Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 33 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 197/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 34: Stopy referencyjne, stopy dyskontowe i stopy procentowe stosowane w przypadku zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem

Data ogłoszenia:2006-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 33 - Strona 2

Strona 2 z 3

1 i brzmi on obecnie „Przeliczenia pomiędzy walutami krajowymi a euro”. Wszelkie odniesienia w tym rozdziale dotyczące ECU zamienia się na „euro”. Skreśla się tytuł rozdziału 33.1. Nowy rozdział 34 stanowi załącznik do niniejszej decyzji. Państwa EFTA zostają poinformowane pismem zawierającym egzemplarz niniejszej decyzji wraz z Załącznikiem. Komisja Europejska zostaje poinformowana, zgodnie z lit. d) Protokołu 27 do Porozumienia EOG, poprzez przekazanie jej egzemplarza niniejszej decyzji wraz z Załącznikiem. Niniejsza decyzja, wraz z załącznikiem, zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Decyzja w języku angielskim jest autentyczna.


4. 5. 6. 7. 8.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 listopada 2003 r. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Einar M. BULL Hannes HAFSTEIN

Przewodniczący

Członek Kolegium

25.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/35

ZAŁĄCZNIK

„34.

STOPY REFERENCYJNE, STOPY DYSKONTOWE I STOPY PROCENTOWE STOSOWANE W PRZYPADKU ZWROTU POMOCY NIEZGODNEJ Z PRAWEM

34.1. REFERENCYJNE STOPY PROCENTOWE (1) (1) W ramach monitorowania pomocy państwa przewidzianego w Porozumieniu EOG Urząd Nadzoru EFTA posługuje się różnymi parametrami, w tym także stopami referencyjnymi i stopami dyskontowymi. (2) Stopy te służą obliczaniu ekwiwalentu dotacji pomocy wypłacanej w kilku ratach oraz wartości pomocy udzielonej w formie obniżonych odsetek. Stosuje się je również przy wdrażaniu zasady de minimis oraz w przypadku zwrotu pomocy niezgodnej z prawem. (3) Stopy referencyjne mają odzwierciedlać przeciętną wysokość stóp procentowych obowiązujących w różnych państwach EFTA, będących stronami Porozumienia EOG, w odniesieniu do pożyczek średnio- i długoterminowych (pięć do dziesięciu lat) zabezpieczonych w sposób standardowy. (4) Od dnia 1 kwietnia 2000 r. obowiązują stopy referencyjne w następującej wysokości: — stopa indykatywna odpowiada stopie rentowności pięcioletnich obligacji skarbu państwa w odpowiedniej walucie powiększonej o premię w wysokości 25 punktów bazowych, stopa referencyjna równa jest średniej stóp indykatywnych odnotowanych w poprzednich miesiącach, tj. wrześniu, październiku i listopadzie, stopa referencyjna ustalana będzie (począwszy od 2001 r.) ze skutkiem od dnia 1 stycznia, stopa referencyjna ponownie podlega dostosowaniu w trakcie roku, o ile różni się o więcej niż 15 % od średniej stóp indykatywnych odnotowanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy, za które dostępne są dane.

— —

PONADTO NALEŻY ZAUWAŻYĆ, CO NASTĘPUJE: — stopa referencyjna określona w powyższy sposób stanowi stopę minimalną, którą można podwyższyć w sytuacjach szczególnego ryzyka (np. wobec przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji lub w przypadku braku zabezpieczenia standardowo wymaganego przez banki). Urząd Nadzoru EFTA zastrzega sobie prawo, o ile jest to niezbędne dla rozpatrzenia konkretnych spraw, stosowania bardziej krótkoterminowej stopy bazowej (np. jednoroczna stopa LIBOR) lub bardziej długoterminowej stopy bazowej (np. stopa obligacji dziesięcioletnich) niż stopa rentowności pięcioletnich obligacji skarbu państwa.

(5) Stopy referencyjne publikowane będą przez Urząd Nadzoru EFTA w Internecie pod następującym adresem: www.eftasurv.int

34.2 STOPY REFERENCYJNE STOSOWANE W PRZYPADKU ZWROTU POMOCY NIEZGODNEJ Z PRAWEM (2) (1) Artykuł 14 w części II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale stanowi, że w razie podjęcia decyzji negatywnych w sprawach dotyczących pomocy niezgodnej z prawem Urząd Nadzoru EFTA decyduje o tym, że dane państwo EFTA podejmie niezbędne kroki mające na celu zwrot pomocy przez beneficjenta. Pomoc podlegająca zwrotowi obejmuje odsetki naliczone według właściwej stopy ustalonej przez Urząd Nadzoru EFTA. Odsetki są należne od dnia pozostawienia pomocy niezgodnej z prawem do dyspozycji beneficjenta do dnia zwrotu tej pomocy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 33 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 37 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L139 - 28 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 196/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty ósmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 9B: Skargi – formularz skarg dotyczących pomocy państwa, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem

 • Dz. U. L139 - 24 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 264/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty siódmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 22: Pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz pomoc na zamykanie przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali

 • Dz. U. L139 - 8 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 263/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 26A: Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych

 • Dz. U. L139 - 1 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 262/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowych wytycznych odnośnie do metody analizy pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.