Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 37 - Strona 50

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

Data ogłoszenia:2006-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 37 - Strona 50

Strona 50 z 76

2.2.1. Przedstawienie różnych założeń rynkowych, wynikających z badania rynku. 2.2.2. Analiza powodów, które doprowadziły do trudności przedsiębiorstwa. 2.2.3. Przedstawienie proponowanej dla danego przedsiębiorstwa strategii na przyszłość oraz jak ma ona doprowadzić do rentowności przedsiębiorstwa. 2.2.4. Pełny opis i przegląd różnych planowanych środków restrukturyzacyjnych i ich kosztów. 2.2.5. Harmonogram wdrażania tych różnych środków oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacji w całości. 2.2.6. Informacje dotyczące zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa, a w szczególności dotyczące wykorzystania tych zdolności i ich redukcji. 2.2.7. Pełny opis ustaleń finansowych związanych z restrukturyzacją, w tym opis: — — — — wykorzystania wciąż dostępnego kapitału; sprzedaży aktywów lub spółek zależnych celem wsparcia finansowania restrukturyzacji; finansowego zobowiązania ze strony różnych udziałowców i stron trzecich (np. wierzycieli, banków); kwoty wsparcia publicznego wraz z wykazaniem zapotrzebowania na takie właśnie kwoty;


2.2.8. Prognoza rachunków zysków i strat na najbliższe pięć lat, z przedstawieniem szacowanego zwrotu na kapitale oraz analizy wrażliwości w oparciu o kilka scenariuszy. 2.2.9. Imię i nazwisko autora planu restrukturyzacji oraz data jego sporządzenia. 2.3. Proszę opisać proponowane środki wyrównawcze, mające na celu minimalizację zakłóceń konkurencji na poziomie EOG. Proszę przedstawić wszelkie istotne informacje o jakiejkolwiek pomocy przyznanej przedsiębiorstwu otrzymującemu pomoc w celu restrukturyzacji, czy to w ramach programu pomocy czy nie, do zakończenia okresu restrukturyzacji. Inne informacje Proszę wskazać tu wszelkie inne informacje, które uznają Państwo za istotne dla oceny przedmiotowego środka na mocy „Wytycznych Urzędu w sprawie pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw”.

2.4.

3.

L 139/94

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CZĘŚĆ III.9 ARKUSZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCYCH POMOCY NA PRODUKCJĘ AUDIOWIZUALNĄ

25.5.2006

Niniejszy arkusz informacji uzupełniających należy wykorzystywać do zgłoszeń związanych z utworami kinematograficznymi i innymi utworami audiowizualnymi (1). 1. 1.1. Program pomocy Proszę opisać, w miarę możliwości jak najdokładniej, cel pomocy oraz w odpowiednich przypadkach jej zakres w odniesieniu do każdego środka pomocy. Czy pomoc ma bezpośredni, pozytywny wpływ na tworzenie utworów o treściach kulturowych (na rzecz kina lub telewizji) Tak 1.3. Nie

1.2.

Proszę wskazać istniejące przepisy, które gwarantują treści kulturowe pomocy: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Czy pomoc skutkuje wsparciem inwestycji przemysłowej Tak Nie

1.4.

2. 2.1. 2.2.

Warunki kwalifikacji Proszę wskazać warunki kwalifikacji w odniesieniu do planowanej pomocy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beneficjenci:

2.2.1. Czy program pomocy wyróżnia szczególne kategorie beneficjentów (np. osoba fizyczna/prawna, podległy/niezależny producent/nadawca itd.) ....................................................................................................................................... 2.2.2. Czy program pomocy przewiduje rozróżnienie ze względu na narodowość lub miejsce zamieszkania. ....................................................................................................................................... 2.2.3. Czy beneficjenci, którzy prowadzą działalność na terytorium Państwa EOG, są zobowiązani do spełnienia jakichkolwiek innych warunków niż warunek bycia reprezentowanym przez stałe przedstawicielstwo Zwraca się uwagę na fakt, że warunki prowadzenia działalności muszą być określone w odniesieniu do terytorium Państwa EOG, a nie mniejszej jednostki terytorialnej tego państwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 37 - Strona 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 33 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 197/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 34: Stopy referencyjne, stopy dyskontowe i stopy procentowe stosowane w przypadku zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem

 • Dz. U. L139 - 28 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 196/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty ósmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 9B: Skargi – formularz skarg dotyczących pomocy państwa, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem

 • Dz. U. L139 - 24 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 264/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty siódmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 22: Pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz pomoc na zamykanie przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali

 • Dz. U. L139 - 8 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 263/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 26A: Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych

 • Dz. U. L139 - 1 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 262/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowych wytycznych odnośnie do metody analizy pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.