Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 262/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowych wytycznych odnośnie do metody analizy pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi

Data ogłoszenia:2006-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 7

Einar M. BULL Hannes HAFSTEIN

Przewodniczący

Członek Kolegium

25.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/3

ZAŁĄCZNIK

„21.

METODA ANALIZY POMOCY PAŃSTWA ZWIĄZANEJ Z KOSZTAMI OSIEROCONYMI

21.1. WPROWADZENIE (1) Dyrektywa 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (1) 1 (zwana dalej »dyrektywą« lub »dyrektywą 96/92/WE«) określa zasady otwarcia europejskiego przemysłu elektroenergetycznego dla konkurencji. (2) Decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 168/1999 (2) wyżej wymienioną dyrektywę włączono do Porozumienia EOG. (3) Stopniowe przechodzenie na poziomie EOG z sytuacji konkurencji w dużej mierze ograniczonej do sytuacji rzeczywistej konkurencji winno odbywać się na warunkach ekonomicznych możliwych do zaakceptowania i uwzględniających szczególne cechy przemysłu elektroenergetycznego. Obawa ta w dużym stopniu znalazła odzwierciedlenie w samej treści dyrektywy. (4) Artykuł 24 dyrektywy pozwala państwom EFTA odroczyć na okres przejściowy stosowanie niektórych przepisów dyrektywy, umożliwiając im w ten sposób zmierzenie się z szeregiem nietypowych problemów. Mechanizmy pomocy państwa stworzone, aby na korzystnych warunkach pozwolić przedsiębiorstwom energetycznym na przystosowanie się do wdrożenia konkurencji, nie wchodzą w zakres odstępstw, o których mowa w art. 24. (5) Celem niniejszych wytycznych jest wyjaśnienie, w jaki sposób Urząd zamierza – w świetle dyrektywy 96/92/WE – stosować zasady Porozumienia EOG do tego rodzaju pomocy państwa. Niniejsze wytyczne nie naruszają zasad pomocy państwa wynikających z innych odpowiednich zasad ramowych, wytycznych i obwieszczeń. Urząd będzie nadal zatwierdzał zwłaszcza pomoc regionalną i pomoc na ochronę środowiska zgodnie z odpowiednimi wytycznymi. Podobnie pomoc, która nie może być zatwierdzona na mocy art. 61 Porozumienia EOG, będzie w danym wypadku rozpatrywana w świetle art. 59 ust. 2 Porozumienia EOG.


21.2. ŚRODKI PRZEJŚCIOWE I POMOC PAŃSTWA (1) Artykuł 24 dyrektywy 96/92/WE zmieniony art. 1 lit. i) decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 168/1999 z dnia 26 listopada 1999 r. stanowi, że Urząd (3) może zatwierdzać środki przejściowe stanowiące tymczasowe odstępstwo od dyrektywy: »Państwa EFTA, w których zobowiązania lub gwarancje funkcjonowania, przyznane przed wejściem w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 168/1999 z dnia 26 listopada 1999 r., mogą nie być uznawane ze względu na przepisy tej decyzji, mogą wnioskować o wprowadzenie systemu przejściowego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2. Wnioski o ustanowienie okresu przejściowego muszą zostać złożone w Urzędzie Nadzoru EFTA nie później niż sześć miesięcy po wejściu w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 168/1999 z dnia 26 listopada 1999 r.«.

(2) Zgodnie z aktualnym stanem debaty Urząd uważa, że decyzją podjętą na mocy art. 24 ustanowić może system przejściowy jedynie w przypadkach, w których wcześniej uznał środki zgłoszone przez państwa członkowskie EFTA zgodnie z przytoczonym artykułem za niezgodne z przepisami dyrektywy zawartymi w rozdziale IV, V, VI i VII. Zgodnie z art. 24 dyrektywy wyłącznie Urząd posiada uprawnienia do zatwierdzania odstępstwa od wspomnianych przepisów.

(3) Zatem system opłat wdrożony przez państwo EFTA w postaci funduszu w celu zrównoważenia kosztów zobowiązań lub gwarancji, które nie mogą być uznawane ze względu na przepisy decyzji nr 168/1999, nie stanowi środka, który może korzystać z decyzji Urzędu przyznającej system przejściowy na mocy art. 24 dyrektywy 96/92/WE. Środek taki nie wymaga bowiem odstępstwa od odpowiednich rozdziałów dyrektywy. Z drugiej strony, może on stanowić pomoc państwa wchodzącą w zakres art. 61 Porozumienia EOG i Protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 37 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L139 - 33 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 197/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 34: Stopy referencyjne, stopy dyskontowe i stopy procentowe stosowane w przypadku zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem

 • Dz. U. L139 - 28 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 196/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty ósmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 9B: Skargi – formularz skarg dotyczących pomocy państwa, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem

 • Dz. U. L139 - 24 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 264/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty siódmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 22: Pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz pomoc na zamykanie przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali

 • Dz. U. L139 - 8 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 263/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 26A: Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.