Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 137 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2006 z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

Data ogłoszenia:2006-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 137 POZ 9

Strona 1 z 3
25.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 780/2006 z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 13 tiret drugie, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Należy również zdefiniować dodatki, które można stosować w przygotowaniu win owocowych innych niż objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (2). Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu powołanego zgodnie z art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

(4)

(5)

Zgodnie z art. 5 ust. 8 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wyczerpujące wykazy składników i substancji określonych w ust. 3 lit. c) i d) oraz w ust. 5a lit. d) i e) tego artykułu ustanawia się w sekcjach A i B załącznika VI do tego rozporządzenia. Można określić warunki używania tych składników i substancji. W następstwie wprowadzenia zasad w odniesieniu do ekologicznej produkcji zwierzęcej i produktów pochodzenia hodowlanego w rozporządzeniu (EWG) nr 2092/91 należy uaktualnić te wykazy tak, aby obejmowały substancje stosowane w przetwarzaniu produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które to substancje zawierają składniki pochodzenia zwierzęcego.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku VI do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2007 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 699/2006 (Dz.U. L 121 z 6.5.2006, str. 36).

(2) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1795/2005 (Dz.U. L 345 z 28.12.2005, str. 1).

L 137/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2006

ZAŁĄCZNIK W Załączniku VI do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wprowadza się następujące zmiany:

1) tekst pod nagłówkiem „ZASADY OGÓLNE” otrzymuje następujące brzmienie:

a) akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„Sekcje A, B i C obejmują składniki i substancje pomocnicze dla przetwórstwa, które można stosować podczas przygotowywania środków spożywczych składających się zasadniczo z jednego lub więcej składników pochodzenia roślinnego oraz/lub pochodzenia zwierzęcego, określonych w art. 1 ust. 1 lit. b) niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem win objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (*).

Produkty pochodzenia zwierzęcego, posiadające oznaczenie odnoszące się do ekologicznej metody produkcji, które zostały wyprodukowane zgodnie z prawem przed dniem, od którego stosuje się rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2006 (**), mogą być wprowadzane do obrotu do czasu wyczerpania zapasów.

___________

(*) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. (**) Dz.U. L 137 z 25.5.2006, str. 9.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 137 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L137 - 19 z 200625.5.2006

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 59/05/COL z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na 2005 r.

 • Dz. U. L137 - 15 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2006 z dnia 24 maja 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L137 - 3 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 779/2006 z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 488/2005 dotyczące honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L137 - 1 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2006 z dnia 24 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.