Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 137 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 779/2006 z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 488/2005 dotyczące honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

Data ogłoszenia:2006-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 137 POZ 3

Strona 1 z 3
25.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 779/2006 z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 488/2005 dotyczące honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 488/2005 wprowadza się następujące zmiany:


uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1,

1) w art. 2 lit. g) wprowadza się następujące zmiany: „g) »koszty pośrednie« oznaczają część kosztów związanych z ogólną infrastrukturą, organizacją i zarządzaniem, poniesionych przez Agencję z tytułu prowadzenia procedur certyfikacyjnych innych niż koszty bezpośrednie i szczególne, w tym tych będących rezultatem rozwoju części materiałów regulaminowych;”; 2) artykuł 12 otrzymuje następujące brzmienie:

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2005 z dnia 21 marca 2005 r. dotyczące honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (2), w szczególności jego art. 6 ust. 5,

po konsultacji z zarządem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, „Artykuł 12 a także mając na uwadze, co następuje: 1. Opłatę ponosi wnioskodawca. Jest ona płatna w euro.

(1)

W celu zapewnienia równowagi między całkowitymi wydatkami poniesionymi przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego w związku z realizacją procedur certyfikacyjnych i całkowitymi dochodami z pobieranych przez nią honorariów, poziomy tych honorariów należy poddać przeglądowi na podstawie wyników finansowych i prognoz Agencji.

2. Za wydanie, zachowanie lub zmianę certyfikatu lub zezwolenia należna jest całość wymaganej opłaty uiszczonej z góry, chyba że Agencja i wnioskodawca uzgodnili inaczej. W razie nieuiszczenia opłaty Agencja może cofnąć dany certyfikat lub zezwolenie, po wcześniejszym oficjalnym powiadomieniu wnioskodawcy. 3. Wykaz opłat stosowany przez Agencję oraz zasady ich płatności są przedstawiane wnioskodawcy w momencie składania wniosku. 4. W odniesieniu do wszystkich procedur certyfikacyjnych, które stanowią podstawę do zapłaty części zmiennej, Agencja może dostarczyć wnioskodawcy kosztorys na jego wniosek. Kosztorys ten zostaje zmieniony przez Agencję, jeśli okaże się, że dana procedura jest prostsza i szybsza do przeprowadzenia, niż przewidziano na początku, lub odwrotnie, gdy jej przeprowadzenie jest bardziej złożone i wymaga więcej czasu, niż można to było przewidzieć. 5. Opłaty związane z zachowaniem istniejących certyfikatów i zezwoleń płatne są według harmonogramu ustalonego przez Agencję i przekazanego posiadaczom tych certyfikatów i zezwoleń. Harmonogram ten opiera się na inspekcjach przeprowadzonych przez Agencję w celu sprawdzenia ważności tych certyfikatów i zezwoleń.

(2)

Procedury administracyjne związane z płatnością honorariów i wdrożone przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego i wnioskodawców nie powinny spowolnić procedur certyfikacyjnych.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 488/2005.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 54 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002,

(1) Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1643/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 7). (2) Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 7.

L 137/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 137 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L137 - 19 z 200625.5.2006

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 59/05/COL z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na 2005 r.

 • Dz. U. L137 - 15 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2006 z dnia 24 maja 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L137 - 9 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2006 z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L137 - 1 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2006 z dnia 24 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.