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (7), chociaż niektóre chemikalia zostały zidentyfikowane, i dlatego państwa członkowskie mogą zezwolić na ich użycie w takich produktach najpóźniej do dnia 1 września 2006 r., zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 304/2003 wdraża Konwencję rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami (Konwencja PIC), podpisaną w dniu 11 września 1998 r. i zatwierdzoną, w imieniu Wspólnoty, decyzją Rady 2003/106/WE (3).

W świetle decyzji Komisji 2005/864/WE z dnia 2 grudnia 2005 r. dotyczącej niewłączenia endosulfanu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (8) oraz mając na uwadze, że endosulfan został zidentyfikowany, ale nie zgłoszony do oceny na mocy dyrektywy 98/8/WE i w związku z tym może nadal być zatwierdzany przez państwa członkowskie do dnia 1 września 2006 r., jego użycie w pestycydach jest znacznie ograniczone i dlatego powinien zostać dodany do listy chemikaliów zawartej w częściach 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003. Podczas pierwszego spotkania we wrześniu 2004 r. Konferencja Stron Konwencji rotterdamskiej zadecydowała o wprowadzeniu szeregu zmian do załącznika III do Konwencji zawierającego listę chemikaliów podlegających procedurze PIC, z których wszystkie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. Listy chemikaliów zawarte w częściach 1, 2 i 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003 powinny zostać zatem odpowiednio zmienione. Ponadto w przypadku niektórych chemikaliów istniejące pozycje wymagają uaktualnienia, aby wziąć po uwagę zmiany prawne, jakie nastąpiły od czasu ostatniej zmiany załącznika I. Dodatkowo, części 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003 zawierają pewne drobne błędy, które wymagają poprawienia. Z powyższych względów należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 304/2003.

ostatnio zmieniona 13.4.2006, str. 30). ostatnio zmieniona (Dz.U. L 284

(4)

(2)

W świetle rozporządzenia Komisji (WE) nr 2076/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. przedłużającego okres wskazany w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG i dotyczącego niewłączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do tej dyrektywy i cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (4) oraz decyzji Komisji 2004/129/WE z dnia 30 stycznia 2004 r. dotyczącej niewłączania pewnych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (5), podjętych w ramach dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 136 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L136 - 41 z 200624.5.2006

  Decyzja podjęta w drodze wspólnego porozumienia na szczeblu szefów państw lub rządów przez rządy państw członkowskich, których walutą jest euro z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

 • Dz. U. L136 - 32 z 200624.5.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L136 - 31 z 200624.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L136 - 22 z 200624.5.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L136 - 21 z 200624.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L136 - 18 z 200624.5.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/47/WE z dnia 23 maja 2006 r. ustanawiająca specjalne warunki dotyczące obecności Avena fatua w materiale siewnym roślin zbożowych (Wersja skokyfikowana) (1)

 • Dz. U. L136 - 3 z 200624.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2006 z dnia 23 maja 2006 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowych laboratoriów referencyjnych (1)

 • Dz. U. L136 - 1 z 200624.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 775/2006 z dnia 23 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.