Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 37 - Strona 18

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

Data ogłoszenia:2006-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 37 - Strona 18

Strona 18 z 76

CZĘŚĆ III.2 ARKUSZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCYCH POMOCY SZKOLENIOWEJ Niniejszy arkusz informacji uzupełniających należy wykorzystywać do zgłaszania wszelkiej pomocy indywidualnej zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 (2)), włączonego do Porozumienia EOG decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. (3). Niniejszy arkusz należy również wykorzystywać w przypadku pomocy indywidualnej lub programu pomocy zgłaszanych do Urzędu dla pewności prawnej. 1. 1.1. Zakres pomocy indywidualnej lub programu pomocy Czy pomoc przewidziana jest dla sektora transportu morskiego Tak Jeżeli tak, to proszę odpowiedzieć na następujące pytania: Czy osoba szkolona nie jest czynnym członkiem załogi, ale nieetatowym pracownikiem na pokładzie Tak Nie Nie


Czy szkolenie prowadzone jest na pokładach statków wprowadzonych do rejestrów Państw EOG Tak 1.2. Nie

Jaka jest intensywność pomocy wyrażona w ujęciu brutto Proszę określić: ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

2.

Rodzaj programu pomocy lub pomocy indywidualnej Czy program pomocy lub pomoc indywidualna odnoszą się do:

2.1.

Szkolenia specjalistycznego:

Tak

Nie

Jeżeli tak, proszę podać opis środka związanego ze szkoleniem specjalistycznym: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................................................................................................................................

(1) Dz.U. L 266 z 3.10.2002 oraz Suplement EOG nr 49, por. pkt 1f załącznika XV do Porozumienia EOG. (2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej, (Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 20). Zmiany zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 363/2004, (Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 20), mają zastosowanie dopiero po włączeniu tego rozporządzenia do Porozumienia EOG. (3) Dz.U. L 266 z 3.10.2002 oraz Suplement EOG nr 49, por. pkt 1d załącznika XV do Porozumienia EOG.

L 139/60

2.2.

PL Szkolenia ogólnego:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Tak Nie

25.5.2006

Jeżeli tak, proszę podać opis środka związanego ze szkoleniem ogólnym: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................................................................... 2.3. Pomoc szkoleniowa dla pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji: Tak Nie

Jeżeli tak, to proszę podać opis środka odnoszącego się do pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji: . ..................................................................................................................................... 2.4. 2.4.1. 2.4.1.1. Intensywność pomocy Pomoc na szkolenie ogólne Przyznana poza regionami objętymi pomocą na mocy art. 61 ust. 3 lit. a) Porozumienia EOG oraz art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG Jeżeli tak, to proszę określić, jaka jest intensywność pomocy wyrażona w ujęciu brutto dla: — — dużych przedsiębiorstw: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . małych lub średnich przedsiębiorstw: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeżeli tak, to proszę określić, jaka jest intensywność w przypadku, gdy szkolenie przeprowadzane jest dla pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji: .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 37 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 33 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 197/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 34: Stopy referencyjne, stopy dyskontowe i stopy procentowe stosowane w przypadku zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem

 • Dz. U. L139 - 28 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 196/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty ósmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 9B: Skargi – formularz skarg dotyczących pomocy państwa, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem

 • Dz. U. L139 - 24 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 264/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty siódmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 22: Pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz pomoc na zamykanie przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali

 • Dz. U. L139 - 8 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 263/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 26A: Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych

 • Dz. U. L139 - 1 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 262/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowych wytycznych odnośnie do metody analizy pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.