Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 12

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 263/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 26A: Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych

Data ogłoszenia:2006-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 12

Strona 12 z 13

25.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/21

ZAŁĄCZNIK E DO WIELOSEKTOROWYCH ZASAD RAMOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (1)

SEKCJA 1 – PAŃSTWO EFTA 1.1. Informacje dotyczące powiadomienia organu publicznego:

1.1.2. Nazwa i adres organu zgłaszającego: 1.1.3. Nazwisko, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej i stanowisko osoby (osób), z którą należy się kontaktować w przypadku dalszego postępowania: 1.2. Informacje dotyczące osoby, z którą należy się kontaktować, w Stałym Przedstawicielstwie:


1.2.1. Nazwisko, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej i stanowisko osoby, z którą należy się kontaktować w przypadku dalszego postępowania:

SEKCJA 2 – BENEFICJENT POMOCY 2.1. Struktura przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw uczestniczących w finansowaniu projektu:

2.1.1. Dane beneficjenta pomocy: 2.1.2. Jeżeli osobowość prawna beneficjenta pomocy różni się od osobowości prawnej przedsiębiorstwa (przedsiębiorstw), które finansuje(ą) projekt lub które otrzymuje(ą) pomoc, opisać również te różnice: 2.1.3. Grupa, w skład której wchodzi beneficjent pomocy, struktura grupy oraz struktura własności każdego przedsiębiorstwa nadrzędnego: 2.2. Dane dotyczące przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw uczestniczących w finansowaniu projektu za ostatnie trzy lata obrotowe:

2.2.1. Obroty w skali świata, w skali EOG oraz w odnośnym państwie EFTA: 2.2.2. Zysk po opodatkowaniu oraz przepływ środków pieniężnych (w ujęciu skonsolidowanym): 2.2.3. Zatrudnienie w skali świata, w skali EOG oraz w odnośnym państwie EFTA: 2.2.4. Zbyt na poszczególnych rynkach w danym Państwie Członkowskim, w pozostałych państwach EOG oraz poza EOG: 2.2.5. Zbadane sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania za okres ostatnich trzech lat: 2.3. Dane dotyczące podmiotu za ostatnie trzy lata obrotowe, jeżeli inwestycja ma miejsce w istniejącym zakładzie przemysłowym:

2.3.1. Obroty ogółem: 2.3.2. Zysk po opodatkowaniu oraz przepływ środków pieniężnych: 2.3.3. Zatrudnienie: 2.3.4. Zbyt na poszczególnych rynkach: w danym państwie EFTA, w pozostałych państwach EOG oraz poza EOG.

(1) W przypadku pomocy przyznanej poza zatwierdzonymi programami państwo EFTA musi dostarczyć szczegółowe informacje na temat pozytywnych skutków pomocy dla regionu objętego pomocą.

L 139/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2006

SEKCJA 3 – ZAPEWNIENIE POMOCY PUBLICZNEJ W odniesieniu do każdego środka proponowanej pomocy publicznej należy podać następujące informacje: 3.1. Szczegóły:

3.1.1. Tytuł programu pomocy (lub informacja, czy jest to pomoc ad hoc): 3.1.2. Podstawa prawna (ustawa, dekret itd.): 3.1.3. Podmiot publiczny przyznający pomoc: 3.1.4. Data zatwierdzenia oraz numer referencyjny pomocy państwa, jeżeli podstawą prawną jest program pomocy zatwierdzony przez Urząd: 3.2. Forma proponowanej pomocy:

3.2.1. Informacja, czy proponowana pomoc to dotacja, dotacja na spłatę odsetek, obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne, ulga podatkowa, udziały kapitałowe, konwersja lub umorzenie długu, pożyczka uprzywilejowana, odroczenie terminu płatności podatków, kwota objęta programem gwarancji itd.: 3.2.2. Warunki, jakim podlega spłata proponowanej pomocy: 3.3. Kwota proponowanej pomocy:

3.3.1. Wartość nominalna pomocy oraz jej ekwiwalent dotacji brutto i netto: 3.3.2. Informacja, czy środek pomocy podlega podatkowi od osób prawnych (lub innym podatkom bezpośrednim); jeśli tylko częściowo, w jakim zakresie: 3.3.3. Pełny harmonogram spłat proponowanej pomocy. Informacje dotyczące pakietu proponowanej pomocy publicznej: 3.4. Cechy środków pomocy:

3.4.1. Informacja, czy jakiekolwiek środki pomocy wchodzące w skład całościowego pakietu nie zostały jeszcze określone; jeśli tak, wyszczególnić: 3.4.2. Wskazanie, który z wyżej wymienionych środków nie stanowi pomocy państwa i z jakich przyczyn: 3.5. Informacja, czy przewiduje się składanie wniosku o dodatkową pomoc dla tego samego projektu do innych europejskich lub międzynarodowych instytucji finansujących; jeśli tak, na jakie kwoty: Kumulacja środków pomocy publicznej:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 37 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L139 - 33 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 197/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 34: Stopy referencyjne, stopy dyskontowe i stopy procentowe stosowane w przypadku zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem

 • Dz. U. L139 - 28 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 196/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty ósmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 9B: Skargi – formularz skarg dotyczących pomocy państwa, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem

 • Dz. U. L139 - 24 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 264/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty siódmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 22: Pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz pomoc na zamykanie przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali

 • Dz. U. L139 - 1 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 262/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowych wytycznych odnośnie do metody analizy pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.