Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 262/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowych wytycznych odnośnie do metody analizy pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi

Data ogłoszenia:2006-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 7
W ramach zatwierdzania przedmiotowej pomocy Urząd sprawdza, czy uzgodnienia dotyczące finansowania nie powodują skutków sprzecznych z celami dyrektywy 96/92/WE lub interesami Umawiających się Stron. Interesy Umawiających się Stron uwzględniają, między innymi, ochronę konsumentów, swobodny przepływ towarów i usług oraz konkurencję. (2) Uzgodnienia dotyczące finansowania nie mogą uniemożliwiać przedsiębiorstwom trzecim lub nowym podmiotom gospodarczym wejścia na określony rynek krajowy lub regionalny. Pomoc mająca na celu zrównoważenie kosztów osieroconych nie może być zwłaszcza finansowana z opłat za przesył energii elektrycznej pomiędzy państwami EOG oraz z opłat z tytułu odległości pomiędzy producentem a konsumentem. (3) Urząd zapewni także, aby wynikiem uzgodnień dotyczących finansowania pomocy mającej na celu zrównoważenie kosztów osieroconych było równe traktowanie konsumentów kwalifikujących się i niekwalifikujących się do pomocy. W tym celu w sprawozdaniach rocznych, o których mowa w pkt c) sekcji 21.4, w zakresie źródeł finansowania przeznaczonego na równoważenie kosztów osieroconych wprowadzi się podział na konsumentów kwalifikujących się i niekwalifikujących się do pomocy. Wyraźnie wskazać należy sytuacje, w których konsumenci niekwalifikujący się do pomocy uczestniczą w finansowaniu kosztów osieroconych bezpośrednio poprzez taryfy zakupu energii elektrycznej. Składka nałożona na każdą z tych grup (klientów kwalifikujących się lub niekwalifikujących się do pomocy) nie może przekraczać części kosztów osieroconych podlegających zrównoważeniu, która odpowiada udziałowi tych konsumentów w rynku. (4) W przypadku gromadzenia przez prywatne przedsiębiorstwa funduszy w celu finansowania mechanizmów pomocy służących równoważeniu kosztów osieroconych, istnieje konieczność wyraźnego rozdzielenia zarządzania tymi funduszami od zarządzania zwykłymi zasobami przedsiębiorstwa. Inwestycje takie nie mogą stwarzać korzyści dla przedsiębiorstw nimi zarządzających.


21.6. POZOSTAŁE CZYNNIKI OCENY (1) Badając pomoc państwa mającą na celu zrównoważenie kosztów osieroconych, Urząd uwzględnia zwłaszcza wielkość sieci i poziomu połączenia danej sieci, a także strukturę przemysłu elektroenergetycznego. W przypadku pomocy dla niewielkich sieci o niskim poziomie połączenia z pozostałymi sieciami EOG, prawdopodobieństwo spowodowania istotnych zakłóceń konkurencji będzie mniejsze. (2) Metoda analizy kosztów osieroconych nie narusza stosowania, w regionach objętych art. 61 ust. 3 lit. a) Porozumienia EOG, wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej (1). Zgodnie z art. 59 ust. 2 Porozumienia EOG w przypadkach, w których stosowanie zasad w sprawie pomocy państwa w odniesieniu do kosztów osieroconych stanowi prawną lub faktyczną przeszkodę w wykonywaniu przez przedsiębiorstwa zobowiązane do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym lub mające charakter monopolu skarbowego powierzonych im szczególnych zadań, można odstąpić od tych zasad, jeśli rozwój handlu nie jest naruszony w zakresie pozostającym w sprzeczności z interesami Umawiających się Stron. (3) Zasady określone w niniejszej metodzie analizy pomocy państwa mającej na celu zrównoważenie kosztów osieroconych wynikających z decyzji 168/1999 mają zastosowanie niezależnie od tego, czy rozpatrywane przedsiębiorstwo stanowi własność państwową czy prywatną.”

(1) Dz.U. L 111 z 29.4.1999 oraz Suplement EOG nr 18. W tym kontekście zob. rozdział 25 wytycznych w sprawie pomocy państwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 37 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L139 - 33 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 197/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 34: Stopy referencyjne, stopy dyskontowe i stopy procentowe stosowane w przypadku zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem

 • Dz. U. L139 - 28 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 196/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty ósmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 9B: Skargi – formularz skarg dotyczących pomocy państwa, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem

 • Dz. U. L139 - 24 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 264/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty siódmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 22: Pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz pomoc na zamykanie przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali

 • Dz. U. L139 - 8 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 263/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 26A: Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.