Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 28 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 196/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty ósmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 9B: Skargi – formularz skarg dotyczących pomocy państwa, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem

Data ogłoszenia:2006-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 28 - Strona 2

Strona 2 z 3

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 listopada 2003 r. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Einar M. BULL Hannes HAFSTEIN

Przewodniczący

Członek Kolegium

L 139/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2006

ZAŁĄCZNIK

„9B. SKARGI – FORMULARZ SKARG DOTYCZĄCYCH POMOCY PAŃSTWA, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE DOMNIEMANIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM Artykuł 1 ust. 3 w części I oraz art. 2 ust. 1 w części II Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale stanowią, że Urząd Nadzoru EFTA informowany jest, w czasie pozwalającym mu na przedstawienie uwag, o wszelkich zamiarach przyznania lub zmiany pomocy. Dane państwo EFTA nie powinno realizować proponowanych przez siebie środków do czasu zakończenia tej procedury i wydania ostatecznej decyzji. Pomoc przyznana z naruszeniem wyżej wymienionych przepisów stanowi »pomoc niezgodną z prawem«. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w części II Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd Nadzoru EFTA we wszystkich przypadkach, w których posiada informacje o pomocy, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem, winien je bezzwłocznie zbadać niezależnie od źródła ich pochodzenia. Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 2 w części II przytoczonego Protokołu, zainteresowana strona trzecia może przekazać Urzędowi Nadzoru EFTA informacje o pomocy, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem lub co do której istnieje domniemanie nadużycia (zwane dalej »skargą«). Urząd Nadzoru EFTA może otrzymać skargę od dowolnej osoby lub dowolnego przedsiębiorstwa. Postępowanie jest bezpłatne. Przy rozpatrywaniu skarg Urząd Nadzoru EFTA zobowiązany jest przestrzegać zasad proceduralnych określonych w Protokole 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, a w szczególności prawa danego państwa EFTA do obrony. Ponadto strony trzecie, których interesy zostały naruszone wskutek przyznania pomocy niezgodnej z prawem, dysponują rozwiązaniem, które można zastosować alternatywnie lub równolegle do złożenia skargi do Urzędu Nadzoru EFTA, a które polega na wniesieniu sprawy do sądów krajowych. Urząd Nadzoru EFTA nie może jednak udzielać porad w sprawie procedur krajowych dostępnych w indywidualnych sprawach. Formularz skarg w sekcji III załącznika I do niniejszych wytycznych określa informacje wymagane przez Urząd Nadzoru EFTA do rozpatrzenia skargi dotyczącej pomocy, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem lub nadużycia. W przypadku niemożności wypełnienia wszystkich części formularza należy podać stosowne powody. Formularz dostępny jest na serwerze internetowym Urzędu Nadzoru EFTA pod adresem: http://www.eftasurv.int Na stronie internetowej Urzędu Nadzoru EFTA znajduje się także wiele przydatnych informacji o zasadach pomocy państwa stosowanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, które skarżącym lub ich doradcom mogą być pomocne przy wypełnianiu formularza. Formularz należy wysłać na niżej podany adres Dyrekcji ds. Konkurencji i Pomocy Państwa w Urzędzie Nadzoru EFTA: EFTA Surveillance Authority Competition and State Aid Directorate 74, Rue de Trèves B-1040 Brussels


SEKCJA III Formularz skarg dotyczących pomocy państwa, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem Formularz należy przesłać na niżej podany adres Dyrekcji ds. Konkurencji i Pomocy Państwa w Urzędzie Nadzoru EFTA: EFTA Surveillance Authority Competition and State Aid Directorate 74, Rue de Trèves B-1040 Brussels

25.5.2006

I.A. I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6.

PL Informacje o skarżącym

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/31

Nazwisko i imię skarżącego lub nazwa przedsiębiorstwa: Adres skarżącego lub siedziba przedsiębiorstwa: Numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej: Nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej osoby, z którą należy się kontaktować: Jeśli skarżącym jest przedsiębiorstwo, krótki opis skarżącego oraz obszaru/ów i miejsc/a prowadzenia działalności: Krótkie podsumowanie, w jaki sposób przyznanie pomocy, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem, wpływa na interesy skarżącego: Informacje o pełnomocniku skarżącego W przypadku składania skargi w imieniu innej strony (osoby lub przedsiębiorstwa) należy również podać nazwisko, adres, numer faksu, adres poczty elektronicznej pełnomocnika oraz dołączyć pisemne pełnomocnictwo: Informacje o państwie EFTA Państwo EFTA: Poziom administracyjny, na którym przyznano pomoc, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem: — — — administracja centralna region (określić) inne (określić)

I.B. I.7.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 28 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 37 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L139 - 33 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 197/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 34: Stopy referencyjne, stopy dyskontowe i stopy procentowe stosowane w przypadku zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem

 • Dz. U. L139 - 24 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 264/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty siódmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 22: Pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz pomoc na zamykanie przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali

 • Dz. U. L139 - 8 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 263/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 26A: Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych

 • Dz. U. L139 - 1 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 262/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowych wytycznych odnośnie do metody analizy pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.