Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 13

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 263/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 26A: Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych

Data ogłoszenia:2006-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 13

Strona 13 z 13

3.6.

3.6.1. Szacowany ekwiwalent dotacji brutto (przed opodatkowaniem) połączonych środków pomocy: 3.6.2. Szacowany ekwiwalent dotacji netto (po opodatkowaniu) połączonych środków pomocy:

SEKCJA 4 – PROJEKT OBJĘTY POMOCĄ 4.1. Lokalizacja projektu:

4.1.1. Region i gmina oraz adres: 4.2. Czas trwania projektu:

4.2.1. Data rozpoczęcia projektu inwestycyjnego oraz data zakończenia inwestycji: 4.2.2. Planowana data rozpoczęcia nowej produkcji oraz rok, w którym mogą zostać osiągnięte pełne zdolności produkcyjne: 4.3. Opis projektu:


4.3.1. Rodzaj projektu oraz wyjaśnienie, czy jest to nowy zakład, zwiększenie zdolności produkcyjnych czy inny rodzaj projektu:

25.5.2006

PL 4.3.2. Krótki, ogólny opis projektu: 4.4. Rozbicie kosztów projektu:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/23

4.4.1. Koszty całkowite nakładów kapitałowych przeznaczonych do zainwestowania i amortyzacji w okresie realizowania projektu: 4.4.2. Szczegółowe rozbicie nakładów kapitałowych i innych (2) związanych z projektem inwestycyjnym. 4.5. Sposób finansowania całkowitych kosztów projektu:

4.5.1. Informacja o sposobie finansowania całkowitych kosztów projektu inwestycyjnego:

SEKCJA 5 - CECHY PRODUKTU I RYNKU 5.1. Cechy produktu(ów), którego(ych) dotyczy projekt:

5.1.1. Wskazanie produktu(ów), który(e) będzie (będą) produkowany(e) przy pomocy objętych pomocą urządzeń po przeprowadzeniu inwestycji oraz właściwego(ych) sektora(ów), do którego(ych) należy(ą) produkt(y) (wskazać kod PRODCOM lub klasyfikację CPA dla projektów w sektorze usług): 5.1.2. Informacja, jaki(e) produkt(y) zastąpi(ą); jeśli te zastąpione produkty nie są produkowane w tym samym miejscu, wskazanie miejsca ich obecnej produkcji: 5.1.3. Informacja, jaki(e) inny(e) produkt(y) może (mogą) być produkowany(e) przy pomocy tych samych nowych urządzeń przy niewielkich kosztach dodatkowych lub bez generowania takich kosztów: 5.2. Uwagi dotyczące zdolności produkcyjnych:

5.2.1. Określenie wpływu projektu na całkowite dostępne zdolności produkcyjne beneficjenta pomocy w EOG (także na poziomie grupy) w odniesieniu do każdego odnośnego produktu (w jednostkach na rok, w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji oraz w momencie zakończenia realizacji projektu): 5.2.2. Szacowane całkowite zdolności produkcyjne producentów EOG dla każdego odnośnego produktu: 5.3. Dane dotyczące rynku:

5.3.1 Dane dotyczące widocznej konsumpcji odnośnego produktu(ów) dla każdego z ostatnich sześciu lat obrotowych; jeśli dostępne, statystyki opracowane przez inne źródła w celu udokumentowania odpowiedzi: 5.3.2. Prognoza dotycząca rozwoju widocznej konsumpcji odnośnego produktu(ów) na następne trzy lata obrotowe; jeśli dostępne, statystyki opracowane przez niezależne źródła w celu udokumentowania odpowiedzi: 5.3.3. Informacja, czy właściwy rynek podupada i z jakich przyczyn: 5.3.4. Szacunki dotyczące udziału w rynku (pod względem wartości) beneficjenta pomocy lub grupy, doktórej należy beneficjent pomocy w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji oraz w momencie zakończenia realizacji projektu:”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 37 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L139 - 33 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 197/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 34: Stopy referencyjne, stopy dyskontowe i stopy procentowe stosowane w przypadku zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem

 • Dz. U. L139 - 28 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 196/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty ósmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 9B: Skargi – formularz skarg dotyczących pomocy państwa, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem

 • Dz. U. L139 - 24 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 264/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty siódmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 22: Pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz pomoc na zamykanie przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali

 • Dz. U. L139 - 1 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 262/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowych wytycznych odnośnie do metody analizy pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.