Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 137 POZ 19

Tytuł:

Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 59/05/COL z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na 2005 r.

Data ogłoszenia:2006-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 137 POZ 19

Strona 1 z 5
25.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/19

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

ZALECENIE URZĘDU NADZORU EFTA NR 59/05/COL z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na 2005 r.

URZĄD NADZORU EFTA,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 109 i protokół 1, uwzględniając Porozumienie pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. b) oraz protokół 1,


(3)

wymienionych mikotoksyn mogłoby dostarczyć przydatnych danych służących ocenie sytuacji pod kątem dalszego rozwoju prawodawstwa. Ponadto niektóre materiały paszowe, takie jak zboża i nasiona oleiste, są szczególnie podatne na zarażenie mikotoksynami ze względu na warunki zbiorów, składowania i transportu. Ponieważ stężenie mikotoksyn każdego roku jest inne, wskazane jest zbieranie przez kolejne lata danych dotyczących wszystkich wymienionych mikotoksyn. Antybiotyki inne niż kokcydiostatyki i histomonostatyki mogą być wprowadzane do obrotu oraz stosowane jako dodatki paszowe tylko do dnia 31 grudnia 2005 r. Wcześniejsze kontrole na obecność antybiotyków i kokcydiostatyków w określonych paszach, w przypadku których niektóre z tych substancji są niedozwolone, wykazują, że ten rodzaj naruszenia przepisów nadal występuje. Częstotliwość takich wykryć oraz fakt, że kwestia ta jest bardzo delikatna, usprawiedliwiają prowadzenie dalszych kontroli. Istotne jest zagwarantowanie, że ograniczenia w stosowaniu materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego w paszach, jak określono w odpowiednim prawodawstwie EOG, są skutecznie stosowane. Udział Norwegii i Islandii w programach objętych zakresem załącznika II do niniejszego zalecenia, w którym jest mowa o środkach niedozwolonych jako dodatki do pasz, będzie podlegał ocenie z zachowaniem zwolnień przewidzianych w rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG oraz – w szczególności – w akcie prawnym przywołanym w pkt 1a rozdziału II załącznika I do Porozumienia EOG, tj. rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt. Udział Islandii w programach objętych zakresem załącznika III do niniejszego zalecenia, w którym jest mowa o ograniczeniach w produkcji i w stosowaniu materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego, będzie podlegał ocenie z zachowaniem zwolnień przewidzianych w rozdziale I załącznika I do Porozumienia EOG.

uwzględniając akt prawny określony w pkt 31a rozdziału II załącznika I do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 95/53/WE z dnia 25 października 1995 r. ustalająca zasady dotyczące organizacji urzędowych inspekcji w zakresie żywienia zwierząt (1)), zmieniony i dostosowany do Porozumienia EOG na mocy jego protokołu 1, w szczególności jego art. 23 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W 2004 r. Państwa EFTA określiły pewne kwestie, które powinny być objęte skoordynowanym programem inspekcji przeprowadzanym w 2005 r.

(4)

(2)

Pomimo że akt prawny przywołany w pkt 33 rozdziału II załącznika I do Porozumienia EOG (dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (2)) wraz ze zmianami wyznacza maksymalny poziom aflatoksyny B1 w paszach, to dla innych mikotoksyn, takich jak ochratoksyna A, zearalenon, deoksyniwalenol i fumonizyny nie istnieją przepisy EOG. Gromadzenie informacji w drodze wyrywkowego pobierania próbek na temat występowania wyżej

(5)

(1) Dz.U. L 265 z 8.11.1995, str. 17. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 234 z 1.9.2001, str. 55). (2) Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2003/100/WE (Dz.U. L 285 z 1.11.2003, str. 33).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 137 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L137 - 15 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2006 z dnia 24 maja 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L137 - 9 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2006 z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L137 - 3 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 779/2006 z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 488/2005 dotyczące honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L137 - 1 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2006 z dnia 24 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.